АНД 3567/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Наказателно дело 3567/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1352

 

гр. Пловдив, 18.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД-ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на девети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

 

                                                                                         

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД3567/2019 г. по описа на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

          Обжалвано е НП № 19-1030-003142 от 25.04.2019 г., издадено от  Началник Група при Сектор Пътна полиция при ОД на МВР-Пловдив, срещу К.М.Ц., с ЕГН: **********, с което на същия е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00 лева - за нарушение на чл. 25, ал. 1 ЗДвП и „глоба“ в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец - за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗДвП.

          Жалбоподателят, К.М.Ц., обжалва цитираното наказателно постановление и моли същото да бъде отменено, като по същество оспорва отразената в АУАН и НП фактическа обстановка, както факта на извършените нарушения.

          Въззиваемата страна, Сектор Пътна полиция, с депозирано писмено становище, оспорва така депозираната жалба и моли НП да бъде потвърдено.

          От фактическа страна се установява следното:

          На 21.01.2019 г., около 17.25 часа, жалбоподателят Ц. управлявал л.а. Мерцедес Е 220 ЦДИ с рег. № ..., в град Пловдив, по ул. „Г. Кондолов“. Достигайки до кръстовището с ул. „Ст. Стамболов“ същият предприел маневра завой на ляво, движейки се по път с предимство. В същото време срещу него се движел л.а. „Тойота“ с рег. № ..., който навлязъл в кръстовището, за да продължи направо, без да се съобрази с това, че другият водач – жалбоподателят се движи по пътя с предимство. При това положение между двата автомобила настъпило съпрокосновение – съответно лява странична част от автомобила, управляван от жалбоподателя със задната лява част на другия автомобил. След кратък словесен конфликт между водачите, същите напуснали кръстовището, тъй като препятствали движението на останалите участници.

          В последствие водачът на л.а. „Тойота“ сигнализирал за случилото се на тел. 112, посочвайки, че водачът на л.а. с рег. № ... го е блъснал и е избягал от местопроизшествието.

          След установяването на водача на л.а. Мерцедес Е 220 ЦДИ с рег. № ... в лицето на жалбоподателя, същият бил призован да се яви пред служителите на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Пловдив, където му бил съставен АУАН, а в последствие въз основа на него било издадено и НП, с което му било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 ЗДвП и „глоба“ в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗДвП.

          Горната фактическа обстановка се установява от приложения по делото АУАН и най-вече от приложения по преписката Протокол за ПТП, видно от когото в процесното кръстовище жалбоподателят се е движил по пътя с предимство, респ. за другия водач е съществувало задължение да спре и да го пропусне.                                

          Правни изводи:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

В конкретния случай отговорността на жалбоподателя е била ангажирана за това, че на посочените в НП и АУАН дата и място същият е предприел маневра, с която е създал опасност за останалите участници в движението по пътищата и е допуснал ПТП, както и че в последствие е напуснал същото при наличие на разногласия относно обстоятелствата за ПТП. По делото, обаче, не са ангажирани каквито и да е доказателства в подкрепа на тези изводи. По преписката са налични обяснения, снети от другия участник в ПТП, според които жалбоподателят има вина за настъпилото ПТП, както и че след настъпването му, същият е избягал. Тези твърдения, обаче, се явява опровергани от наличния по преписката Протокол за ПТП, според когото в процесното кръстовище жалбоподателят се е движил по път с предимство, поради което не той, а другият водач е следвало да го пропусне преди да премине, съответно негова е вината за настъпилото съприкосновение между двата автомобила.

Въпреки, че по силата на ЗДвП АУАН се ползва с презумптивна доказателствена сила относно посочените в него фактически констатации, съдът намира, че в случая посоченият Протокол за ПТП опровергава тези констатации, поради което съдът не възприема същите, още повече, че актосъставителят не е очевидец на ПТП, а тези констатации отразяват твърденията на другия водач в ПТП, който очевидно има интерес да твърди, че не той, а жалбоподателят има вина за ПТП. Доколкото тези твърдения не бяха възприети като противоречащи на изготвения по делото Протокол за ПТП, няма как при това положение да се възприемат и констатациите в АУАН.

Доколкото настоящото производство е от административно-наказателен характер, същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, това деяние извършено ли е от лицето посочено в акта и наказателното постановление като нарушител, както и дали деянието е извършено от това лице виновно.

В конкретния случай от наличния по преписката Протокол за ПТП се установява, че причината за настъпване на ПТП е виновното поведение на другия водач в процесното ПТП – водачът на л.а. „Тойота“, доколкото същото е настъпило именно защото той не се е съобразил с това, че жалбоподателят се движи по пътя с предимство и поради това е следвало да го пропусне. При това положение настъпилото съприкосновение между двата автомобила и създадената опасност за другите участници в движението са се дължали именно на поведението на водача на л.а. „Тойота“, поради което неправилно в случая е била ангажирана отговорността на водача на л.а. „Мерцедес“ – жалбоподателят.

          Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав приема, че в случая не се доказва да е налице виновно поведение на санкционираното лице – елемент, чието съществуване е задължително при ангажиране на административнонаказателната отговорност, доколкото в конкретната ситуация жалбоподателят обективно не е могъл, а и не е бил длъжен да предвиди, че другият учстник в движението няма да се съобрази с действащия в кръстовището знак, указващ предимство за жалбоподателя и съответно задължение за другия участник да го пропусне.

Ето защо, настоящият съдебен състав намира, че в случая неправилно е била ангажирана отговорността на жалобоподателя - от една страна, защото констатациите в АУАН и НП не са доказани, а от друга - защото липсва виновно поведение от страна на санкционирания водач.

 

Предвид всичко гореизложено настоящият съдебен състав намира, че обжалваното Наказателно постановление следва да бъде отменено.

 

 

Мотивиран от горното ПРС ІІІ н. с.,

 

 

Р  Е  Ш  И  :

         

          ОТМЕНЯ НП № 19-1030-003142 от 25.04.2019 г., издадено от  Началник Група при Сектор Пътна полиция при ОД на МВР-Пловдив, срещу К.М.Ц., с ЕГН: **********, с което на същия е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200.00 лева - за нарушение на чл. 25, ал. 1 ЗДвП и „глоба“ в размер на 100.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец - за нарушение на чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „в“ ЗДвП.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК