АНД 4063/2019 - Разпореждане - 15-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 4063/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №14081

Гр. Пловдив, 15.07.2019г.

 

EЛЕНА ГЕРЦОВА – районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 4063/2019г. по описа на ПРС-ХХІІ н.с., след като се запознах с материалите по делото, намирам за установено следното:

          Постъпила е жалба от М.Е.Х., ЕГН **********,***, чрез пълномощник – адв.Д.,***, оф.3, против Известие на Община Пловдив за наложена Глоба с фиш с бл.№ ********** от 27.06.2019г., от Общинска полиция гр.Пловдив, с което, на основание чл.186, ал.3 от ЗДвП и чл.42, ал.3 от НРСППППСТГП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50 лв. за извършено административно нарушение по чл.6, ал.2 от НРСППППСТГП на Общински съвет гр.Пловдив.

Жалбата е процесуално недопустима и като такава, следва да бъде оставена без разглеждане, съответно образуваното въз основа на същата съдебно производство по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено.

С жалбата се формулира претенция за отмяна на наложената глоба като се оспорва фактическата обстановка, при която е осъществено твърдяното нарушение и в частност твърди се липса на такова.

Ерго, касае се за особена процедура, при която констатирането на извършено административно нарушение и наказването му са обективирани в единен акт на държавната администрация – фиш. Тази възможност, т.е. производството по налагане на административно наказание да започне и да се развие без съставяне на акт за установяване на административно нарушение, законът изрично е уредил като изключение от общото правило, указвайки в разпоредбата на чл. 39 ал. 2 от ЗАНН, че за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ /в случая е предвидено в чл. 186 ал. 1 от ЗДвП/, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева. Характерното за издадения фиш е, че той едновременно има значението и на съставен акт, и на наказателно постановление, и на изпълнителен титул за събиране на  глобата. Фишът, който  направо се оформя от контролния орган, действащ в тази хипотеза и като наказващ орган, замества наказателното постановление и влиза в сила веднага щом като нарушителят се съгласи да плати определената глоба, а ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, контролният орган следва да състави акт за нарушение /чл. 39 ал. 3 от ЗАНН/ и да го изпрати на компетентния административнонаказващ орган заедно с възраженията на нарушителя. 

         ЗАНН не е предвидил изрично /и то не случайно, с оглед самата специфика на института на чл. 39 ал. 2 от ЗАНН/ възможност за съдебен контрол относно правилността и законосъобразността на издаден фиш, като съгласно разпоредбата на чл. 59 ал. 1 от ЗАНН на обжалване пред районния съд по местоизвършване на нарушението подлежат наказателните постановления. Същевременно, всяко оспорване на фиша по смисъла на АПК попада извън обхвата на глава трета, раздел V от ЗАНН и правомощията на настоящия районен съд.

Ето защо, подадена жалба се явява на този етап недопустима /липсва изобщо образувано административнонаказателно производство, започващо със съставянето на акт/, което налага да бъде оставена  от съда без разглеждане, респ. образуваното съдебно производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН да бъде прекратено, след което жалбата, ведно с цялата преписка, да бъде изпратена по компетентност на Кмета на Община Пловдив.

Ето защо съдът

 

Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Е.Х., ЕГН **********,***, против Известие на Община Пловдив за наложена Глоба с фиш с бл.№ ********** от 27.06.2019г., от Общинска полиция гр.Пловдив, като недопустима.

          ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 4063/2019г. по описа на ПРС – ХХІІ н.с.

ИЗПРАЩА жалбата компетентност на Кмета на Община Пловдив.

 Препис от настоящото разпореждане да се изпрати на жалбоподателя М.Е.Х., чрез пълномощника адв.Д.,***.

             Разпореждането подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

                                    

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Вярно с оригинала!

М.К.