АНД 4121/2019 - Разпореждане - 05-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4121/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 13419

05.07.2019 г., гр. Пловдив

 

ДОНИКА ТАРЕВА - районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 4121/2019 г. по описа на ПРС, ІII н.с., след  като се запознах с материалите по делото, установих следното:

 

Производството е образувано във връзка с подадена жалба срещу Наказателно постановление 424497-F430970/01.04.2019 г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП-Пловдив.

При преценка на основанията за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание, съдът констатира, че предпоставките за това не са налице, тъй като делото е подсъдно на Районен съд – Пазарджик. За да достигне до този извод настоящият съдебен състав съобрази следното:

Съгласно чл. 59 ЗАНН местната подсъдност се определя по местоизвършване на нарушението. В конкретния случай, видно от приложените по административнонаказателната преписка материали, деянието, предмет на административнонаказателното производство, е извършено в град Пазарджик, което определя като местнокомпетентен съд – Районен съд – Пазарджик.

Предвид горното разглеждането на делото пред настоящия съд следва да бъде прекратено, като бъде изпратено по подсъдност на Районен съд - Пазарджик.

 

 

Ето защо,

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 4121/2019 г. по описа на ПРС, III н. с.

ИЗПРАЩАМ делото по подсъдност на Районен съд – Пазарджик.

 

Разпореждането не подлежи на обжалване.            

 

                                                 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! МК