АНД 3830/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Наказателно дело 3830/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

1282

 

гр. Пловдив,05.07.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД – XXIV наказателен състав в публично заседание на трети юли, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

при секретаря: Виолина Шивачева,

като разгледа АНД №3830/2019 г. по описа на ПРС, XXIV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

Обжалван е Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1180812, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който е посочено, че се налага глоба от 100 лева за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, на основание  чл. 189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП на И.Д.А., ЕГН **********.

С жалбата се  прави искане за отмяна на електронния фиш като незаконосъобразен и необоснован, като се сочи че не е извършено нарушението, издаден при допуснати съществени процесуални нарушения, сочи се че е изтекла и погасителната давност.

 Жалбоподателят  И.А. редовно уведомен не се явява в съдебно заседание, представлява се от адв.С.П., който иска отмяна на електронния фиш и сочи основания за това.

               Въззиваемата страна – ОД на МВР Пловдив не изпраща представител.

  Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

Обжалваният електронен фиш е издаден за установено нарушение с автоматизирано техническо средство № ТFR1-М с № 648 за това че, на 27.03.2016 г. в 20.29 часа в гр. Пловдив, на ул. „Васил Левски” срещу №170, при въведено ограничение от 50 км/ч лек автомобил „Шкода Фелиция”, регистрационен номер ** се движел се с установена стойност на скоростта 76 км/час и превишена стойност на скоростта 26 км/час, с което извършвал нарушение за движение с превишена скорост. Отразено е в електронния фиш, че собственик, на когото е регистрирано МПС, е И.А. и че с това е извършено нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.

На базата на всички събрани по делото доказателства, съдът намира за установено, че действително на датата, отразена по електронния фиш, описаният в него лек автомобил е извършвал движение с превишена скорост. Това обстоятелство е било установено и надлежно заснето със съответно техническо средство, с издадено удостоверение за одобрен тип средство за измерване при БИМ, приложено по делото и валидно към датата на нарушението.

Мястото и времето на нарушението са отразени по надлежния ред и достатъчно подробно в електронния фиш, за да стане ясно на наказаното лице какво именно поведение се санкционира.

От приложения снимков материал се вижда, че е отчетена по-висока скорост на движение, а именно 79 км/ч. Видно е, че е налице разминаване между установената съгласно приложения снимков материал и т.нар. наказуема скорост, която именно е отразена във фиша, както и изчисленото на тази база превишение, като тук следва да се има предвид, че съгласно данните за конкретния вид система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, публикувани в Публичния регистър на одобрените средства за измерване на БИМ, са налице максимално предвидени грешки при измерване на скорост при стационарна система от 3 процента. В тази връзка и видно и от отразеното върху приложената снимка и електронния фиш, в същия са изчислени в полза на водача наказуемата скорост и наказуемото превишение, като действително установената скорост е намалена.

Обжалваният електронен фиш е издаден по отношение на И.А., който е  собственик на вписаното в него МПС към момента на нарушението и което обстоятелство не се оспорва. Освен това, жалбоподателят не се е възползвал от възможността по чл. 189, ал.5 от ЗДвП и по чл. 189, ал.6 от ЗДвП.

Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок от лице, което има правен интерес от това.

             Разгледана по същество, жалбата се преценя като ОСНОВАТЕЛНА.         

  При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Съобразно, правилото на  чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Именно с цел гарантиране правата на гражданите и с оглед установяване на обективната истина при евентуално съдебно обжалване на електронните фишове се изисква към административната преписка, която се изпраща в съда, освен доказателствата в подкрепа на обжалвания фиш, да се предоставя и информация за участъка от пътя, с описание на мястото и координатите, действащото ограничение на скоростта по чл.21 ЗДвП, посоката на движение на автомобила, схемата на разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид, датата на последната метрологична проверка. Всички посочени данни са приобщени по делото, като са изпратени в придружителното писмо на наказващия орган, поради което съдът счита че не е нарушено правото на защита на жалбоподателя. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. 

Съгласно § 1 от ДР на ЗАНН, по смисъла на този закон "електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. 

С промяна на чл.165, ал.3 от ЗДвП обнародвана в ДВ бр.19 от 2015 г. на Министъра на вътрешните работи е вменено задължение за издаване на подзаконов нормативен акт за  установяването на такива нарушение. Ето защо е издадена и Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. на Министъра на вътрешните работи (обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г.), с която са уредени условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на правилата за движение по пътищата, като тези условия и ред обхващат, както стационарните, така и мобилните АТСС.

