АНД 3674/2019 - Решение - 25-07-2019

Решение по Наказателно дело 3674/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 1408, гр. Пловдив, 25.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, XXVІ н.с., в публичното заседание на 17.07.2019г. в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

при секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3674/2019г. по описа на ПРС, XXVІ н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.53 и следващите от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № НП-27-133-63/10.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/ – ИАМН гр. София, с което на МБАЛ „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096 на основание чл.221, ал.2 от Закона за здравето /ЗЗ/ са наложени общо 13 бр. имуществени санкции, всяка в размер на 500 /петстотин/ лева, за 13 бр. нарушения на чл.86, ал.2, т.2, във вр. с чл. 86, ал.3, във вр. с чл.82б от ЗЗ.

          Дружеството жалбоподател, чрез процесуалния представител адв. С. обжалва процесното наказателно постановление. Излага подробни съображения в депозираната жалба, както и развива допълнителни такива по време на съдебните прения. Твърди се, че същото е неправилно и незаконосъобразно, поради което се иска неговата отмяна.

          Въззиваемата страна – Изпълнителна агенция „Медицински надзор”, чрез процесуалния си представител главен юрисконсулт С., сочи основания за потвърждаване на наказателното постановление.  

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок, предвид което е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

В конкретния случай, жалбоподателят е бил санкциониран за това, че във връзка с Разпореждане по писмо с вх. № MO-05-127/20.03.2018 г. от Районна прокуратура гр. Пловдив, на основание издадена Заповед № РД 27-133/30.03.2018 г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит" била извършена проверка от длъжностни лица на ИАМН в периода от 02.04.2018 г. до 02.05.2018 г. вкл., в лечебното заведение МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив. В хода на последната било установено следното:

1.Според ИЗ /История на заболяването/ № 4246 пациентката Д. Д. Р.. * год. на 07.12.17г.. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 07.12.2017 г. №№ 019186 и 019187, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

2.Според ИЗ /История на заболяването/ № 4249 пациентът К. В. И., * год. на 07.12.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 07.12.2017 г. №№ 019184 и 019185, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

3. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4245 пациентката Ш. А. К., * год. на 07.12.17г.. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 07.12.2017 г. №№ 019186 и 019187, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

4. Според ИЗ /История на заболяването/ ИЗ 4243 Н. П. Н., *год. на 07.12.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 07.12.2017 г. №№ 019186 и 019187, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

5. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4230 пациентката С. П. Д., * год. на 06.12.17г.. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 06.12.2017 г. №№ 019157 и 019158, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 1 150 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

6. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4227 пациентката Й. Г. И., * год. на 06.12.17г.. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 06.12.2017 г. №№ 019159 и 019160, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г . Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

7. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4229 пациентът В. В. Т., * год. на 06.12.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 06.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 06.12.2017 г. №№ 019159 и 019160, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

8. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4312 пациентът А. В. Д., *год. на 12.12.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 12.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 12.12.2017 г. №№ 019230 и 019231, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

9. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4314 пациентката М. С. М., * год. на 12.12.17г.. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 07.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 12.12.2017 г. №№ 019230 и 019231, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

10. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4315 пациентът Н. Н. С., * год. на 12.12.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 12.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 12.12.2017 г. №№ 019228 и 019229, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 1 150 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

11. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4310 пациентът И. Д. Е., * год. на 12.12.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 12.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 12.12.2017 г. №№ 019230 и 019231, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

12. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4311 пациентът Д. Т. Ч., * год. на 12.12.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 12.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“.  Видно от приложените фискални бонове от 12.12.2017 г. №№ 019230 и 019231, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

13. Според ИЗ /История на заболяването/ № 4276 пациентката С. И. А.,* год. на 11.12.17г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 11.12.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано- „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 13.12.2017 г. №№ 019254 и 019255, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на Управителя от 04.01.2017 г. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

При проверката проверяващите органи констатирали също, че МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Г."*** имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК, включително и очни лещи. Въпреки това обаче МБАЛ "Тримонциум" ООД не поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека.

