АНД 4087/2019 - Разпореждане - 04-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4087/2019г.

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е № 13329

 

гр. Пловдив, 04.07.2019 год.

 

          Николай Петров – съдия при Пловдивския районен съд, като съдия-докладчик по АНД №4087/2019г. по описа на ПРС, ХVІ н.с., след като се запознах с материалите по преписката и като обсъдих въпросите, предмет на проверка, намирам, че са налице основания за прекратяване на производството.

           Постъпила е жалба от Г.Д.К. с ЕГН ********** *** срещу фиш с бланков номер 0002277833/17.06.2019г., съставен на основание  чл. 186, ал.3 от ЗДвП, с който на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50/петдесет/лв. за извършено административно нарушение по чл.4,ал.1, т.5 от НРСППППСТГП на общински съвет Пловдив.

Жалбата е процесуално недопустима и като такава, следва да бъде оставена без разглеждане, съответно образуваното въз основа на същата съдебно производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено.

         Налице  е процедурата, при която констатирането на извършено административно нарушение и наказването му са обективирани в единен акт на държавната администрация- Фиш. ЗАНН не е предвидил изрично възможност за съдебен контрол относно правилността и законосъобразността на издаден фиш, като съгласно разпоредбата на чл. 59 ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред районния съд по местоизвършване на нарушението подлежат наказателните постановления и електронни фишове.

           С оглед гореизложеното подадената жалба се явява недопустима, което налага да бъде оставена от съда без разглеждане, респ. образуваното съдебно производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено, след което жалбата, ведно с цялата преписка, да бъде върната на ОП „Общинска охрана”-гр.Пловдив по компетентност.

Ето защо съдът

 

 

                                          Р А З П О Р Е Ж Д А: 

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Г.Д.К. с ЕГН ********** *** срещу фиш с бланков номер 0002277833/17.06.2019г., съставен на основание  чл. 186, ал.3 от ЗДвП, с който на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50/петдесет/лв. за извършено административно нарушение по чл.4,ал.1, т.5 от НРСППППСТГП на общински съвет Пловдив.

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №4087/19г. по описа на Районен съд Пловдив – ХVІ н. с.

         Препис от разпореждането ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя и ОП-„Общинска охрана” за сведение.

          След влизането в сила на разпореждането цялата преписка и жалбата да се изпратят на ОП”Общинска охрана” по компетентност.

Разпореждането подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от получаването му пред Административен съд Пловдив.

        

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.