Съгласно чл. 2 от подзаконовия нормативен акт стационарните и мобилните АТСС заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение, а по силата на чл. 3 от същата, за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. Т.е. с изменението на закона и приемането на Наредба № 8121з-532 от 12.05. 2015 г. са приети ясни правила за използване на мобилни технически средства и за обстоятелствата, при които контролните органи имат право да ги използват, с което на практика е преодоляна констатираната в мотивите на ТР № 1 от 26.02.2014 г. на ОС на ВАС празнота, което именно е в основата на даденото със същото тълкуване на материалния закон. Или към датата на извършване на процесното нарушение на правилата за движение по пътищата е налице детайлна нормативна уредба на правилата във връзка с използването на мобилни технически средства, които са достатъчно ясни и подробни, както и процедура, регулираща действията на контролните органи при използването на мобилни технически средства, поради което и следва да се приеме, че нарушенията от този вид могат да се установяват и санкционират с издаване на електронен фиш не само чрез използване на стационарни АТСС, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин, а и чрез мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, при спазване разбиране са на всички нормативни изискванията на посочената нормативна уредба.

В тази връзка от находящите се в преписката писмени доказателства се установява наличието на съставен Протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба рег. № 1030р-6649 от 27.03.2016 г., съгласно одобреното с Наредбата приложение, който би следвало да е доказателство относно мястото за контрол, посоката на движение на контролираните МПС, ограничението на скоростта, мястото на пътния знак за ограничение, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е24 и др. обстоятелства, необходими да бъде извършена преценка за законосъобразността на издадения електронен фиш.

Видно е от същия официален документ, че в него е посочено, че контролът е осъществен в рамките на населеното място- гр.Пловдив, като обхватът на АТСС е бил на ул.”Васил Левски” срещу №170, като е бил поставен и подвижен пътен знак Е24. С оглед на това следва да се посочи, че ясна е новелата на чл. 7, ал.1 от цитираната Наредба, че "Местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи, а според следващата ал.2 "Пътният знак Е24 се поставя преди мястото за контрол във всяка посока на сработване на автоматизираните технически средства и системи. При указване на мястото на контрол с преносим пътен знак Е24 разположението му се документира със снимка". Заедно с това обаче в случая на общо основание приложими са и разпоредбите на Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, според които/чл. 133а ал.3/ "При осъществяване на контрола с мобилни автоматизирани технически средства и системи пътен знак Е24 се поставя непосредствено преди началото на обхвата на АТСС, а според ал.6 "В случаите на контрол по ал.3 и 4 пътният знак е на преносима стойка". Нормите на чл. 7, ал.5 указват, че в случая знакът е втори типоразмер и фонът му е син.

Заедно с това в Приложение № 11 "Разположение на пътните знаци" към същата Наредба, в б."д" е онагледено точно как следва да изглежда знакът, като са вписани и определени негови технически изисквания, вкл. пътният знак от група "Е" да е поставен на изискуемата се преносима стойка на поне 60 сантиметра над нивото на пътното платно.

От вписаните данни в Протокола липсват доказателства за изпълнение на последните изисквания, т.е. никое от изброените специфични изисквания по последно споменатата Наредба не са били спазени.

По делото не е приложена снимка на поставен пътен знак Е 24, като така не може да се установи дали е спазено това изискване действало към момента на констатиране на нарушението. Ето защо и съдът счита, че е основателно направеното възражение, че знакът не е бил поставен на височина от 60 сантиметра.

Ето защо съдът счита за установено, че действително не са били изпълнени вменените със съответните правни норми задължения на съответните длъжностни лица, служещи и като гаранция за законосъобразното установяване на извършените нарушения чрез използване на АТСС. Това обосновава и извода на настоящия състав, въпреки небудещото съмнение установяване на посочената като измерена скорост на собствения на жалбоподателя лек автомобил, че електронен фиш е издаден при допуснато несъобразяване с изискванията на подзаконовите актове по прилагане на ЗДвП.

Изложеното е достатъчно, за да обоснове извод - за отмяна на издадения срещу И.А. електронен фиш.

За пълнота следва да се посочи, че с оглед датата на нарушението, явяваща се дата преди изменението на ЗДвП от месец юли 2017 г., с което изменение е премахнато задължението за обозначаване със знак Е24 на автоматизираните технически средства за контрол, то в конкретния случай следва да се съблюдава действащата към момента на нарушението нормативна уредба, доколкото тя се явява по-благоприятна за нарушителя.

Следва обаче да се има предвид независимо от посоченото, че от датата на нарушението – 27.03.2016 г. до датата на връчване на електронния фиш – 27.05.2019 г. е изминал период от повече от три години, като за допуснатото нарушение относителната преследвателна погасителна давност е три години, а абсолютната такава е четири години и половина. С оглед липсата на доказателства водещи на извод за прекъсване на относителната погасителна давност, то с изтичането на период от три години от извършване на нарушението на връчването на електронния фиш се явява незаконосъобразно и също води на извод, че същият следва да бъде отменен от съда.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ  Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1180812, издаден от ОД на МВР Пловдив, с който е посочено, че се налага глоба от 100 лева за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, на основание  чл. 189, ал.4, вр. с чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП на И.Д.А., ЕГН **********.

Решението  не е окончателно и подлежи на обжалва пред Административен съд Пловдив от страните  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението по реда на Глава ХІІ от АПК.

                    

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.