Според Становище от 04.04.2018 г. на ***.Н. Г. Ч.- ***на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Г." ЕАД: „През 2017 г. от МБАЛ „Тримонциум" ООД не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека". Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Г."*** и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Видно от Становищата на д-р И. - ** на ЛЗ и на д-р К.- * Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум" ООД. За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

Вследствие на горните констатации св. Г.Д.Д. съставил АУАН за нарушения на чл.86, ал.2, т.2, във вр. с чл. 86, ал.3, във вр. чл.82б от Закона за здравето. Въз основа на него било издадено атакуваното НП. В АУАН и НП се сочи, че нарушенията са установени на 02.05.2018г.

Така описаната и възприета от съда фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на разпитания в хода на съдебното следствие свидетел Г.Д.Д., които съдът кредитира като последователни, непротиворечиви и съответстващи на останалата доказателствена съвкупност. От същите показания се установява извършването на така описаната проверка, осъществените при същата констатации, както и процедурата по съставяне на АУАН.

Показанията на свидетеля Д. изцяло кореспондират и с тези на свидетеля К. Д. Г., който също посочва, че МБАЛ „Тримонциум“ ООД има сключен договор с Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Г."***, но въпреки това очните лещи били доставяни, директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум" ООД, като сочи като причини за горното, че изборът на лещи е бил ограничен, а същевременно цената им била по-висока от тази на дистрибуторите.

Възприетата от съда фактическа обстановка се установява и от приложените по делото писмени доказателства – заверени копия от Заповед № РД 27-133/ 30.03.2018 г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит", Договор от 10.10.2016г. между МБАЛ „Тримонциум“ ООД и УМБАЛ „Св. Г."***4 от 18.06.2018г. и паметна записка.

При така изяснената фактическа обстановка и с оглед преценка на цялата доказателствена съвкупност по безспорен и категоричен начин се доказа, че МБАЛ „Тримонциум“ ООД, ЕИК: 200213096, с адрес на управление и дейност - гр. Пловдив, ул.„Цар Борис“ III Обединител № 126 в седемнадесет отделни случая е нарушило разпоредбите на чл.86, ал.2, т.2, във вр. с чл. 86, ал.3, във вр. чл.82б от Закона за здравето, като при всеки от посочените тринадесет пациенти медицинското изделие – вътреочна леща не е било осигурено чрез болничната аптека на УМБАЛ „Св. Г." ЕАД, а е било доставено директно от търговски дружества в МБАЛ „Тримонциум" ООД.

          Съгласно чл. 82б, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигурят на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, като последните се осигуряват чрез болничните аптеки на лечебните заведения за болнична помощ. В случая е категорично установено и по същество – не е спорно между страните, че във всеки от описаните случаи на  пациенти медицинското изделие – вътреочна леща не е било осигурено чрез болничната аптека на УМБАЛ „Св. Г."***, а била извършена директно от дистрибутори в МБАЛ „Тримонциум" ООД, с което дружеството-жалбоподател е реализирало състава на чл.86, ал.2, т.2, във вр. с чл. 86, ал.3, във вр. чл.82б от ЗЗ.

Неоснователно се явява наведеното възражение, че описаните общо 13 бр. деяния не представляват нарушения поради липса на императивност на ал. 2 от чл.82 б от Закона за здравето, т.е. на задължителност за лечебното заведение задължение да закупува медицински изделия от болничните аптеки, Съдът прие следното:

 Съгласно чл.86, ал.2, т.2 от ЗЗ  пациентът има право на осигуряване от лечебното заведение за болнична помощ на необходимите за лечението му медицински изделия, когато те не се заплащат от Националната здравноосигурителна каса или от държавния бюджет.

Съгласно чл. 82б, ал.1 от ЗЗ лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигурят на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, а според ал. 2 от същата разпоредба медицинските изделия по ал. 1 се осигуряват чрез болничните аптеки на лечебните заведения. Срещу уреденото в чл. 86, ал. 2, т. 2 ЗЗ право на пациента при хоспитализация лечебното заведение да му осигури необходимите за лечението медицински изделия, когато не са заплатени от НЗОК, в чл.94 от ЗЗ няма предвидено насрещно негово задължение да закупува за лечението си само осигурени по този ред медицински изделия. Когато обаче пациентът не е закупил необходимите за лечението си медицински изделия, а разчита на лечебното заведение да ги осигури, то задължение на лечебното заведение е да осигури на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия, а тези медицински изделия съгласно ал. 2 на чл.82б от Закона за здравето се осигуряват чрез болничните аптеки. Следователно текстът на чл. 82б, ал.2 от ЗЗ е ясен и категоричен, лечебното заведение е длъжно да осигури на пациентите необходимите изделия чрез болнични аптеки.

