АНД 4077/2019 - Мотиви - 04-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4077/2019г.

РАЙОНЕН СЪД- ПЛОВДИВ, IV- ТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 МОТИВИ към РЕШЕНИЕ от 03.07.2019г. по АНД № 4077/2019г.

 

Производството се развива по реда на УБДХ.

 

Образувано е по акт за констатиране проява на дребно хулиганство, внесен от 01- во РУ при ОД на МВР- гр. Пловдив, съставен на С.И.С., ЕГН **********, за това че на 03.07.2019г., около 00.30ч.  в гр. Пловдив, на ул. „...“, № … на обществено място- улица е извършил непристойна проява, нарушаваща обществения ред и спокойствието на гражданите, изразяваща се в отправяне на нецензурни думи и обиди към полицейските служители на 01- во РУ при ОД на МВР- Пловдив- Я.В.Г. и Д.Р.С., като по техен адрес, докато е уринирал на публично място, е отправял изразите: „Комплексари, нещастници, малоумници, искате ли да ми изтръскате хуя?“, което поведение представлява проява на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ.

Районна прокуратура- Пловдив, редовно призована, не изпраща представител.

Нарушителят, доведен от служители към 01- во РУ при ОД на МВР- гр. Пловдив, явява се лично.

В рамките на проведените съдебни прения, нарушителят заявява, че няма какво да каже във връзка с процесния случай за лична защита.

В своята последна дума, моли съда за по- бързо произнасяне.

 

По фактите:

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото, счита за установено следното:

С.И.С. е роден на *** ***, *****, български гражданин, със средно образование, неработещ, женен, неосъждан,  ЕГН  **********.  

На 03.07.2019г., в гр. Пловдив. св. С. и св. Г. / служители на 01- во РУ при ОД на МВР- Пловдив/, изпълнявали служебните си задължения по наряд, като се придвижвали със зачисления им служебен автомобил по ул. „...“. Около 00.30ч. на 03.07.2019г., достигайки административен адрес № 2 на ул. „...“, те забелязали мъж, който уринирал на улицата. Свидетелите се доближили до мъжа, легитимирали се и св. Г. попитал уриниращият мъж дали счита, че е нормално да извършва това на улицата. Мъжът им отговорил утвърдително, като на свой ред ги попитал дали имат проблем с това. Полицейските служители веднага го помолили да преустанови непристойните си действия и да покаже личен документ. Уриниращият мъж подигравателно им отговорил: „Ще ми изтръскате ли …, за да намеря документи за самоличност?“. След това изрекъл по адрес на св. С. и св. Г. думите: „комплексари, нещастници, малоумници“, „Аз ли съм ви проблема?“. Виждайки, че нарушителят демонстрира подчертано арогантно поведение спрямо тях, служителите на реда го арестували и го качили в служебния автомобил. Нарушителят бил отведен в 01- во РУ при ОД на МВР- Пловдив, където самоличността му била установена, а именно- лицето се казвало С.И.С.. В районното управление на С. би съставен акт за констатиране проява на дребно хулиганство. Същият му бил предявен, като нарушителят отказал да го подпише. Отказът му да го подпише бил удостоверен с подписите на двама свидетели. Нарушителят все пак се съгласил да получи копие от акта, за което положил и подписа си. Със заповед за полицейско задържане от 03.07.2019г., изд. от И.Х.Д., нарушителят С. бил задържан за 24ч. по реда на ЗМвР.

По доказателствата:

         Гореописаната фактическа обстановка съдът счита за установена по несъмнен начин от приложените по делото писмени доказателства: Докладна записка, изготвена от Д.С. и Я.Г. ( л. 5), Акт за констатиране проява на дребно хулиганство ( л. 4), Заповед за задържане на лице за 24 по реда на ЗМвР ( л. 7), Протокол за обиск на лице ( л. 8). Съдът счита за нужно да посочи, че в гореизброените информационни източници не се съдържат съществени противоречия- същите еднопосочно, последователно  и безпротиворечиво установяват фактическата обстановка отразена, както в обстоятелствената част на Акта за установяване на дребно хулиганство, така и в настоящия съдебен акт. Предвид изложеното и по аргумент на противното от чл. 305, ал. 3 НПК, не се налага по-детайлното им обсъждане.

