АНД 3943/2019 - Решение - 12-07-2019

Решение по Наказателно дело 3943/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1311 гр.Пловдив, 12.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 11.07.2019г. в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ П.

 

 

          при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №3943/2019г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

               Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

     Обжалван е Електронен фиш серия К № 2328290, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който се налага глоба от 100/стo/ лева за нарушение на чл. 21, ал.1 вр. с чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП на А.П.Б., ЕГН ********** от **.

       С жалбата се прави искане за отмяна на обжалвания електронен фиш, изтъкват се доводи за процесуални нарушения в хода на производството.

      Жалбоподателя, редовно призован, не се явява в съдебно заседание и не се представлява, като ход на делото даден  на основание чл.61, ал.2 от ЗАНН.

       Въззиваемата страна – ОД на МВР Пловдив, редовно призовани не изпращат представител.

        Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

        Обжалваният електронен фиш е издаден за установено нарушение с автоматизирано техническо средство-TFR1-M 511 за това, че на 29.06.2017г. в 13.16 в с.Калояново, ул.А. Стамболийски при ограничение на скоростта от 50 км/ч заснетото МПС "Рено Каптур" с рег. номер *** се движело с установена стойност на скоростта 66 км/час и превишена стойност на скоростта 16 км/час, като стойностите са дадени с отчетен толеранс от 3% от отчетената скорост.Отразено е в електронния фиш, че собственик, на когото е регистрирано МПС е А.П.Б. и че с това е извършено нарушение на чл. 21,  ал.1 от ЗДвП.

        На базата на всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено, че действително на датата, отразена по електронния фиш, описаният в него автомобил е извършвал движение с превишена скорост. Това обстоятелство е било установено и надлежно заснето със съответно техническо средство, с издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване при БИМ, приложено по делото и валидно към датата на нарушението.

     Мястото и времето на нарушението са отразени по надлежния ред в електронния фиш.

     От приложения снимков материал се вижда, че е отчетена скорост на движение, а именно 66 км/ч и е отчетен толеранс от минус 3%.

      Същевременно е изготвен и дължимия протокол по чл. 10 от Наредба № 8121з-532/12.05.2016 г. за използване на АТСС, която е регистрирала нарушението.

      Обжалваният електронен фиш е издаден по отношение на а А.П.Б., ЕГН ********** от с.Дълго поле, като жалбоподателят не се е възползвал от възможността по чл. 189, ал.5 от ЗДвП и по чл. 189, ал.6 от ЗДвП.

     Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок от лице, което има правен интерес от това.

     Разгледана по същество, жалбата се преценя като ОСНОВАТЕЛНА.

     При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

     Съобразно, правилото на  чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Настъпилата законодателна промяна в чл. 189 ЗДвП (обн., ДВ, бр.19 от 13.03.2015 г.) и приетата Наредба № 8121з-532 за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (обн., ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г.), които изцяло са съобразени с основните положения на тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълкувателно дело № 1 от 2013 г. на ОС на колегиите на ВАС, налагат извод, че използването на стационарна и мобилна техническа система е допустима. С цел гарантиране правата на гражданите и с оглед установяване на обективната истина при евентуално съдебно обжалване на електронните фишове наредбата предвижда към административната преписка, която се изпраща в съда, освен доказателствата в подкрепа на обжалвания фиш, да се предоставя и информация за участъка от пътя, с описание на мястото и координатите, действащото ограничение на скоростта по чл. 21 ЗДвП, посоката на движение на автомобила, схемата на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид, датата на последната метрологична проверка.Във връзка с настъпилата промяна в чл.165, ал.2, т.7 и т.8 от ЗДВП в сила от 26.09.2017г., не се изисква пътя да е обозначен с пътен знак Е24. Нарушението обаче е извършено на 29.06.2017г., тоест преди промяната и следваше наказващия орган да ангажира доказателства, че пътя е обозначен с пътен знак Е24.Съда изиска такива като разпореди на въззваемата страна да представи по делото доказателства в тази насока до 08.07.2019г., но такива по делото не бяха представени и към датата на провеждане на съдебното заседание на 11.07.2019г.Ето защо съда намира, че е допуснато съществено процесуално нарушение като наказващия орган не е изпълнил задължението си по чл.165 от ЗДВП действащ към датата на нарушението.

        Не са ангажирани и никакви доказателства, че за пътния участък на контрол е било съобщено на сайта на МВР или в средствата за масова информация.

       Поради всичко изложено съдът счита, че издадения електронен фиш следва да бъде отменен  и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 2328290, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който се налага глоба от 100/стo/ лева за нарушение на чл. 21, ал.1 вр. с чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП на А.П.Б., ЕГН ********** от ***.

    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.