АНД 3984/2019 - Мотиви - 01-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 3984/2019г.

Мотиви към Решение по АНД № 3984 по описа за 2019 г. на Районен съд – Пловдив, XXI наказателен състав.

 

Производство по реда на чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Образувано е по Акт № 11 от 28.06.2019 г. за констатиране на проява на дребно хулиганство, съставен от**  **  А.М. У. при РУ Стамболийски към ОД на МВР – Пловдив против лицето С.В.А., ЕГН: **********.

В съдебно заседание А. се явява лично, заявява, че ще се защитава сам и не желае адвокатска защита. Дава обяснения по делото, в които оспорва фактическата обстановка, приета за установена в акта за констатиране на проява на дребно хулиганство. В хода на съдебните прения и с последната си дума моли да бъде оправдан.

Районна прокуратура – Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

С.В.А. е роден на *** ***, б., български гражданин, живущ ***, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: **********.

На 27.06.2019 г. свидетелите А.Й.Д.и Г.С.К. – ** ** към РУ Стамболийски при ОД на МВР-Пловдив, били изпратени в село Триводици, ул. „**-**“ № ** по сигнал за възникнал семеен скандал. При пристигането си на адреса свидетелите установили на място лицето С.Ш.А., ЕГН: **********, от която снели писмено обяснение. В него тя твърдяла, че й е нанесен удар в областта на лицето от нарушителя С.В.А., с когото живеела на семейни начала, но не желаела да подава жалба. След около 10 минути на място пристигнал нарушителят А.. Същият лъхал на алкохол и не оказвал съдействие на свидетелите Д. и К., поради което бил отведен в РУ Стамболийски при ОД на МВР – Пловдив за изясняване на случая.

Около 18:30 часа на същата дата А. *** заедно със свидетелите Д. и К., когато първият казал на полицейските служите: „**“, „ще ви уволня“, „какви сте вие, ще ви ** ** “, „б.“. Думите му били непосредствено възприети от свидетелите Д. и К., които се възмутили от държанието на А. и от така отправените реплики. Думите на последния били възприети и от други, намиращи се в двора на районното управление полицейски служители, както и от преминаващи оттам граждани.

За така извършеното деяние против А. бил съставен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство № 11/28.06.2019 г. Актът бил предявен на нарушителя срещу подпис.

Така описаната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите А.Й.Д.и Г.С.К., както и от докладна записка с рег. № 333р-7249/28.06.2019 г.

Настоящият съдебен състав изцяло кредитира показанията на двамата ** **– Д. и К., тъй като те са подробни, последователни, вътрешно непротиворечиви и взаимно кореспондиращи си. В показанията си свидетелите възпроизвеждат обстоятелства, които непосредствено са възприели като очевидци. Не се установяват основания, по които да се приеме, че свидетелите са били предубедени и не са изложили добросъвестно обстоятелствата, които са им известни по случая. От показанията им се установяват времето и мястото на извършване на деянието, авторството му от страна нарушителя С.В.А., чиято самоличност те са установили, както и съдържанието на конкретно отправените думи и изрази от страна на последния към полицейските служители - „**“, „ще ви уволня“, „какви сте вие, ще ви ** ** “, „б.“. Съдът не дава вяра на обясненията на нарушителя А. в частта им, в която твърди да не е изричал думи с установеното от показанията на свидетелите Д. и К. съдържание, като приема обясненията за защитна версия. В тази част обясненията са оборени от събраните по делото доказателства, кредитирани от съда.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че от правна страна с действията си С.В.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 1, ал. 2 от УБДХ. От обективна страна на 27.06.2019 г. около 18:30 часа в двора на РУ Стамболийски при ОД на МВР – Пловдив нарушителят А. е извършил непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни и други неприлични изрази, като казал на ** ** А.Й.Д.и Г.С.К.: „**“, „ще ви уволня“, „какви сте вие, ще ви ** ** “, „б.“, на публично място – в двора на районното управление, и пред повече хора, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено виновно от дееца и при форма на вината пряк умисъл. А. е съзнавал отрицателната оценка, която обществото дава на думите и изразите, които е употребил, както и че същите ще бъдат непосредствено възприети от полицейските служители и от останалите присъствали на мястото лица, съзнавал е и че се намира на публично място и пред повече хора и че действията му се възприемат от присъстващите на мястото лица. Предвиждал е, че с действията си ще наруши обществения ред и спокойствие и е целял настъпването на тези, съзнавани и предвидени от него последици.

При определяне на наказанието съдът намира на първо място, че с оглед конкретните проявни форми, в които се е изразило общественоопасното поведение на нарушителя, следва да се наложи по-лекото от двете алтернативно предвидени в УБДХ наказания, а именно „глоба“. Наказанието „задържане в структурно звено на Министерство на вътрешните работи“ включва в съдържанието си по-голям обем държавна принуда, но според настоящия състав и наказанието „глоба“ ще въздейства предупредително и превъзпитателно върху нарушителя. Прилагането на държавната принуда в повече от необходимите предели за постигане на преследваните цели противоречи на принципите за определяне на наказанието, по които съображения съдът счете, че именно наказанието „глоба“ се явява най-подходящо в случая. При индивидуализацията на така определеното наказание бяха взети предвид данните за имущественото състояние на нарушителя, които са относими към решаването на въпроса за размера на имущественото наказание. При определянето на размера на следваща се на нарушителя глоба следва да бъде съобразено и че този размер не трябва да засяга прекомерно имуществената сфера на нарушителя така, че да създава невъзможност за нейното заплащане, но същевременно трябва да е достатъчен, за да укаже предупредителен и превъзпитателен ефект върху наказаното лице. По тези съображения съдът намери, че за процесната проявата на дребно хулиганство на нарушителя С.В.А. следва да бъде наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева, тъй като самият факт на образуваното производство и наложено наказание ще укажат необходимия предупредителен и превъзпитателен ефект върху него, поради което не следва да се определя по-тежко по вид или по размер наказание.

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!Й.Т.