АНД 4088/2019 - Разпореждане - 04-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4088/2019г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 13333

гр. Пловдив 04.07.2019 г.

 

        НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ – съдия при Районен съд Пловдив, като съдия – докладчик по АНД №4088/2019 г. по описа на ПРС ХХIV н. с., след като се запознах с материалите по делото приех, че е налице основание за прекратяване на настоящото производство.

        Същото е образувано по жалба на П. Б.С. против фиш № 0002274550 от 24.06.2019 г. на охранител при ОП „Общинска охрана”, с който е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева за нарушение на чл.6, ал.2 от НРСППППСТПГ  на Община Пловдив и на основание чл.186, ал.3 от ЗДвП.

        Така депозираната жалба е подадена от лице, сочещо правен интерес от това, се прие за Недопустима от съда. С жалбата се оспорва нарушението, за което е наложена глоба с атакувания фиш, като се твърди незаконосъобразност на фиша, поради което и съобразно изискването на чл.186, ал.2 от ЗДвП следва на лицето, което оспорва извършването на нарушението да се състави акт за установяване на административно нарушение. Отделно от това самата норма на чл.59, ал.1 от ЗАНН не сочи в приложното поле на развитие на административното производство обжалване на наложена глоба  с фиш.

         Именно за  изпълнение на правомощието, в случай че са налице основанията за това по чл.186, ал.2 от ЗДвП, както и по чл.39, ал.3 от ЗАНН, настоящия съдия-докладчик прие, че следва да се прекрати производството по делото и да се изпратят материалите на Община Пловдив по компетентност.

                               С оглед на горното

 

РАЗПОРЕЖДАМ :

 

Прекратявам производството по АНД №4088/2019 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив ХХIV н. с.

Препис от разпореждането да се изпрати на Община Пловдив, ОП „Общинска охрана” и на П. Б.С., с адрес ***.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от получаването му пред Административен съд гр.Пловдив.

          След влизане в сила на разпореждането материалите по административната преписка да се върнат на Община Пловдив.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.