АНД 3942/2019 - Разпореждане - 01-07-2019

Разпореждане по Наказателно дело 3942/2019г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е № 1 3 1 0 4

01.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Боян Кюртов - районен съдия в Пловдивски районен съд, като съдия-докладчик по АНД № 3942/2019 г. по описа на ПРС, ХIV н.с., след  като се запознах с материалите по делото, намирам, че същото не подлежи на разглеждане от ПРС, като производството по делото следва да бъде прекратено. Съображенията за това са следните:

 

В конкретния случай ПРС е сезиран с жалба, депозирана от Г.А.М., ЕГН ********** против глоба с фиш № 0002276029 от 07.06.2019 г., издадена от служител при “Общинска полиция”, град Пловдив, с която е наложена глоба в размер на 20.00 лева. С жалбата се оспорва законосъобразността на така издадения фиш и се иска същият да бъде отменен.

При преценката на допустимостта на така депозираната жалба и съобразно указанията на АдмС-Пловдив по идентичен казус, настоящиат съдебен състав констатира, че същата е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу неподлежащ на съдебен контрол акт. Нормата на чл. 186, ал. 2 ЗДвП предвижда особена процедура при несъгласие на нарушителя да заплати наложената с фиш глоба - на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. В същия смисъл е и нормата на чл. 39, ал. 3 ЗАНН, която предвижда, че, ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел. Ето защо в случая при наличното оспорване от страна на санкционираното лице е следвало да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, като въз основа на него, компетентният наказващ орган е следвало да издаде наказателно постановление, което да бъде предмет на съдебен контрол. Нормата на чл. 59, ал. 1 ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване и този обхват не може да бъде разширяван по никакъв начин. В настоящия случай не се касае за електронен фиш, следователно глобата с фиш не подлежи на пряк съдебен контрол, което обуславя и извода за процесуалната недопустимост на така депозираната жалба, поради което същата следва да бъде върната, изпратената от Общинска полиция - Пловдив преписка да бъде върната за довършване на административнонаказателното производство, а настоящето производство да бъде прекратено.

Ето защо,

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

ВРЪЩАМ жалба депозирана от Г.А.М., ЕГН ********** против глоба с фиш № 0002276029 от 07.06.2019 г., издадена от служител при “Общинска полиция”, град Пловдив.

ПРЕКРАТЯВАМ производството по АНД № 3942/2019 г. по описа на ПРС, ХIV н.с.

 

Препис от настоящето Разпореждане ДА СЕ ИЗПРАТИ на Г.М. ***.

След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на производството, матреиалите по преписката ДА СЕ ВЪРНАТ Общинска полиция Пловдив за довършване на административнонаказателното производство.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред Административен съд – град Пловдив.   

 

                                                 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.