АНД 3893/2019 - Решение - 24-07-2019

Решение по Наказателно дело 3893/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1403                          24.07.2019 г.                    Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХ наказателен състав

На двадесет и четвърти юли                     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

СЕКРЕТАР: Славка Иванова

ПРОКУРОР: МАЯ ХРИСТЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3893 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА  А.Н.С. – роден на *** ***, б., б.г., с *** образование, разведен, работещ ***, неосъждан, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН:**********   за ВИНОВЕН в това, че на 13.05.2017 г. в землището на с. Маноле, обл.Пловдив, е упражнявал професия „***“ - №** съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, като управлявал свръхлеко въздухоплавателно средство клас „А“ - STORCH HS /ЩОРХ ХС/, с регистрационни знаци I-C645, без да има съответната правоспособност - изискваща се съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № Н-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях - престъпление по чл.324, ал.1, пр.1 от НК, като на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК А.Н.С. със снета по делото самоличност да заплати сторените по делото разноски в размен на 84,00 лева за изготвена съдебно - медицинска експертиза по досъдебното производство по сметка на  ОДМВР – Пловдив.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.189, ал.2 от НПК сторените разноски за преводач в размер на 406,20 лева на досъдебното производство да останат за смека на съответния орган.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес по реда на глава ХХІ от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.