АНД 3844/2019 - Решение - 03-09-2019

Решение по Наказателно дело 3844/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 1601, гр. Пловдив, 03.09.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, VІ н.с., в публичното заседание на 25.07.2019г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Маргарита Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3844/2019г. по описа на ПРС, VІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.53 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 36-0000256/31.05.2019г. на и.д.Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр.Пловдив, с което на „ХВ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“****“ № *, ***, представлявано от у. Х.В.В., ЕГН: **********, на основание чл.97, ал.1, пр.последно от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 /пет хиляди/ лв. за нарушение на чл.91б, ал.1, т.1 от ЗАвПр.

         Жалбоподателят, по наведени в жалбата доводи и в съдебно заседание чрез процесуалния представител адв.Г.обжалва НП като незаконосъобразно и прави искане за неговата отмяна.  Алтернативно моли за намаляване на наложената санкция.

         Въззиваемата страна – ОО „АА“ гр.Пловдив, редовно призована, не изпраща представител. В депозирано писмено становище излага доводи за обосновано, правилно и законосъобразно НП и моли същото да бъде потвърдено.         

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, предвид което е допустима, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

Жалбоподателят „ХВ Транс“ ЕООД осъществявало дейност по международен превоз на товари по шосе срещу заплащане и притежавало Лиценз на Общността № 7596.

Във връзка с постъпило в ИА „АА“ гр.София писмо от контролните органи на Кралство Норвегия за извършени нарушения от българските водачи на товарни автомобили, използвани от българските превозвачи на територията на Кралството, била назначена тематична проверка на дружеството-жалбоподател. В тази връзка с писмо с рег.№ 12-00-00-375/2/10.04.2019 г. до „ХВ Транс“ ЕООД, ОО „АА“ гр.Пловдив изисквала от дружеството да представи на 18.04.2019 г. в 09:30 часа посочените в писмото документи, както и данни, извлечени от дигиталния тахограф на товарен автомобил „Рено“ с рег.№ **** за периода 01.08.2018-27.08.2018 г. Писмото било получено от жалбоподателя на 12.04.2019 г. На определената от проверяващия орган дата, „ХВ Транс“ ЕООД не представило изисканите данни от дигиталния тахограф на горепосоченото МПС за определения период, което препятствало извършването на проверката, касаеща движението и активността на автомобила.

Бездействието от страна на жалбоподателя било възприето от св.Г.Д.Д., ** към ОО „АА“ гр.Пловдив, като нарушение на разпоредбата на чл.91б, ал.1, т.1 от ЗАвПр, за което съставил срещу „ХВ Транс“ ЕООД Акт за установяване на административно нарушение № 261717/23.04.2019 г. След като се запознал със съдържанието на акта, управителят на дружеството го подписал без възражения и получил препис от него. В законоустановеният срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН не били депозирани и писмени възражения срещу съставения акт.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното НП          № 36-0000256/31.05.2019г., с което на „ХВ Транс“ ЕООД на основание чл.97, ал.1, пр.последно от ЗАвПр било наложено наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл.91б, ал.1, т.1 от ЗАвПр.

         В хода на съдебното следствие в качеството на свидетел беше разпитан актосъставителя Г.Д.Д., който потвърждава авторството на съставения от него АУАН.  От показанията му се установява, че по повод тематична проверка на дружеството-жалбоподател, извършващо международен превоз на товари, колега на свидетеля изпратил писмо до дружеството. В писмото били изискани посочени в него документи необходими за извършване на проверката. По спомен на актосъставителя имало няколко преписки за извършени в чужбина нарушения на територията на чужда държава, която изпращала сигнал до нашето министерство по компетентност до съответния областен отдел за проверка на конкретен случай. Свидетелят съставил АУАН на дружеството, тъй като последното не представило на посочената дата и час данни от тахографа на превозното средство.

Съдът кредитира показанията на свидетеля като обективни, логични и кореспондиращи с останалите събрани по делото писмени доказателства.

При така изложената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Дружеството-жалбоподател е санкционирано за извършено нарушение на разпоредбата на чл.91б, ал.1, т.1 от ЗАвПр, която въвежда задължение за превозвачите и собствениците на автогари да предоставят на служителите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за проверка всички документи, свързани с превозите на пътници и товари. Наложената на жалбоподателя санкционна разпоредба на чл.97, ал.1, пр.последно от ЗАвПр предвижда наказание глоба или имуществена санкция от 5000 лв. за всеки, който откаже достъп на контролните органи до гаражите, автогарите и всички помещения, свързани с дейността му или не представи за проверка свързани с превозната дейност документи. В конкретния случай, дружеството не е предоставило при поискване на контролните органи информацията извлечена от паметта на дигиталния тахограф на процесния товарен автомобил за поискания период, което съставлява нарушение на нормата на чл.91в, т.2 от ЗАвПр, задължаваща превозвачите, ръководителите на предприятия и лицата, извършващи превози за собствена сметка да съхраняват най-малко една година след тяхното приключване и да предоставят за проверка от контролните органи  информацията, извлечена от паметта на дигиталния тахограф и от картата на водача. Описаното в АУАН и в НП е следвало да бъде съотнесено към предвидената в закона изрична разпоредба на чл.91в, т.2 от ЗАвПр, а не към по-обща разпоредба за представянето на документи на контролните органи /чл.91б, ал.1, т.1 от ЗАвПр/. Дадената неправилна квалификация на деянието е довела и до подвеждане на нарушението към неправилна санкционна норма – тази на чл.97, ал.1, пр.последно от ЗАвПр, вместо нормата на чл.104, ал.7, пр.първо от ЗАвПр, съгласно която на превозвач или на лице по чл. 12б, ал. 1, извършващо превози за собствена сметка, които не съхраняват тахографските листа, разпечатките и извлечените данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период 365 дни или отказват да ги предоставят за проверка от контролните органи, се налага имуществена санкция 5000 лв.  С оглед изложеното, доколкото поведението на жалбоподателя, така както е обективирано в двата акта на администрацията, не съставлява нарушение на чл.91б, ал.1, т.1 от ЗАвПр, следва извода за несъответствие между словесното описание на нарушението и дадената правна квалификация.

С оглед на изложеното се налага извод, че в обжалваното наказателно постановление липсва правилно посочване на която и да е законова разпоредба - както на нормативния акт, сочещ нарушеното правило за поведение, така и на санкционната норма. Последното налага извод за съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административнонаказателното производство по налагане на санкция на жалбоподателя. Същите нарушения са съществени, доколкото неправилно е приложен материалният закон, а също и е накърнено правото на защита на жалбоподателя, във връзка с правото му да разбере за нарушението на коя разпоредба на нормативен акт е привлечен към административнонаказателна отговорност.

Ето защо, макар от фактическа страна в хода на съдебното следствие да се констатира съставомерно нарушение във връзка с непредоставяне данни от дигитален тахограф на товарно МПС, то предвид гореописаните нарушения на процесуалните правила, процесното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000256/31.05.2019г. на и.д.Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр.Пловдив, с което на „ХВ ТРАНС“ ЕООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“****“ № ***, ****, представлявано от * Х.В.В., ЕГН: **********, на основание чл.97, ал.1, пр.последно от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 /пет хиляди/ лв. за нарушение на чл.91б, ал.1, т.1 от ЗАвПр.

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

              

                                                

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

М.К.