АНД 3991/2019 - Решение - 29-07-2019

Решение по Наказателно дело 3991/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№1433

гр. Пловдив, 29.07.2019 г.

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 23.07.2019г. в състав:                                                 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ          

при участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3991/2019 г., по описа на РС- Пловдив, IV- ти наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалван е Електронен фиш серия „К“, № 2184855, издаден от ОД на МВР- ПЛОВДИВ, с който на К.Д.А., ЕГН **********, в качеството й на собственик на когото е регистрирано МПС ,,Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ‘‘ със Специален режим  на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лева, за това, че на 04.07.2018г. в 13:05ч. в гр. Пловдив, ул. ,,Васил Левски‘‘ № 236 в посока с. Труд при отчетен толеранс от минус 3 км/ч в полза на водача, е било установено, че управлява МПС със скорост от 73 км/ч.

         По съображения, изложени в жалбата К.А. обжалва посочения електронен фиш като незаконосъобразен. Излагат се доводи, че при издаването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и че не следвало да носи административно-наказателна отговорност, тъй като автомобилът с който се твърдяло, че е извършено нарушението бил със специален режим и бил отдаден под наем на здравно заведение.

         В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично, като чрез преносител депозира съображения по съществото на спора.

         В съдебно заседание, въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител.

         Съдът, след като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок, произтича от процесуално легитимирана страна, насочена е срещу подлежащ на самостоятелно обжалване пред съд акт, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, по следните съображения:

         Обжалваният електронен фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189 ал. 4 от ЗДвП, доколкото в същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОДМВР – гр. Пловдив/, мястото гр. Пловдив, ул. ,,Васил Левски‘‘ № 236 в посока с. Труд,  датата /04.07.2018г./, точният час на извършване на нарушението /13:05ч./, регистрационният номер на управляваното МПС /РВ 9401 СТ/, както и собственикът на когото е регистрирано МПС – К.Д.А..

         В атакувания електронен фиш е налице и пълно описание на нарушението /управление на лек автомобил със скорост от 73 км/ч в населено място. Отразено е превишението на скоростта /23км. ч/, нарушената разпоредба /чл.21, ал.1 от ЗДвП/, размерът на глобата /100 лв./, основанието, на което се налага /чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /в 14 - дневен срок по указаната сметка на името на отбелязания във фиша фонд/. В тази връзка следва да се посочи, че правилно е приложен и установеният толеранс на измерената скорост от минус 3км/ч. На фотоснимката, приложена към ел. фиш е посочена измерената скорост на движение на МПС- 76 км/ч., а в електронния фиш е отразена скорост с вече взет предвид толеранс, а именно - 73 км/ч.

Относно обстоятелството, че нарушението е установено посредством заснемането му с мобилно автоматизирано техническо средство за видеоконтрол, то не съществува спор между страните, а и това се установява от всички събрани по делото доказателства - електронен фиш серия „К“ № 2184855, Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 17.09.5126, Протокол, Протокол за използване на Автоматизирано техническо средство или система по чл. 10 от Наредба за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (наричана за краткост Наредбата).

Съдът счита за нужно да посочи, че след настъпилите изменения в Наредбата ( ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г. ), чл. 7 от същата бе отменен. Тоест, считано от 16.01.2018г., мястото за контрол с АТСС не следва да бъде обозначавано с пътен знак Е24, както и точната му локация не се оповестява чрез средствата за масово осведомяване или в интернет страницата на МВР.

Налице е и ясна връзка между процесния електронен фиш и приложения към него снимков материал. От приложения по делото Протокол за използване на АТСС се установява, че техническото средство е било позиционирано на посоченото в електронния фиш място. Работата с техническото средство е започнала на 04.07.2018г. в 07.00ч. и е приключила в 18.00ч. на същата дата. Законосъобразно е определена и административната санкция, която следва да понесе нарушителят - глоба в размер от 100 лв., съобразно разпоредбата на чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП. Размерът на глобата е фиксиран, поради което и същият не подлежи на каквато и да било преценка от страна на съда.

Съдът счита и че настоящият случай не разкрива белези, дефиниращи го като маловажен по смисъла на чл. 28, б. „а“ ЗАНН. Дори напротив- измерената с техническото средство скорост на движение е 73 км/ч. при позволени в населено място 50 км/ч. Превишението е почти 1/2 на разрешената скорост и разкрива висока степен на опасност. Следва да се посочи и че обществените отношения, гарантиращи спокойното и безопасно придвижване по пътната мрежа, отворена за обществено ползване са от особено значение. Установеното в случая превишение на скоростта ги накърнява с особен интензитет и предвид това не следва да бъде определяно като маловажно.

Неоснователно се явява наведеното възражение, че жалбоподателката не следвало да носи административно-наказателна отговорност, тъй като притежаваното от нея МПС бил предоставено за ползване от болнично заведение.

Разпоредбата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП е в насока, че при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Също така в чл. 189, ал. 5 ЗДвП е посочено, че електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

Разпоредбата на чл. 189, ал. 6, т. 2 ЗДвП е в насока, че в 7-дневен срок от получаването на Електронния фиш може да се подаде възражение пред съответния Директор на ОДМВР в случаи, че нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.

В конкретния случай от представените по делото доказателства, а именно Договор за наем от 29.09.2017 г. и Договор за медицинско обслужване от 05.06.2018 г. се установи, че процесното МПС със специален режим е било отдадено на лице различно от собственика. В предвидения 7-дневен преклузивен срок в чл. 189, ал. 6, т. 2 ЗДвП, след като електронният фиш й е бил връчен на жалбоподателката К.А. същата не е депозирала възражение пред Директора на ОДМВР гр. Пловдив, поради което правилно е била ангажирана нейната административно-наказателна отговорност.

В обобщение на гореизложеното следва да се отбележи, че К.А., като собственик на МПС със специален режим е могла да се възползва от разпоредбата на чл. 189, ал. 6,  т. 2 ЗДвП и да подаде възражение пред Директора на ОДМВР гр. Пловдив, но не го е направила.

          Предвид гореизложеното, атакуваният електронен фиш следва да бъде потвърден.

Така мотивиран, Съдът

  Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия „К“, № 2184855, издаден от ОД на МВР- ПЛОВДИВ, с който на К.Д.А., ЕГН **********, в качеството й на собственик на когото е регистрирано МПС ,,Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ‘‘ със Специален режим  на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 ЗДвП е наложена глоба в размер на 100.00 /сто/ лева, за това, че на 04.07.2018г. в 13:05ч. в гр. Пловдив, ул. ,,Васил Левски‘‘ № 236 в посока с. Труд при отчетен толеранс от минус 3 км/ч в полза на водача, е било установено, че управлява МПС със скорост от 73 км/ч.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Пловдив, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, по реда на гл. XII от АПК.

                                     

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                      ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                                      СЕКРЕТАР: Д.Д.