АНД 3684/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Наказателно дело 3684/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 1280

гр. Пловдив, 05.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІ н.с., в публичното заседание на четвърти юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

при участието на секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3684/2019 г. по описа на ПРС, ХVІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.53 и следващите от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № НП 27-133-68 от 11.12.2018 г. на д-р З.Г.П., Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция  „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/, с което на Многопрофилна болница за активно лечение Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, представлявано от д-р С. И.И., ЕГН: ********** на основание чл. 221, ал.2 от Закон за здравето /ЗЗ/ са били наложени 12 броя имуществени санкции всяка по 500 лева за извършени 12 броя нарушения на чл. 86, ал. 2, т.2 вр. с чл.86, ал.3 вр. с чл.82б от ЗЗ.

          Жалбоподателят Многопрофилна болница за активно лечение „Тримонциум” ООД, редовно и своевременно призован, прави искане за отмяна на наказателното постановление, по подробно изложени в жалбата си съображения, които се поддържат от процесуалния представител на дружеството и в съдебно заседание.

Въззиваемата страна – Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, редовно призована се представлява от гл. юрисконсулт А.С., която сочи в пледоарията си основания за потвърждаване на наказателното постановление.

Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:         

Във връзка с Разпореждане по писмо с вх. № МО-05-127/20.03.2018 г. от Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание издадена Заповед № РД 27-133/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" е извършена проверка от длъжностни лица на ИАМН в периода от 02.04.2018 г. до 02.05.2018 г. вкл. в лечебното заведение МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив. В хода на последната било установено следното:

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3667 пациентката Т. В., на 86 г., на 30.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 30.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложения фискални бонове от 30.10.2017г., пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 880 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3666 пациентката Ф.С., на 59 г., на 30.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 30.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложените фискални бонове от 30.10.2017 г., пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3658 пациентката Д.Ж., на 65 г., на 26.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 26.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложените фискални бонове от 26.10.2017 г., пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3664 пациентката З. П., на 58 г„ на 26.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 26.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложения служебен бон от 26.10.2017 г., пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 1150 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3663 пациентката С.Б., на 65 г., на 26.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 26.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложения фискален бон от 26.10.2017 г., пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 920 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3645 пациентката А. М., на 81 .„ на 25.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 25.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложения фискален бон от 25.10.2017 г., пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3649 пациентката Ц.В., на 72 г., на 25.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 25.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложения фискален бон от 25.10.2017 г., пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 920 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3632 пациента К.Д., на 68 г., на 24.10.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 24.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложените фискални бонове от 24.10.2017 г., пациента е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3630 пациента С.Х., на 81 г., на 24.10.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 24.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложените фискални бонове от 24.10.2017 г., пациента е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3627 пациентът Е.Г., на 86 г„ на 24.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 24.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложения фискален бон от 24.10.2017 г., пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 880 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 3617 пациентката Д.А., на 66г., на 23.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 23.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложения фискален бон от 23.10.2017 г., пациентката е заплатила за очната леша на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 920 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Според ИЗ /История на заболяването/ № 4134 пациентът С. С., на 68 г„ на 30.11.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 30.11.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“.

Видно от приложените фискални бонове от 30.11.2017 г., пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

При проверката проверяващите органи констатирали също, че МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Г."*** имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК, включително и очни лещи. Въпреки това обаче МБАЛ "Тримонциум" ООД не поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека.

Според Становище от 04.04.2018 г. на ** Н.Г.Ч. - *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Г." ЕАД: „През 2017 г. от МБАЛ „Тримонциум" ООД не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Г."*** и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Видно от Становищата на д-р И. - ** на ЛЗ и на д-р К. - ** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум" ООД. За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

Вследствие на горните констатации св. Г.Д.Д. съставил АУАН за нарушения на чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето. Въз основа на него било издадено атакуваното НП.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства- НП, АУАН, копия от документи съдържащи се в Истории на заболяванията, заповеди, договори, както и от показанията на актосъставителя Г.Д.Д., съответстващи на събрания по делото доказателствен материал. Свидетелят потвърждава авторството на АУАН и направените констатации. В допълнение сочи, че въпреки сключения договор на дружеството-жалбоподател за закупуване на очни лещи от болничната аптека на УМБАЛ „Св. Г.” ЕАД за 2017г. МБАЛ „Тримонциум" ООД не е закупило нито една очна леща от горепосочената болнична аптека, въпреки че тя е разполагала и продала над 900 лещи. В тази връзка актосъставителят сочи, че болничната аптека на  УМБАЛ „Св. Г.” ЕАД не само е имала възможността да доставя необходимите очни лещи, но и по закон именно от нея жалбоподателят е трябвало да си ги набавя съобразявайки се със сключения договор. Също така той сочи, че единствено болничната аптека би могла да гарантира качеството и условията на съхранение на тези медицински изделия, но от нея такива не са били закупувани през целия проверяван период, а от друга страна в документацията на МБАЛ „Тримонциум" ООД свидетелят заявя, че не е открил нито един сертификат от доставчиците, с които дружеството-жалбоподател е работило, гарантиращ качеството и легитимността на процесните лещи.

