АНД 3606/2019 - Решение - 24-07-2019

Решение по Наказателно дело 3606/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

1402

 

гр.Пловдив, 24.07.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

             РАЙОНЕН СЪД ГР.ПЛОВДИВ, Втори наказателен състав в открито съдебно заседание на десети юли, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

и секретар:ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 3606 по описа за 2019 година на ПРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

            Обжалвано е наказателно постановление № 422521-F470185 от 26.03.2019г. издадено от Ж.Н.М.на длъжност Началник на Отдел Оперативни дейности – Пловдив в Централното управление на Национална агенция за приходите, с което на „НИДЕЯ ТН“ ЕООД, БУЛСТАТ 2054155924 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к.“Тракия“, бл.132, вх.В, ет.6, ап.18 представлявано от Т.С. М. с ЕГН ********** като управител на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, вр. чл.185, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.53, ал.1, вр. чл.27 /чл.83/ е чл.3, ал.2 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 600 лв. /шестстотин лева / за нарушение по чл.39, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС

           С жалбата се прави искане за отмяна или намаляване на наложената санкция с издаденото наказателно постановление /НП/ и се излагат доводи по същество на искането. Излага се твърдение за наличие на предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН поради маловажност на нарушението. С жалбата не се прави искане за събиране на други доказателства.

           Дружеството – жалбоподател  редовно призовано, в съдебно заседание се представлява от  неговият **** Т.С. М. която поддържа жалбата и искането за отмяна на НП. В пледоарията си по същество на искането посочи, че нарушението е за първи път, че други нарушения при проверката не са били констатирани, че нямат задължения към НАП и че в момента заведението което са стопанисвали не функционира. Представи се становище за наличие предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН по отношение на констатираното нарушение.

            Въззиваемата страна редовно призована, в съдебно заседание се представлява от гл.юристконсулт М.М., по силата на изрично пълномощно, която оспорва  жалбата и моли НП да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, излагайки доводи по същество на искането си.

 

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

           

            На 05.02.2019г., с начален час 10:05 часа в гр.Пловдив от служители на ЦУ на НАП била извършена проверка в обект – заведение за бързо хранене, находящо се в гр.Пловдив, ул.“Васил Левски“ № 105А, стопанисван от фирма „НИДЕЯ ТН“ ЕООД с ЕИК:205415924. Била е направена контролна покупка на кафе, при което била издадена касова бележка за сумата от 0,50 лева, функциониращото фискално устройство (ФУ) модел „Datecs DP 150 TKL“ с  ИН на ФУ DT 729314 и ИН на ФП 02729314. В хода на проверката били направени разпечатки КЛЕН от ФУ и установено, че обекта е с първи работен ден на 07.01.2019г. с оборот в размер на 30,70 лв. Било е установено, че работил и в устройството са регистрирани продажби: на  08.01.2019г. в размер на 73, 75 лв., на 09.01.2019г. в размер на 104,25 лв., на 10.01.2019г. в размер на 137, 35 лв., на 11.01.2019г. в размер на 200 лв., на 14.01.2019г. в размер на 261,65 лв. , на 15.01.2019г. в размер на 343,10 лв., както и че дневен финансов отчет с нулиране на  ФУ е направен на 15.01.2019г. с нулиране от ФУ под № Блок фиск памет 20001/15.02.2019г. в 15:04 часа на стойност 343,10 лв. Констатациите от проверката били отразени в протокол за извършена проверка серия АА № 0381703 от 05.02.2019г., съставен в присъствието на  представляващия дружеството Т. М. като негов ***. С протокола за извършена проверка са били дадени предписания за изпълнение, с явяване на представляващия дружеството на 10.02.2019г.

           Контролните органи счели, че при тези констатации е осъществено нарушение по чл.39, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 на МФ, във връзка с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС поради което пристъпили към съставянето на акт за установяване на административно нарушение против дружеството.

              На 10.02.2019г. в гр.Пловдив от свидетелката С.Т.Р. е бил съставен против дружеството акт за установяване на административно нарушение серия АN № F470185 за това, че при извършена проверка на 05.02.2019г. в 10:05 часа на обект – заведение за бързо хранене, находящо се в гр.Пловдив, улица „Васил Левски“ 105А, стопанисван от фирма „НИДЕЯ ТН“ ЕООД с ЕИК:205415924 в качеството му на задължено лице по чл.3 от Наредба Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства на МФ у допуснало нарушение на същата. Не е отпечатан пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет от въведеното в обекта и функциониращо фискално устройство (ФУ) модел „Datecs DP 150 TKL“ с  ИН на ФУ DT 729314 и ИН на ФП 02729314 за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. При отпечатването на съкратен отчет от фискалната памет и КЛЕН /отчет контролна лента/ от фискалното устройство се установи, че: - за периода от 07.01.2019г. до 14.01.2019г. включително има издадени фискални бонове с реализиран оборот, но не е отпечатан дневен фискален отчет с нулиране и запис във фискалната памет в края на работния ден, като такъв отчет с нулиране от ФУ е отпечатан на 15.01.2019г. по № блок фиск памет Z0001/15.01.2019г., 15:04 часа на стойност 343,10 лв.

