АНД 3727/2019 - Определение - 10-07-2019

Определение по Наказателно дело 3727/2019г.

                                               П Р О Т О К О Л

                                                    №1146

 

10.07.2019 година                                                          Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         ІІ наказателен състав

На десети юли                                 две хиляди и деветнадесета година

  В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                           

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3727 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 15:25 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.Я. – редовно призован, не се явява и не се представлява.

По делото е постъпила молба от адв.Н.Б.от АК София, с която се прави искане за отлагане на делото за друга дата, поради ползване на платен годишен отпуск и невъзможност за участие в съдебното заседание. Към молбата е приложено пълномощно и договор за правна защита и съдействие, с което се упълномощава адв.Б.като пълномощник на жалбоподателя Я..

ЗА ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА: АГЕНЦИЯ МИТНИЦА ЦМУ ОТДЕЛ МРР ТРРАКИЙСКА – редовно призована, явява се юрк.Н.Д., представя пълномощно.

АКТОСЪСТАВИТЕЛ Ц.С.Ц. се явява лично.

 

ЮРК.Д.: Моля да не давате ход на делото, с оглед разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН, която гласи, че наказателното постановление подлежи на обжалване пред Районния съд в района, където е извършено нарушението. Видно от материалите по делото проверката е извършена от органи на РУ Харманли в село Преславец, което се намира в Община Харманли. С оглед на гореизложеното, моля да спазите принципа за местна подсъдност.

 

СЪДЪТ, след изслушване становището на представителя на възз.страна и запознаване с материалите по делото намира, че настоящото производство следва да се прекрати и същото да се изпрати по подсъдност на Районен съд гр.Харманли.

От представената административнонаказателна преписка, включително и наказателно постановление № 1350/30.05.2019 г. се установи, че деянието, представляващо административно нарушение, е извършено в село Преславец, община Харманли, обл.Хасково. Тъй като ЗАНН препраща към НПК, съгласно изискванията на чл.42, ал.2 вр. ал.1 от НПК и чл.59, ал.1 от ЗАНН, то компетентен да разгледа настоящата жалба против наказателно постановление №1350/2019 г. е съответно Районен съд гр.Харманли. Ето защо

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД 3727/2019 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив, ІІ н.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр.Харманли.

Определението е окончателно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15:29 часа.                    

  

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                             СЕКРЕТАР: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.