АНД 3978/2019 - Разпореждане - 01-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 3978/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 13102

1.7.2019 г., гр. Пловдив

 

БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ- районен съдия при Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 3978/2019 г. по описа на ПРС, І н.с., след  като се запознах с материалите по делото, намирам, че същото не подлежи на разглеждане от ПРС, като производството по делото следва да бъде прекратено. Съображенията за това са следните:

 

В конкретния случай ПРС е сезиран с жалба   против глоба с фиш № 0002277434 от 12.06.2019г. С жалбата се оспорва законосъобразността на така издадения фиш и се иска същият да бъде отменен.

При преценката на допустимостта на така депозираната жалба, настоящиат съдебен състав констатира, че същата е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу неподлежащ на съдебен контрол акт. Съгласно чл. 39, ал.2 ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш. От друга страна нормата на чл. 39, ал. 3 ЗАНН предвижда, че, ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. Ето защо в случая при наличното оспорване от страна на санкционираното лице е следвало да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, като въз основа на него, компетентният наказващ орган е следвало да издаде наказателно постановление, което да бъде предмет на съдебен контрол. Нормата на чл. 59, ал. 1 ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване и този обхват не може да бъде разширяван по никакъв начин. В настоящия случай не се касае за електронен фиш, следователно глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол, което обуславя и извода за процесуалната недопустимост на така депозираната жалба, поради което същата следва да бъде върната.  Изпратената от Община Пловдив преписка следва да бъде върната за довършване на административно  наказателното производство по издаване на АУАН и наказателно постановление, при преценка от компетентните органи за наличие на предпоставките за това.  Настоящето производство следва да бъде прекратено.

 

В случая правата на жалбоподателя не се нарушават по никакъв начин, доколкото със самия факт на оспорването му в предвидения в закона /чл. 186, ал.7 ЗДвП/ седмодневен срок глобата с фиш губи правното си значение като самостоятелно изпълнително основание, а при издаване на АУАН и НП жалбоподателят може да се защити по общия ред, чрез атакуване на НП.

 

Така мотивиран,

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

ВРЪЩАМ жалба   против глоба с фиш № 0002277434 от 12.06.2019г

ПРЕКРАТЯВАМ производството по делото

 

Препис от настоящето Разпореждане ДА СЕ ИЗПРАТИ на жалбоподателя и Община Пловдив.

 

След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството, материалите по преписката ДА СЕ ВЪРНАТ на Община Пловдив за довършване на административнонаказателното производство.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред Административен съд – град Пловдив.   

 

                                                 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

С. Д.