            В съставения АУАН е било отразено  че нарушението е извършено за първи път, както и че не води до неотразяване на приходи.

            Актът е съставен в присъствието на управителката на дружеството Т. М., която след запознаване със съдържанието му е вписала саморъчно молба за снизходителна санкция поради това, че нарушението не води до неотразяване на приходи, неощетява бюджета, както и че фирмата няма задължения към НАП. Актът е подписан от посочените в него лица, включително и от представляващия дружеството. На дата на съставянето на акта е връчен препис от него на представляващия дружеството, надлежно удостоверено с разписка явяваща се неразделна част от акта. В законовоустановения три дневен срок пред контролните органи не са били представени от страна на дружеството писмени обяснения или възражения относно съставения акт и посоченото в него нарушение.

            На основание констатациите в акта е издадено и атакуваното НП с което е ангажирана административната отговорност на дружеството. В издаденото НП по идентичен с акта начин е описано нарушението и са посочени нарушените правни норми. Издаденото НП е връчено на представляващ дружеството на 26.05.2019г. В срок пред РС Пловдив издаденото НП е обжалвано от дружеството.

           Разпитана като свидетел в съдебно заседание актосъставителката С.Т.Р. посочи че заедно с колега от ЦУ на НАП са извършили проверка в обект стопанисван от дружеството – жалбоподател, при която са констатирали нарушение на изискванията на Наредба Н-18/2006г. на МФ а именно че за дните в които са имали продажби не са изготвени дневен отчет с нулиране на ФУ, да отпечатат отчета. Съгласно свидетелката от страна на дружеството са пускали отчети, но не са нулирали ФУ. Свидетелката посочи че други нарушения не са били констатирани.          

            Съдът кредитира показанията на свидетелката като обективни, логични и подкрепящи се от другите приети по делото доказателства.

          При така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

          Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект /срещу който е издадено атакуваното НП/, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд / по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

           Разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА.

           За да се произнесе по съществото на правния спор /по основателността на жалбата/, съдът съобрази, че настоящото производство е от административно - наказателен характер и същественото при него е да се установи има ли извършено административно нарушение от лицето посочено в АУАН и НП. Тук следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано. Това означава, че в тежест на административно - наказващия орган, тъй като именно той е субекта на административно - наказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител. Разбира се при налагане на имуществена санкция  на  Еднолични търговци или  Юридически лица се касае за обективна  невиновна отговорност  и съответно  в тези случаи е достатъчно  доказването  на извършване на нарушението от обективна страна, като не се изследва въпрос за вина. Същата се определя като психично отношение на дееца към деянието и резултата от него и по тази причина подобно психично   отношение не може да бъде формирано от ЕТ или ЮЛ. Следва да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН за съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление, както и сроковете за реализиране на административно наказателното преследване. В тази насока е налице различие в понятията „неправилно” и „незаконосъобразно” наказателно постановление.  Когато АУАН или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в установените законови срокове или не съдържат изискуемите от закона реквизити или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Тук следва да се посочи, че критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните в която и да е фаза на процеса. Когато, обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т. е. дали има извършено  административно нарушение. Именно административно наказващия орган е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение /такова, каквото е описано в акта /и че същото е извършено от лицето, посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършването на нарушението. Едва когато НП е законосъобразно и  се докаже извършването на съответното нарушение може да бъде разгледан и въпроса за съответствието на наложената санкция с тежестта на нарушението/ само когато размерът на административното наказание или имуществената санкция  може да бъде определен в някакви граници, а не е фиксиран в закона/.

            Процедурата по установяването на административно нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, наказващият орган е този, който поддържа административнонаказателното обвинение, съответно тежестта на доказване е за него.

           Отразените в Акт за установяване на административно нарушение фактически констатации нямат доказателствена стойност по презумпция. Същите не се считат за установени, както и нарушителят не се счита за такъв, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес. Когато в хода на административно-наказателната процедура са били нарушени установените законови норми относно съставянето и реквизитите на акта и НП, то издаденото НП следва да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно, независимо дали има извършено административно нарушение. Следва също така да се отбележи, че съдът следи служебно относно спазването на процесуалните норми по издаване на НП и спазването на сроковете за реализиране на административно-наказателната отговорност.

           Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК,  вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав на Пловдивски районен съд приема от правна страна следното:

              По приложението на процесуалния закон:  Проверяваният акт е издаден от упълномощен за това орган, чиито правомощия с оглед длъжностното качество което има произтичат от разпоредбата на Закона за данък върху добавената стойност и приетата Заповед № ЗЦУ – ОПР --17/17.05.2018г. на Изпълнителния директор на НАП  поради което  издалото НП лице е компетентно.  С оглед длъжностното качество на актосъставителката и във връзка с разпоредбите на ЗДДС и посочената оправомощителна Заповед, съдът намира че АУАН е съставен от компетентен орган, при изпълнение на неговите служебни задължения.

