АНД 4004/2019 - Мотиви - 01-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 4004/2019г.

М О Т И В И

по АНД № 4004/2019 г. ПРС, ХIV н.с.

 

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от РУ – Стамболийски и съставен въз основа на нея Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 30.06.2019 г. срещу лицето И.Г.К. за това че на 30.06.2019 г. същият е извършил непристойна проява, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

В съдебно заседание нарушителят, И. Н. Ф., се явява лично и по същество не оспорва отразените фактическите констатации в Акта.

РП-Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото писмени доказателства и като ги прецени в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

Нарушителят И.Г.К. e роден на ***г***. Определя се като ..., български гражданин е, живущ ***, неосъждан, женен, с основно образование, работещ като ..., с ЕГН **********.

От доказателствата приложени по делото се установява, че: на 30.06.2019 г., около 04,00 часа патрул на РУ Стамболийски в състав полицейски служители С. и Н. са били изпратени от ОД Л. на сигнал за силна музика в с. ..., ул. «…» № …. След пристигане на указания адрес същите приканили лицата да преустановят музиката, но поради силната музика те не са чули и не са спрели тонколоните. Тогава един от полицейските служители е видял до тонколоните разклонител, в който са били включени и ги е изключил. Казал е на лицата, че часът е четири сутринта и пречат на хората да почиват. Тогава К., заедно с Ф. станали от масата и започнали да блъскат и обиждат служителите на реда за това, че са им били спрели музиката. Освен това започнали да викат свои близки, които са излезли от къщата и това наложило полицаите да се обърнат за съдействие към дежурен за принудително свикване на полицейски сили. След идването им са успели да установят самоличността на И.К. и още едно лице – И. Ф., които всъщност са задържаните лица. От своя страна К. не отрича да е провокирал по някакви начин полицейските служители, твърди, че искал да постигне съгласие с тях, но те самите, без да търсят никакви обяснения, спрели музиката и направо го извели пред къщата, без да се интересуват от никакви обяснения от негова страна. Съдът обаче дава вяра на това, което казват полицейските служители, което звучи доста по-логично и достоверно от това, което казва К.. Нарушителят К. е сметнал, че полицейските служители не е трябвало да влизат в дома на приятеля му, като причината за конфликта е силната музика, която е направила впечатление на полицейските служители, които са влезли за да прекратят тази музика и направо са срещнали съпротива за тези си действия. Следва също така да се отбележи, че става въпрос и за униформени, както и че става въпрос за полицейски автомобил, а не за личен автомобил, като всичко сочи на това, че полицейските служители са били там по служба, а  не за собствено удоволствие. Няма как да се възприеме тезата, че музиката е била намалена, защото, ако такава е била намалена или е нямало защо се е наложило полицейските служители да влизат вътре в къщата и да спират музиката.

Следва да се посочи, че съгласно ЗМВР всички граждани са длъжни да изпълняват полицейските разпореждания, още повече, че се вижда, че са униформени и след като казват, че следва да се направи нещо, то следва да се извърши, като при преценка за нередност на техните действия гражданинът може да обжалва, но след като изпълнят разпореждането. Полиците имат право да влизат във всеки дом когато трябва да прекратят извършване на престъпление и ако гражданинът не е доволен следва да подаде жалба. След като нарушителят не се е съобразил с това нещо, в такъв случай съдът намира, че има нарушаване на обществения ред и неизпълнение на разпореждане на полицейските служителите, както и според така твърдяното от тях е щяло да се създаде по-голям конфликт, който би могъл да настъпи между лицата и полицейските сили, което за съда не е редно.

Мотивиран от горното, Съдът намира, че в случая Ф. следва да бъде санкциониран с глоба, а не с по-тежко наказание. Става ясно, че той е работещ, женен и твърди, че се разкайва за постъпката си. Съотносимо спрямо неговата проявява, която все пак касае грубо нарушаване на обществени ред и незачитане на разпореждане на органите на властта, съдът намира, че следва нарушителят да бъде санкциониран с глоба към средния размер, а именно 300 лв. Той е работещ, макар на минимална заплата. Ето защо, съдът намира, че следва на нарушителят да му бъде наложена глоба в размер на 300 лв.

Като взе предвид всичко гореизложено, съдът прецени, че наказание глоба в размер на 300.00 лева в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

 

По изложените съображения, Съдът постанови решението си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала! МК