АНД 4000/2019 - Определение - 31-07-2019

Определение по Наказателно дело 4000/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1248

 

31.07.2019г.                                                                            град ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ХХІ наказателен състав

На тридесет и първи юли                           две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                                          

СЕКРЕТАР: Йорданка Туджарова

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД № 4000 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10,21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.Б.  - редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Й.Д., който представя пълномощно по делото.

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА ТРЕТО РУ при ОД на МВР – Пловдив, редовно призована, не изпраща представител.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ Б.И.Д.  - редовно призован, явява се лично.

 

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ след съвещание и като съобрази становището на процесуалния представител на жалбоподателя, въпреки това намира, че е налице процесуална пречка да бъде даден ход на делото, тъй като от разписката за връчване  на препис от наказателното постановление се установява, че обжалваното наказателно постановление е било връчено лично на жалбоподателя Б. на дата 10.06.2019г., удостоверено с лично изпълнения от него подпис в разписката. Следователно е налице редовно връчване с оглед изискванията на процесуалния закон. Жалбата е била подадена на 18.06.2019г., установено от извършеното удостоверяване от длъжностно лице в кръга на службата му при служба „Регистратура“ при Районен съд – гр. Пловдив, от което се установява датата на изпращане на пощенското клеймо да е именно 18.06.2019г.

Съгласно чл.59, ал. 2 от ЗАНН, нарушителят може да обжалва наказателното постановление в седмодневен срок от връчването му. Съдът намира, че процесното наказателно постановление е било редовно връчено на жалбоподателя Б. на 10.06.2019г., поради което от този момент за него е започнал да тече законово предвидения срок за обжалване. Към датата на подаване на жалбата – 18.06.2019г., същият е бил изтекъл, а наказателното постановление, съгласно чл. 64, буква „Б“ от ЗАНН е било влязло в сила.

По изложените съображения, съдът намира, че така подадената жалба е просрочена, поради което същата следва да се остави без разглеждане като недопустима, а образуваното по нея производство следва да бъде прекратено.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 2 вр. чл. 59, ал. 2 от ЗАНН

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 4000/2019г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пловдив по реда на Глава ХІІІ от АПК в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и за въззиваемата страна в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му. 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,25  часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                             СЕКРЕТАР:

 

 

Вярно с оригинала!Й.Т.