При изследване на въпроса за отговорността на лечебното заведение при осигуряване на медицински изделия, необходими за лечението на пациента, но не от болничната аптека, а от външен доставчик,  следва да се съобрази и систематично място на всяка от цитираните разпоредби. Така чл.82б от ЗЗ намира уредба в Глава 3, озаглавена  „Медицинско обслужване“,  Раздел 1, озаглавен „Достъпност и качество на медицинската помощ“, а чл.86, ал.2, т.2 от ЗЗ в Глава 3, озаглавена Медицинско обслужване, Раздел 2, озаглавен „Права и задължения на пациента“. С оглед мястото на разпоредбата на чл.86, ал.2, т.2 от ЗЗ и нейното наименование следва да се приеме, че правото на пациента е абсолютно. Предвид систематичното място и заглавието на раздела, в който намира уредба нормата на  чл.82 б от ЗЗ, задължението на лечебното заведение за болнична помощ да осигури чрез обслужващата го аптека избраното от пациента медицинско изделие, не е такова,  а е предпоставено от избора на пациента и гарантира възможността избраното от пациента  изделие да бъде доставено от аптеката, която обслужва заведението. Изискването, въведено от закона, това да стане именно чрез болнична аптека е съобразено както с изискването за достъпност, т.е. при невъзможност пациентът да си осигури сам необходимото за лечението му  медицинско изделие, то да му бъде осигурено от лечебното заведение, така  и с изискването за качество. Разпоредбата на чл.82б от ЗЗ отговаря напълно на смисъла и духа на заглавието на раздела, в който същата  е систематично уредена. В конкретния случай дори и при липса на попълнена декларация от страна на пациента, очевидна е била волята на пациента избраното от него изделие да бъде доставено от лечебното заведение. В тази връзка напълно неотносими са възраженията в смисъл, че на пациента не следва да бъде налагано ограничение да закупува само от едно лице, че същото би било нелоялна конкуренция и злоупотреба с положение, както и че законът не въвежда задължение за пациента и лечебното заведение да използват единствено осигурените от болничната аптека на заведението медицински изделия и т.н. Подобно становище би могло да бъде обсъждано в хипотеза, когато МБАЛ „Тримонциум" ООД бе осигурило медицинския продукт на пациента, но последния е изразил желание да го закупи от друг доставчик. Безспорно, че пациентът може да не упражни правото си да получи съответното медицинско изделие от болничната аптека на лечебното заведение, но то трябва да му бъде преди всичко предложено. Следователно задължение на лечебното заведение е да осигури медицинското изделие и след като това безспорно не е сторено, то въпросните възражения, касаещи ограничения, нелоялна конкуренция и т.н. са очевидно неотносими.

          Съдът намери за неоснователни и възраженията, че спецификата на дейността е правила невъзможно ограничаването доставчиците на очни лещи само до един, както и че в повечето случаи цените в болничната аптека са били по-високи от предлаганите от трети лица. В тежест на МБАЛ „Тримонциум" ООД е да организира дейността си по начин, позволяващ своевременна и адекватна като цени и срокове доставка на медицински изделия от болничната аптека на пациентите, съгласно императивното изискване на чл.86, ал.2, т.2, чл.86, ал.3, вр. чл.82б от Закона за здравето. В този смисъл и неизпълнение на горното е непротивопоставимо на констатирания факт на извършено административно нарушение. Очевидно също няма как да бъде споделено становището, че деянията не съставляват нарушения, защото неспазването реда на чл.86, ал.2, т.2 вр. чл.86, ал.3, вр. чл.82б от Закона за здравето било „в интерес“ на пациента , тъй като същият получавал продукта на по-ниска цена от дистрибутор, което освен друго е и недоказано твърдение.