 В хода на съдебното производство бе разпитан и св. К.Д. Г., който потвърждава, че действително МБАЛ „Тримонциум" ООД  не е закупувал очни лещи от болничната аптека на УМБАЛ „Св. Г.” ЕАД през цялата 2017г., а се е възползвал от договора между него и УМБАЛ „Св. Г.” ЕАД за извървашне на доставки на други лекарства и консумативи.

Съдът кредитира тези показания на разпитания свидетел, тъй като те са в унисон с останалия доказателствен материал, като единствено не дава вяра на тази част от тях, в която свидетелят сочи, че очните лещи предлагани от УМБАЛ „Св. Г.” ЕАД са били с много висока надценка, тъй като в същия разпит той сам заявява, че отсрещната страна по договора за такива медицински изделия не може по закон да продава с надценка. В тази връзка Съдът не намира за достоверна тази част от показанията на свидетеля Г. предвид констатираните в тях противоречия, несъответствието им със събрания по делото доказателствен материал, недоказаността им и заинтересоваността на свидетеля от изхода на делото, предвид факта, че той е началник в адмнинистративно-стопански блок в МБАЛ „Тримонциум" ООД.

Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав  достигна до следните правни изводи:

Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок от лице, което има правен интерес от това.

Разгледана по същество, жалбата се преценя като ОСНОВАТЕЛНА.   

          Макар и да е налице извършено нарушение според съда в хода на административно наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение изразяващо се в неправилна квалификация на извършеното нарушение, неправилно приложена санкционна норма и противоречие в самата конструкция на соченото нарушение като компилация от свързани правни норми.В нормата на чл.86, ал.2, т.2 действително защитава правата на пациента.Нормата на чл.221, ал.2 от ЗЗ действително санкционира нарушаване правата на пациента.В случая обаче основно нарушената норма е във вр. с чл.82Б от ЗЗ, който създава задължение  лечебните заведения за болнична помощ да осигурят на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия.Медицинските изделия по се осигуряват чрез болничните аптеки на лечебните заведения за болнична помощ.В случая точно това е сторено от жалбоподателя.Това е специална норма /чл.82Б от ЗЗ/, докато нормата на чл.86 от ЗЗ е обща и касае правата на пациентите.За двете нарушения са предвидени различни санкции по различни текстове от ЗЗ.На съдията докладчик са служебно известни голям брой наказателни постановления постъпили в ПРС при абсолютно идентична фактическа обстановка между двете страни по настоящото дело, при която за нарушение на чл.82Б от ЗЗ е наложена същата санкция в размер на 500лева, но въз основа на санкционна норма по чл.229, ал.3 от ЗЗ.Защо в случая актосъставителя и наказващия орган при идентична фактическа обстановка са посочили различни нарушена и санкционна норма, от мотивите на двата акта не става ясно.Въпреки че има извършено нарушение според съда, то не попада в хипотезата на сочената за нарушена норма чл.86 от ЗЗ, нито под санкционната по чл.221 , ал.2 от ЗЗ.Нарушен е чл.82Б от ЗЗ и е следвало да бъде наложена санкция по чл.229, ал.3 от ЗЗ, която предвижда налагане на санкция извън хипотезите на останалите административно наказателни разпоредби на ЗЗ.

           За пълнота съда следва да отбележи и че правната конструкция на самото нарушение  чл. 86, ал. 2, т.2 вр. с чл.86, ал.3 вр. с чл.82б от ЗЗ е невъзможна тъй като нормите на чл.86 и чл.82б от ЗЗ са в отношение обща към специална и сочат една страна задължения за лечебното заведение и права за другата страна - пациента.Ето защо според съда наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-133-68 от 11.12.2018 г. на д-р З.Г.П., Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция  „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/, с което на Многопрофилна болница за активно лечение Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096, представлявано от д-р С. И.И., ЕГН: ********** на основание чл. 221, ал.2 от Закон за здравето /ЗЗ/ са били наложени 12 броя имуществени санкции всяка по 500 лева за извършени 12 броя нарушения на чл. 86, ал. 2, т.2 вр. с чл.86, ал.3 вр. с чл.82б от ЗЗ.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

                                                                            

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

Вярно с оригинала: И.П.