АНД 3658/2019 - Решение - 23-07-2019

Решение по Наказателно дело 3658/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№1400

гр. Пловдив, 23.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                                                                        

          при участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3658/2019 г. по описа на ПРС, XXVI нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Обжалвано е Наказателно постановление № 582 от 08.05.2019 г. издадено от З. В. – *** ,,Транспорт‘‘ в Община Пловдив с което на Г.С.К. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 50 лева за извършено от него нарушение по чл. 4, ал. 1, т. 5 Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Пловдив.

          Жалбоподателят К., чрез процесуалния представител адв. П. обжалва процесното наказателно постановление. Излага съображения, че същото е неправилно незаконосъобразно, поради което иска неговата отмяна.

          Въззиваемата страна Община Пловдив, редовно уведомена за насроченото съдебно заседание не изпрати представител и не депозира становище по съществото на спора.

          Пловдивски районен съд след като взе предвид доводите и възраженията на страните и се запозна с представените по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от страна разполагаща с право за това, срещу подлежащо на обжалване НП, в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима, разгледана по същество се явява основателна.

В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за това, че при извършена проверка в гр. Пловдив на 20.03.2019 г. на ул. ,,Белград‘‘ и ул. ,,Златю Бояджиев‘‘ около 09:35 часа същият като водач на лек автомобил марка ,,БМВ‘‘ с рег. № ***извършва следното нарушение: паркира в зоната на кръстовище, за което му била съставена глоба с фиш № 0002259050/20.03.2019 г. в отсъствието на водача в размер от 50 лева. След което тази глоба с фиш била обжалвана с възражение до Кмета на Община Пловдив. По този начин била нарушена разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 5 Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Пловдив.

В хода на съдебното следствие беше разпитан актосъставителят Д.Г., който потвърди отразеното от него в АУАН. След предявяване на извадка от ,,Гугъл мапс‘‘ добави, че лекият автомобил се е намирал в кръстовището на ул. ,,Сливница‘‘ и ул. ,,Белград‘‘, но по погрешка в АУАН бил посочил, че се е намирал на кръстовището на последната улица и ул. ,,Златю Бояджиев‘‘.

Съдът намира, че следва да се кредитират изцяло показанията на разпитания свидетел, доколкото същите са ясни, логични и последователни и си кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал.

Съдът кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството не са били оспорени от страните по делото.

Въз основа на така установената от Съда фактическа обстановка се достигна до следните правни изводи:

Разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 5 Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Пловдив забранява на водачите на МПС да паркират в зоната на кръстовище.

Предвид гореизложеното се достигна до извод, че има извършено от страна на жалбоподателя нарушение на посочената разпоредба и същият би могъл да носи административно-наказателна отговорност.

В хода на административно-наказателното производство има допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което ограничава правото на защита на наказаното лице да разбере защо е било санкционирано и същото представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В разпоредбите на чл. 42 т. 3 ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН предвижда, че в АУАН и НП следва да се съдържа мястото на извършване на нарушението.

След разпит на актосъставителя се установи, че лекият автомобил, собственост на жалбоподателя е бил паркиран в кръстовището на ул. ,,Сливница‘‘ и ул. ,,Белград‘‘. След запознаване с АУАН и НП се установи, че като място на извършване на нарушението е посочено кръстовището на ул. ,,Белград‘‘ и ул. ,,Златю Бояджиев‘‘.

Това само по себе си е погрешно и води до порочност, както на АУАН, така и НП, тъй като на лекият автомобил собственост на жалбоподателя въобще не се е намирал в горепосоченото кръстовище и същият е бил наказан за нещо, което въобще не е извършил.

В обобщение на гореизложеното, следва да се отбележи, че НП се отменя като неправилно и незаконосъобразно, поради посочването на погрешно място на извършване на нарушението.

 

Поради горните мотиви, Пловдивският районен съд,

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 582 от 08.05.2019 г. издадено от З. В. – ****,,Транспорт‘‘ в Община Пловдив с което на Г.С.К. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 50 лева за извършено от него нарушение по чл. 4, ал. 1, т. 5 Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Пловдив.

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.