АНД 3740/2019 - Решение - 10-07-2019

Решение по Наказателно дело 3740/2019г.

    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

    № 1300

  гр. Пловдив, 10.07.2019 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 09.07.2019 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                                                                                         

          при участието на секретаря Станка Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3740/2019 г. по описа на ПРС, I наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН

Образувано е по жалба на  А.С. против Наказателно постановление № 152/2019, издадено от  Директора на ОДМВР-Пловдив, с което на  А.С. е наложена глоба в размер на 2000 лева за нарушение на чл. 28, ал.1, пр.3 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

С  жалбата се излагат конкретни съображения за незаконосъобразност на НП- допуснати съществени процесуални нарушения при описание на извършеното от жалбоподателя в АУАН и НП, непосочване в НП на доказателствата, които установяват нарушението, неустановеност в пълнота на действителната фактическа обстановка.

Въззиваемата страна  не взема становище по основателността на жалбата.

             Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирана страна, против акт, подлежащ на обжалване по съдебен ред, поради, което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Съдът като се запозна с приложените по делото доказателства, обсъди доводите изложени в жалбата и служебно провери правилността на атакуваното постановление, намери, че са налице основания за неговата отмяна, макар и не по изложените в жалбата съображения:

          В АУАН и НП е посочено, че се издават за следното:

           На 04.02.2019г. около 22.01 часа от гр. Куклен А.С. от телефонен номер *********, собственост на С. А. Б., се обажда на ЕЕН 112, като дава невярно съобщение, че при скандал е наръган с нож.

Така отразената в АУАН и НП фактическа обстановка  съдът намира, че изцяло отговаря на действителността, като за този си извод се позовава на показанията на актосъставителя, който разпитан пред съда категорично заяви, че изцяло поддържа констатациите в АУАН. Освен това актосъставителят подробно изясни и начина, по който е установил правно релевантните факти, а именно на основа на приложените по преписката писмени материали, на база изслушване на предоставеното му ВД, съдържащ запис от обажданията на жалбоподателя на телефон 112, както и въз основа на  непосредствено извършени от него разпити на свидетели и разпит на извършителя, който изрично е признал вината си. Съдът намира, че от посочените доказателствени източници в пълнота се установяват фактическите обстоятелства от значение за отговорността на А.С., поради което и изричното възражение, отправено с жалбата, че фактическата обстановка не е изяснена в пълнота се явява неоснователно.

При правилно установена фактическа обстановка законосъобразен е и изводът на административно наказващия орган, че деянието на нарушителя се субсумира под състава на нормата на чл. чл. 28, ал.1, пр.3 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. приложена е и коректната санкционна норма.

Въпреки констатираната фактическа обоснованост и материална законосъобразност на НП, същото следва да бъде отменено, поради допуснато флагрантно нарушение на процесуалните правила, изразило се в липса на посочена дата на издаване на НП-нарушение на чл. 57, ал.1, т.2 ЗАНН.

В бланката на наказателното постановление е посочен само неговия номер 152 и година 2019г. Липсват обаче месец и дата на издаване. Действително на НП има положен печат с номер УРИ 317 р-4830/3.5.2019г. Липсва обаче, каквато и да било гаранция, че именно датата от печата е датата на издаване на НП. Освен това липсват каквито и да било данни кой и кога е поставил въпросния печат. Невъзможността именно датата на печата да се приеме като дата на издаване на НП следва и от обстоятелството, че на НП има още една ръкописно положена дата-31.05.2019г. и резолюция на М.. Съвсем трета е датата на връчване на НП-27.05.2019г.

Липсата на точно и несъмнено отразена дата на издаване на НП е особено съществено нарушение на процесуалните правила, доколкото с оглед тази дата се преценяват спазването на давностния срок за издаване на НП, спазването на тридневния срок след връчване на АУАН за подаване на възражения преди издаване на НП , материалната, личната и темпоралната компетентност на административно наказващия орган.

В този смисъл е и практиката на Административен съд –Пловдив, която приема, че липсата или неясния начин на посочване на дата на издаване на НП е абсолютно основание за отмяна на НП. Така Решение № 2130 от 02.11.2015 г. по н. д. № 1679/2015 г. на Административен съд - Пловдив, Решение № 220 от 22.01.2014 г. по н. д. № 3872 / 2013 г. на XXIII състав на Административен съд – Пловдив.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 152/2019, издадено от  Директора на ОДМВР-Пловдив, с което на  А.С. е наложена глоба в размер на 2000 лева за нарушение на чл. 28, ал.1, пр.3 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

С. Д.