АНД 3723/2019 - Определение - 31-07-2019

Определение по Наказателно дело 3723/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1 2 5 1

 

31.07.2019                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                            ХІV наказателен състав

 

На тридесет и първи юли                            две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

                              

Секретар: Петя Сарпанова

 Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД № 3723 по описа за 2019 година.

 

Делото е насрочено за 14,30 часа, но започва в 15,15 часа поради забавяне на АНД № 3690/2019 г. по описа на съда.

На поименното повикване в 15,15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛ А.К.Х. нередовно призован, не се явява. Призовката е върната в цялост по делото с отбелязване, че е намереното лице на адреса, което отказва да се представи и отказва да получи съдебните книжа.

          ВЪЗЗ. СТРАНА ОД НА МВР ПЛОВДИВ редовно призована, не изпраща представител. Не сочи причина за това.

 

Съдът служебно е изискал оригинала на разписката, с която е връчен процесния електронен фиш, въпреки това отново е предоставено копие.

          Съдът намира, че не следва да се дава ход на делото. Жалбата се явява недопустима. Причина за това е обстоятелството, че в представената разписка е видно, че процесният фиш е връчен на 26.02.2019 г. лично на жалбоподателя, а същия твърди, че никакви обратни разписки не е разписвал. В случая това не е обратна разписка, каквато изготвят куриерите, а това е разписка която е била връчена от самите служители на Пътна полиция при извършване на проверка на самия Х.. Съответно 14-дневния срок е изтекъл през месец март 2019 година, докато процесната жалба е депозирана през месец май 2019 година. Тоест извън законовия срок, когато вече електронния фиш е бил влязъл в сила.

Ето защо и

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          ВРЪЩА жалбата на жалбоподателя Х. като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 3723/2019 г.

          ОБЯВЯВА за влязъл в сила електронен фиш  серия К № 2455787/18.02.2016 г. издаден от ОД на МВР Пловдив.

 

Определението не е окончателно, като подлежи на обжалване 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд Пловдив.

 

 

Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в 15,20 часа.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

 

                                                СЕКРЕТАР: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.