АНД 3589/2019 - Определение - 03-07-2019

Определение по Наказателно дело 3589/2019г.

П Р О Т О К О Л № 1113

 

03.07.2019 г.                                                                            Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    І наказателен състав

На трети юли                                            две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                             

Секретар: Станка Деведжиева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД № 3589 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 14:00 часа се явиха:      

 

         ЖАЛБ. А.К.Х. - редовно призован, не се явява.

ВЪЗЗ.СТРАНА – ОД НА МВР ПЛОВДИВ - редовно призована, не изпраща представител.

 Докладва се постъпила от ОД на МВР разписка за връчване на процесния електронен фиш.

 

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, доколкото жалбата е просрочена.

Видно от постъпилата в днешно съдебно заседание разписка, както е видно и от разписката, приложена по административно-наказателната преписка, на жалбоподателя на дата 26.02.2019 г. са връчени 9 броя електронни фишове, включително и обжалвания по настоящото делото фиш № 2456845. Четиринадесетдневният срок за обжалване на тези електронни фишове изтича на 12.03.2019 г. Видно от представената по делото жалба в оригинал, същата е входирана в СДВР на дата 22.05.2019 г., т.е. повече от 2 месеца след изтичане срока на обжалване.

Действително в жалбата жалбоподателят изрично е оспорил да е подписвал обратни разписки по смисъла на Закона за пощенските услуги, липсва обаче оспорване да е подписал разписката от дата 26.02.2019 г. Видно от посочената разписка върху нея срещу номера на всеки електронен фиш, който е връчен, е положен подписа на получилото го лице, а именно жалбоподателя  А.Х..

Горепосоченото според настоящия състав се явява основание да се приеме, че именно от тази дата 26.02.2019 г. е започнал да тече 14-дневния срок за обжалване на електронен фиш с № 2456845.

С разпореждането за насрочване на делото на жалбоподателя изрично е указана възможността да се яви лично в съдебно заседание и да заяви непосредствено пред съда, в случай че оспорва и подписите си от представената по делото разписка от 26.02.2019 г. Както  с разпореждането за насрочване на настоящото дело, така и с призовката на жалбоподателя изрично е указано, че в случай че не се яви и не оспори подписите си от разписката от 26.02.2019 г., жалбата ще бъде счетена за просрочена и делото ще бъде прекратено. Въпреки че жалбоподателят е редовно призован и е получил лично призовката по делото на 19.06.2019 г., същият не се е явил в днешно съдебно заседание да оспори подписите си  от нееднократно споменатата разписка от 26.02.2019 г.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата се явява просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по  делото да бъде прекратено.

В ЗАНН не е уредено изрично от кога тече срока на обжалване, ако заинтересованото лице, редовно призовано не се е явило в съдебно заседание. В този случай съгласно разпоредбата на чл. 84 ЗАНН за изчисляването на сроковете субсидиарно приложение следва да намери НПК. Съгласно трайната практика на ВКС сроковете за обжалване на актове обявени в съдебно заседание започват да текат от заседанието, независимо дали страната се е явила или не, щом е редовно призована. Така изрично Решение № 136 от 13.09.2011 г. по ч.пр. д. № 2023/2011 на ВКС, Решение №97/11.05.2018 по дело №348/2018 на ВКС, НК, II н.о., Решение № 146/20 ноември 2018г., трето наказателно отделение,наказателно дело № 662/2018 г.,

Мотивиран от горното, Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена жалба от А.  К.Х. против Електронен фиш Серия К № 2456845.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №  3589/2019 г., по описа на ПРС – I  н.с.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ПАС.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

         Заседанието се закри в 14:23 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала.

С. Д.