Трайно установено в съдебна практика е положението, че обясненията на подсъдимия /в случая обясненията на нарушителя/ имат двойствена правна природа- те са едновременно средство за защита и годно доказателствено средство, чиято доказателствена стойност не може да бъде „априори“ игнорирана при формиране фактическите изводи на съда. Решаващият състав следва да ги подложи на внимателна преценка с оглед тяхната логичност, последователност, вътрешна безпротиворечивост и  житейска издържаност, както и да ги съпостави с целия събран по делото доказателствен материал. Едва след извършването на всички тези процесуални действия, съдът следва да реши дали  да ги кредитира или не. В процесния случай, обясненията на нарушителя, дадени в рамките на проведеното на 03.07.2019г. ОСЗ кореспондират с изложеното в акта за установяване проява на дребно хулиганство. Сам, нарушителят признава, служителите при 01- во РУ на ОД на МВР- Пловдив са инициирали проверката му, тъй като е уринирал на публично място. След като му е направена забележка, нарушителят вместо да преустанови действията си, той е решил да се отнесе пренебрежително и подигравателно към органите на реда като им е казал, че първо ще приключи с уринирането и след това ще се легитимира. В своя защита нарушителят посочва и че изложеното в акта е „поукрасено“, без обаче да посочва кое точно от описаното е „поукрасено“- тоест, кое точно счита, че не се е развило така, както е описано.

От правна страна:

При така установеното от фактическа страна, то съдът счита, че случилото се на 03.07.2019г. около 00.30ч. в гр. Пловдив, на ул. „...“ № 2, в пълнота осъществява от обективна и субективна страна съставомерните признаци на дребно хулиганство по смисъла на УБДХ. На посочената дата, нарушителят С., още в момента, в който  е възприел служителите на 01- во РУ при ОД на МВР- Пловдив, които му направили забележка за това, че уринира на публично място, е имал ясното намерение да се конфронтира с тях. Съдът счита за нужно да посочи, че дори само по себе си уринирането на публично място е крайно непристойно и консумира признаците на дребно хулиганство. Така създалата се ситуация е ескалирала допълнително заради подчертано арогантното поведение, демонстрирано от нарушителя С.. Последният е преценил, че вместо да изпълни устно даденото предупреждение от св. Г. и св. С., то ще се отнесе неуважително и подигравателно с тях, приканвайки ги да му „помогнат“ с уринирането. Това изцяло демонстративно поведение на нарушителя допълнително е ескалирало и е отключило проява на агресивно поведение у него, която се е изразила в отправяне на обидни думи към св. Г. и св. С. – нарушителят С. ги е нарекъл и „комплексари, нещастници, малоумници“.  Съдът счита за нужно да посочи, че спецификите на извършеното сочат за една упоритост в действията на извършителя, който освен, че е уринирал на публично място, е решил и да демонстрира крайно неуважително и арогантно поведение спрямо служителите на реда.

В демонстрираното от нарушителя поведение, описано по- горе, се наблюдава дързост и явно незачитане на установените в обществото порядки и правила на общуване и зачитане правата на останалите правни субекти. Всичко изложено дотук, води до категоричния извод, че нарушителят безпричинно е инициирал пререкание със служителите на МВР. Това му поведение, разглеждано в светлината на обстоятелството, че е извършено на публично място и без да е налице поведение от страна на органите на реда, което да продиктува и провокира такава реакция у нарушителя, ясно свидетелства за вече нескритото намерение на дееца да наруши установения обществен ред и спокойствие, и да оскърби намиращите се около него лица.

Доколкото реализираната на 03.07.2019г. около 00.30ч. проява, е извършена на публично място ( гр. Пловдив, ул. „...“ № 2),  представлява непристойно поведение и е израз на оскърбително отношение към органите на властта, като в същото време обществената й опасност е по-малка от типичния случай на престъпление по чл. 325 НК, то тя съставлява акт на дребно хулиганство, по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, за който следва да се наложи санкция по същия нормативен акт.

 

По вида и размера на наказанието:

При определяне на вида и размера на административното наказание, като отегчаващо отговорността обстоятелство, съдът отчете насочеността на хулиганските действия, а именно, че те са упражнени по отношение на лица, изпълняващи служебните си задължения по Закона за министерството на вътрешни работи.

На следващо място, като смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът взема предвид факта, че липсват предходни регистрации на дееца за извършени от него прояви по смисъла на УБДХ, неосъждан е, семеен, с две деца. В този порядък, съдът счита, че демонстрираното от нарушителя С. деяние е откъслечно и не е поредно проявление на трайно следвана, негативна линия на поведение.

С оглед гореизложеното, съдът счита, че целите на административно-наказателната отговорност биха се постигнали с налагане на основание чл. 1, ал. 1, т. 2 УБДХ, на административно наказание „глоба“ в размер от 150 / сто и петдесет / лева. Съдът счита, че този размер на наказанието в максимална степен ще спомогне за превъзпитанието на нарушителя С., като в същото време се спазва и принципът за пропорционалност между обществената опасност на деянието и интензитета на използваната репресия.

 

Така мотивиран, съдът постанови решението си:

 

                                                       

Районен съдия:

 

Вярно с оригинала! МК