           Наказателното постановление е издадено в срок, но съдът констатира, че при издаването на НП е допуснато съществено процесуално нарушение, което е неотстранимо и поради което и атакуваното НП следва да бъде отменено изцяло, поради следните основания: 

           В  конкретния случай отговорността на дружеството-жалбопподател е била ангажирана за извършено нарушение на чл.39, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба лицето по смисъла на чл.3 от Наредбата отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. Според разпоредбата на чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС Министърът на финансите издава наредба, с която се определят условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност.

           От показанията на свидетелката Р., както и от приетите по делото писмени доказателства се установява, че при извършена контролна проверка на 05.02.2019г. и при преглед на представени разпечатки от КЛЕН от дружеството „НИДЕЯ ТН“ ЕООД  в качеството му на задължено лице по чл.3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ, на дати 07.01.2019г., на 08.01.2019г., 09.01.2019г., 10.01.2019г., 11.01.2019г., 14.01.2019г. в гр. Пловдив на ул.“Васил Левски“ 105А не е отпечатало пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет от въведеното в обекта и функциониращо ФУ (ФУ) модел „Datecs DP 150 TKL“ с  ИН на ФУ DT 729314 и ИН на ФП 02729314 за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.

            Това бездействие е определено от законодателя като административно нарушение по смисъла на чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Именно на посочените по-горе дати е следвало да се осъществи правнодължимото спрямо държавата действие от страна на дружеството а именно да се изготви дневен отчет, с нулиране на ФУ и запис във фискалната памет на устройството. Действително в чл.39, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ липсва изрично посочване на срок. Същият се извежда обаче от систематичното тълкуване на изразни средства определящи задължението на дружеството а именно „дневен финансов отчет“ и „за всеки ден“ от което се определя и заключение че задължените лица следва ежедневно, тоест след приключване на работния ден да отпечатат пълен финансов отчет с нулиране на финансовото устройство.

 

         Във връзка с изложеното настоящия съдебен състав счита, че в хода на административното производство е допуснато съществено нарушение, опорочаващо наказателното постановление и налагащо отмяната му. Такова нарушение е неизпълнение на разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, която сочи, че когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. В разглеждания казус се установи и доказа, че на дати 07.01.2019г., на 08.01.2019г., 09.01.2019г., 10.01.2019г., 11.01.2019г., 14.01.2019г. в стопанисвания от дружеството - жалбоподател обект е имало регистрирани продажби, но не били отпечатани пълни дневни фискални отчети с нулиране и запис във фискалната памет на посочените дни, с което е нарушил разпоредбата на чл.39, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС. Според настоящият съдебен състав, предвид посоченото по-горе, касаещо използвания от законодателя изразен способ в нарушената норма – „дневен финансов отчет“и „ за всеки ден “ и това, че търговецът не е изпълнил изискванията на нарушената разпоредба на отразените дати, то същият е осъществил няклоко отделни нарушения по чл.39, ал.1 от горепосочената Наредба, извършени съответно посочените дати.

           В случая, обаче, наказващият орган е приел, че се касае за едно нарушение, за което с издаденото НП е наложена една имуществена санкция. Като е квалифицирал нарушението като едно и е наложил едно наказание, наказващият орган е нарушил императивното правило на чл.18 от ЗАНН. Констатираното от Съда допуснато процесуално нарушение е съществено и не може да бъде преодоляно пред настоящата инстанция с изменение на наказателното постановление. Едно такова действие би довело до недопустима подмяна на волята на наказващия орган, чрез избор от страна на Съда, за кое от всички описани административни нарушения да бъде наложено административното наказание. От друга страна обстоятелството, че деянията покриват състава на едно и също административно нарушение, не омаловажава по никакъв начин допуснатото нарушение, доколкото от съдържанието на наказателното постановление не може да се направи категоричен и еднозначен извод за кое от нарушенията е санкциониран търговецът, съответно не може да бъде извършена проверка за законосъобразността на самото наказателно постановление. Нещо повече, доколкото в случая се касае до осъществяване на дейност по държавна принуда, недопустимо е да съществува каквато и да било неяснота относно деянието, за което е ангажирана административнонаказателната отговорност на съответното лице. Липсата на еднозначно изразено волеизявление, относно конкретно нарушение и съответстващата му санкция, е съществен недостатък, обосноваващ отмяна на НП като незаконосъобразно.

             Поради изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление № 422521-F470185 от 26.03.2019г. издадено от Ж.Н.М.на длъжност Началник на Отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централното управление на Национална агенция за приходите, с което на „НИДЕЯ ТН“ ЕООД, БУЛСТАТ 2054155924 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к.“Тракия“, бл.132, вх.В, ет.6, ап.18 представлявано от Т.С. М. с ЕГН ********** като **** на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС, вр. чл.185, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.53, ал.1, вр. чл.27 /чл.83/ е чл.3, ал.2 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 600 лв. /шестстотин лева / за нарушение по чл.39, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, вр. чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС

 

           Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Пловдив по реда на Глава XII от АПК и на основанията посочени в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.