          Съдът намери за неоснователно възражението, че със Заповед № РД – 27-133/30.03.2018г. е определен срок за проверка от 02.04.2018г. до 05.04.2018г., докато цитираната в АУАН Заповед е издадена на 30.04.2018г. – много след срока на проверката, съответно нарушението е установено извън периода на проверката. Съгласно изрично посоченото както в наказателното постановление, така и в АУАН нарушенията са установени на 02.05.2018г., което попада в срока, посочен в Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит". В този смисъл дали в последната заповед е използван израз „удължава“ или дава нов срок по никакъв начин не променя нейния характер, както и извода, че нарушенията са установени именно в указания в нея срок.

          Съдът намери за неоснователно и възражението, касаещо материалната компетентност на акстосъставителя, която се установява от приложените Заповед № РД 27-133/ 30.03.2018 г. и Заповед № РД-27-133-3/30.04.2018 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит", във вр. с чл.233а от Закона за здравето.

          На следващо място неоснователно е и възражението, че не е спазена структурата за съставяне на АУАН, тъй като следва първо да се опише фактическата обстановка, а след това – нарушените разпоредби, като в случая било налице „преплитане“ на факти и законови разпоредби. В случая са налице всички посочени в чл.42 от ЗАНН и чл.57, ал.1 от ЗАНН реквизити на АУАН, съответно – на наказателното постановление, като ясно и последователно са описани както относимите към нарушението факти, така и правната квалификация. В този смисъл очевидно трудно може да се приеме становище, че посочване на нарушената материална разпоредба и последващо излагане на фактите съставлява каквото и да е процесулано нарушение, още повече – препятства жалбоподателя да разбере нарушението, за което му е повдигнато административнонаказателно обвинение.

           Не са установиха и основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото съгласно описаната и възприета от съда фактическа обстановка, констатираните нарушения и обстоятелствата по извършване на същите разкриват една степен на обществена опасност на деянието, типична за общия случай на нарушение разпоредбата чл.86, ал.2, т.2 вр. чл.86, ал.3, вр. чл.82б от Закона за здравето, отчетена от законодателя при въздигане на деянието в нарушение. Процесните нарушения са такива на простото извършване и законодателят е предвидил обществената опасност на подобно деяние, като последната не е необходимо /и не е възможно/ да се установява във всеки отделен случай.

          Съдът намира, че правилно е била приложена и санкционната разпоредба за извършените нарушения. Съгласно чл.221, ал.1 от ЗЗ когато лечебно заведение наруши права на пациент, регламентирани с този закон и с нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1500 лв., а ал.2 на същия член сочи, че когато  нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение - едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществената санкция в размер от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв. В случая за всяко от извършените нарушения е наложена имуществена санкция в минимален размер. Така определеното наказание напълно съответства на обществената опасност на деянието и на дееца, както и на изискванията, предвидени в чл.27 от ЗАНН, като в него е отчетено, че същото е извършено за първи път.

От друга страна разпоредбата на чл. 229 Закона за здравето се явява санкционна норма за случаите извън 209-228в Закона за здравето, тоест по аргумент на противното се достигна до извод, че след като процесните случаи попадат в обхвата на чл. 221, ал. 1 ЗЗ, то следва че същите са изключени от обхваща на чл. 229 ЗЗ.

Всичко гореизложено и предвид това, че възраженията на жалбоподателя останаха недоказани, обосновават и извод за неоснователност на жалбата, поради което същата следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното НП, като правилно, обосновано и законосъобразно, да бъде изцяло потвърдено.

          Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-27-133-63/10.12.2018 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” /понастоящем „Медицински надзор”/ – ИАМН гр. София, с което на МБАЛ „Тримонциум” ООД, ЕИК 200213096 на основание чл.221, ал.2 от Закона за здравето /ЗЗ/ са наложени общо 13 бр. имуществени санкции, всяка в размер на 500 /петстотин/ лева, за 13 бр. нарушения на чл.86, ал.2, т.2, във вр. с чл. 86, ал.3, във вр. с чл.82б от ЗЗ.

          Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

                                                         

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.