АНД 3891/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Наказателно дело 3891/2019г.

ПРОТОКОЛ № 1192

 

16.07.2019 г.                                                                  Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІ нак. състав

На шестнадесети юли                       две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                                                       

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: СТОЯН ПАВЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3891 по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 16,00 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ – редовно призована, се представлява от прокурор Стоян Павлов.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Ж.П. – редовно призован, се явява лично и заедно с упълномощения си защитник адв. О.Т., също редовно призован.

Съдът докладва постъпил отговор с вх. № 44623 от 05.07.2019 г. от обвиняемия П., с който взема становище по същество на делото.

Докладва се и постъпила справка за съдимост по отношение на обвиняемия П..

 

ПРОКУРОР: Няма процесуална пречка, да се даде ход на делото.

АДВ. Т.: Няма процесуална пречка, моля да дадете ход на делото.

ОБВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът след съвещание и като изслуша становищата на страните намира, че е налице пречка да бъде даден ход на делото. Видно от справката за съдимост за обвиняемия П. същият е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание с Присъда № 229 от 08.09.2017 г. по НЧХД № 7976/2016 г. по описа на Районен съд – Пловдив. Деянието по това осъждане е било извършено на 30.09.2016 г., а в настоящото производство се повдига обвинение за твърдяно престъпление, което да е извършено в периода от 08.04.2014 г. до 27.04.2014 г. Осъждането по първото описано деяние е влязло в сила на 28.03.2018 г. Съгласно Решение № 178 от 28.05.2015 г. по н.д. № 538/2015 г. на ВКС, ІІІ н.о. „Реалната (респ. идеалната) съвкупност от престъпления, като една от проявите на множество престъпления, се формира само от предвидените в закона предпоставки по чл. 23, ал. 1 от НК, които са деецът да е извършил няколко престъпления преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях. Деянието от съвкупността, както е в случая, не престава да губи своята характеристика на част от множеството престъпления, независимо от това дали са били реализирани осъждания за предходно или последващо деяние от съвкупността“. Следователно освобождаването на дееца от наказателна отговорност по НЧХД № 7976/2016 г. на Районен съд – Пловдив не променя извода, че двете деяния са извършени при условията на реална съвкупност. Практиката на ВКС досежно преценката за предпоставките за приложението на чл. 78а от НК е категорична и безпротиворечива. В Решение № 406 от 29.12.2014 г. по н.д. № 1340/2014 г. на І н.о. ВКС е отговорено на направеното изрично възражение за допуснато процесуално нарушение чрез отказа на съда да приложи чл. 78а от НК при идентичен казус. Съдът е достигнал до извода, че след като към момента на извършване и на двете деяния, лицето не е бил осъдено, за което и да е от тях, правилата за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, са неприложими. В Решение № 493/13.02.2015 г. по н.д. № 1574/2014 г. на І н.о. ВКС се приема, че след като двете деяния са разгледани в отделни производства и по отношение на едно от тях има постановено решение, с което деецът е бил освободен от наказателна отговорност, то същото подлежи на възобновяване. Прието е още, че правилата по чл. 78а не биха могли да бъдат приложени повторно, макар и чисто формално към момента на извършване на деянието да са били налице основания за освобождаване на дееца от наказателна отговорност поради лиса на други осъждания. Цитираната практика и изложените съображения изцяло се споделят от настоящия съдебен състав. В този смисъл е и трайната практика на съдилищата в страната: Решение № 177 от 16.06.2016 г. по ВНОХД № 1042/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив;  Решение от 09.07.2018 г. по ВНОХД № 1157/2018 г. на Окръжен съд – Пловдив; Решение № 85 от 26.03.2018 г. по ВНОХД № 97/2018 г. на Апелативен съд – Пловдив; Решение № 16 от 10.05.2016 г. на Военно-апелативен съд на Република България по НЧХД № 23/2016 г.;  Определение № 150 от 27.02.2018 г. по ВЧНД № 176/2018 г. на Окръжен съд – Бургас; Решение № 39 от 09.05.2014 г. по ВАНД № 38/2014 г. на Окръжен съд – Габрово; Решение от 26.01.2017 г. по ВНОХД № 1292/2016 г. на Окръжен съд – Стара Загора; Решение № 372 от 21.11.2012 г. по ВНЧХД № 1198/2012 г. на  Окръжен съд – Бургас.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че един състав на Окръжен съд – Пловдив приема забраната по чл. 78а, ал. 7 от НК за освобождаване от наказателна отговорност при множество престъпления да касае наказуемостта за множество престъпления, разследвани в едно наказателно производство, а не в отделни, което становище обаче настоящият състав не споделя. Съдържанието на понятието множество престъпления е изяснено по несъмнен начин с Тълкувателно решение № 2 от 21.10.2010 по т. д. № 2/2010 г. на ОСНК на ВКС и видно е, че законодателят не е поставил ограничение при преценката за множество престъпления в зависимост от това дали се разследват в едно или отделни производства. Предвид гореизложеното, съдът намира, че е сезиран с предложение на прокурор при Районна прокуратура – Пловдив за освобождаване на обвиняемия П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за деяние, за което се твърди (с оглед посочената от прокурора дата на извършване) да е осъществено в условията на реална съвкупност с предходно осъждане на лицето, поради което не са налице основанията по чл. 78а от  НК. Това налага съдебното производство да бъде прекратено, а делото – върнато на прокурора с оглед преценка за по-нататъшни действия по компетентност.

Така мотивиран и на основание чл. 377, ал. 1 от НПК,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по АНД № 3891/2019 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХХІ н.с.

ВРЪЩА делото на прокурора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Пловдив по реда на глава ХХІІ от НПК.

 

Протоколът се изготви в съдебна зала.

Заседанието се закри в 16,11 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР:

           

Вярно с оригинала!Й.Т.