АНД 4031/2019 - Определение - 03-07-2019

Определение по Наказателно дело 4031/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1114

03.07.2019 г., гр. Пловдив

 

КАТЯ БОЕВА - районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 4031/2019 г. по описа на ПРС, V- ти н.с., след  като се запознах с материалите по делото считам, че депозираната жалба се явява процесуално недопустима, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Съображенията за това са следните:

В конкретния случай Районен съд Пловдив е сезиран с жалба вх. № 43332/01.07.2019 г. по описа на съда, подадена от Р.М., ЕГН: **********, срещу Наказателно постановление № 14-1030-012113/02.02.2015 г., издадено от Началник Сектор към ОДМВР Пловдив, сектор Пътна полиция. С жалбата се оспорва законосъобразността на така издаденото НП, като се навеждат основания за погасяване на наложеното административно наказание – глоба, по давност.

При преценката на допустимостта на така депозираната жалба, настоящият съдебен състав констатира, че същата е процесуално недопустима, тъй като спрямо същото лице, за същите административни нарушения, е налице влязло в сила НП.

Така по административнонаказателната преписка, приложена от ОДМВР Пловдив, а и доколкото се явява служебноизвестно, процесното НП е било предмет на АНД № 3165/2018 г. по описа на Районен съд Пловдив, 17 н. с-в. Същото е приключило с Решение от 03.10.2018 г., влязло в сила на 27.10.2018 г., с което е отменено Наказателно постановление № 14-1030-012113/02.02.2015 г. в частта, с която на жалбоподателя Р.М. на основание чл. 183 ал.3 т.7 ЗДвП е наложено административно наказание – глоба, в размер на тридесет лева, за нарушение на чл. 139 ал.1 от ЗДвП, като в останалата част наказателно постановление е потвърдено.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 84 ал.1 ЗАНН, вр. чл. 24 ал.1 т.6 НПК за прекратяване на административнонаказателното дело, доколко спрямо същото лице, за същите административни нарушения, е налице влязло в сила НП.

 

 

Така мотивиран и на основание чл. 63 ал.2 ЗАНН, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 43332/01.07.2019 г. по описа на Районен съд Пловдив, насочена срещу Наказателно постановление № 14-1030-012113/02.02.2015 г., издадено от Началник Сектор към ОДМВР Пловдив, сектор Пътна полиция

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63 ал.2, вр. чл. 84 ал.1 ЗАНН, вр. чл. 24 ал.1 т.6 НПК производството по АНД № 4031/ 2019 г. по описа на Районен съд Пловдив, V-ти н. с-в.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му от страните, пред Административен съд – Пловдив.   

Препис от настоящето Определение ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя и ОДМВР Пловдив, сектор Пътна полиция.

 

                                                 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС