АНД 3660/2019 - Решение - 01-08-2019

Решение по Наказателно дело 3660/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1452

гр. Пловдив 01.08.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ – ХVІІ н. с., в публично заседание на тридесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря МАРИЯНА РУДЕВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 3660/2019 г. по описа на РС Пловдив ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 584/08.05.2019 г. на Заместник – кмет „Транспорт” при Община Пловдив, с което на Г.С.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв. за нарушение по чл.4 ал.1 т.5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив на основание чл.43 ал.5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив.      

Жалбоподателят Г.С.К. се явява в съдебно заседание лично и с упълномощен процесуален представител. Иска се от Съда отмяна на обжалваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно – оспорва се извършването на нарушение на мястото, описано в НП, твърдят се допуснати в хода на административното производство съществени процесуални нарушения.

         Въззиваемата страна Община Пловдив не изпраща процесуален представител в съдебно заседание.    

         Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което същата е ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

         На 25.03.2019 г. свидетелят Д.Н.Я. – работещ на длъжност *** в *** при ***, изготвил фиш – под № 0002261453 от 25.03.2019 г., с налагане на глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.4 ал.1 т.5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив /НРСППППСТГП/, състоящо се в паркиране на същата дата 25.03.2019 г. в 11.30 часа на пътно превозно средство – автомобил „БМВ” с рег. № ***, на кръстовище – конкретизирано във фиша като кръстовище на ул. „Белград” и ул. „Златю Бояджиев” в гр. Пловдив, въпреки забраната за такова паркиране, който фиш закрепил чрез залепване на стъкло на автомобила – съобразно чл.42 ал.3 от НРСППППСТГП. Автомобилът бил собственост на жалбоподателя Г.С.К. ***, като към времето вписано в съставения от св. Я. фиш № 0002261453/25.03.2019 г. бил паркиран в кръстовището на ул. „Белград” и площад „Сливница”, а не на намиращото се в близост и посочено в същия фиш кръстовище на ул. „Белград” и ул. „Златю Бояджиев”. Против така изготвения фиш жалбоподателят К. подал възражение до Кмета на Община Пловдив – входирано с вх. № 237200-3433/04.04.2019 г.

         Поради подаденото възражение и съобразено с разпоредбата на чл.42 ал.2 от НРСППППСТГП бил съставен акт на подалия възражението Г.К. на 08.04.2019 г. от свид. Я. акт за установяване на административно нарушение – с № 039100/08.04.2019 г., за приетото за извършено нарушение на 25.03.2019 г. по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП, който АУАН бил предявен същия ден на нарушителя К.. В акта като свидетел било вписано името на лицето И.Д.М.без да се посочи дали е свидетел на установяване на нарушението или на съставянето на акта. При предявяване на акта лицето нарушител вписало, че възразява, че не е верно, както и че М.го нямало. Допълнителни възражения не били направени в срока за това по чл.44 ал.1 от ЗАНН.

         Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка, вкл. и фиш № 0002261453/25.03.2019 г. административно – наказващият орган издал атакуваното наказателно постановление. Както в АУАН № 039100/08.04.2019 г., така и в наказателното постановление като място за приетото за извършено нарушение по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП било вписано кръстовището на ул. „Белград” и ул. „Златю Бояджиев” в гр. Пловдив, а не мястото, на което действително е бил паркиран в нарушение автомобилът „БМВ” с рег. № *** – кръстовището на ул. „Белград” и площад „Сливница” в гр. Пловдив. Основанието за налагане на административното наказание глоба в размер на 50 лв. по НП било посочено, че е чл.43 ал.5 от НРСППППСТГП.       

         Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на св. Я., АУАН № 039100/08.04.2019 г., фиш № 0002261453/25.03.2019 г., известие за доставяне, оправомощителни заповеди, извлечение от интернет страница Google Maps /Гугъл Мапс/.

         Съдът ползва като обективни показанията на свид. Я. като последователни и логични, дадени от лице незаинтересовано от изхода на производството по делото, неоспорени от страните.

С оглед на така приетата въз основа на доказателствата по делото и изложена фактическа обстановка съдът прие, че административната отговорност спрямо жалбоподателя Г.С.К., ангажирана за извършено от него административно нарушение по см. на чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП следва да отпадне, като атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено изцяло.

Съгласно чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП „Престоят и паркирането са забранени: 5. на кръстовище и на по – малко от 5 метра от тях;”. В настоящия случай съвкупността от доказателства по делото дава основание на решаващия производството съдебен състав да счете, че от страна на собственика на пътно превозно средство автомобил „БМВ” с рег. № *** Г.С.К. е сторено паркиране на превозното средство на 25.03.2019 г. около 11.30 часа на кръстовище – на кръстовището на ул. „Белград” и площад „Сливница” в гр. Пловдив, въпреки забраната за такова паркиране. От страна на наказаното лице К. не са ангажирани нито в хода на административната преписка до момента на издаване на наказателното постановление, нито до приключване на производството пред настоящата инстанция каквито и да било доказателства било то за това, че изобщо не е било извършено паркиране в нарушаване на забраната за това по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП, било то за това, че нарушаването на тази забрана не е сторено от самия жалбоподател. Въпреки приетото за налично нарушение по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП, съдът прие да отмени атакуваното наказателно постановление, доколкото при излагане на обстоятелствата все на нарушението по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП, което да е извършено от К. с превозното средство автомобил „БМВ” с рег. № *** на кръстовище в гр. Пловдив се сочи това неправилно паркиране да е осъществено на кръстовището на ул. „Белград” и ул. „Златю Бояджиев”, а не на мястото, което сочат гласните доказателства – показанията на разпитания свидетел Я. *** и площад „Сливница”. Разпитан като свидетел актосъставителят Я., който е и съставител както на фиша, така и на АУАН, заяви при предявяване на извлечение от интернет страница Google Maps /Гугъл Мапс/ за месторазположение на кръстовищата на ул. „Белград” и ул. „Златю Бояджиев” и на ул. „Белград” и площад „Сливница”, че мястото на неправилното паркиране на автомобила „БМВ” с рег. № *** е кръстовището на ул. „Белград” и площад „Сливница”, което място се различава от посоченото в АУАН и в обжалваното НП. Жалбоподателят К. е възразил при предявяване на АУАН против констатациите по акта, като показанията на св. Я. – актосъставител, опровергават мястото на нарушението по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП да е вписаното от самия него в АУАН. За това и настоящата инстанция прие, че вмененото за извършено от страна на К. нарушение по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП към 25.03.2019 г. около 11.30 часа е извършено на място различно от мястото, за което е наказано лицето. Липсата на нарушение по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП към 25.03.2019 г. около 11.30 часа, но на място, за което се сочи в НП да е извършено там – кръстовището на ул. „Белград” и ул. „Златю Бояджиев” в гр. Пловдив, налага отпадане на административната отговорност за такова неизвършено на това място административно нарушение. 

Съдът не споделя доводът на процесуалния представител за допуснато в хода на административното производство – при съставянето на АУАН, съществено процесуално нарушение, състоящо се в съставяне на акта при липса на свидетел, доколкото законодателят е предвидил възможност за законосъобразно съставяне на АУАН и при липса на свидетели – в чл.40 ал.4 от ЗАНН – когато нарушението е установено въз основа на официални документи, а АУАН № 039100/08.04.2019 г. е съставен въз основа на фиш № 0002261453/25.03.2019 г.

Самостоятелно основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление според Съда като незаконосъобразно обаче се извлича от допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Както се посочи и по – горе административното наказание глоба в размер на 50 лв. е наложена на санкционирания К. на основание чл.43 ал.5 от НРСППППСТГП /”На водач, нарушил разпоредбата на чл.4 ал.1 т.4, т.5, чл.4 ал.2 т.3 от настоящата Наредба, се налага глоба в размер на 50 (петдесет) лв.”/. Според чл.41 от приложената НРСППППСТГП „При констатирани и/или установени нарушения на правилата за паркиране, за които няма изрично и конкретно определена санкция в Закона за движение по пътищата на лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата наредба.”. За нарушаване обаче на правило за паркиране и то същото като процесното по чл.4 ал.1 т.5 от НРСППППСТГП е предвидена изрична и конкретна санкция в Закона за движение по пътищата /ЗДВП/ на лице извършило нарушението – според чл.98 ал.1 т.6 от ЗДВП „Престоят и паркирането са забранени: 6. на кръстовище и на по – малко от 5 метра от тях;”, а според чл.183 ал.4 т.8 от ЗДВП „Наказва се с глоба 50 лв. водач, който: 8. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;”. Наличието на изричната и конкретна санкция в ЗДВП за нарушаване на забраната за паркиране на пътно превозно средство в зоната на кръстовище и на по – малко от 5 метра изключва по аргумент от цитираната норма на чл.41 от НРСППППСТГП налагането на санкция /на административно наказание/ на основанието посочено от административно – наказващият орган – на основание чл.43 ал.5 от НРСППППСТГП. Неправилното приложение на Закона се преценя за допуснато съществено нарушение, а наличието му налага и отмяна на порочно издаденото наказателно постановление. 

По тези съображения съдът счита обжалваното наказателното постановление за незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено изцяло.  

         Мотивиран от горното РС Пловдив ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 584/08.05.2019 г. на Заместник – кмет „Транспорт” при Община Пловдив, с което на Г.С.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 /петдесет/ лв. за нарушение по чл.4 ал.1 т.5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив на основание чл.43 ал.5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив.      

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