АНД 3555/2019 - Решение - 25-07-2019

Решение по Наказателно дело 3555/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№1412

гр. Пловдив, 25.07.2019 г.

     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 08.07.2019г. в състав:                                                 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ          

при участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3555/2019 г., по описа на РС- Пловдив, IV- ти наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалван е Електронен фиш серия „К“, № 2283373, издаден от ОД на МВР- ПЛОВДИВ, с който на Н.В.Б., ЕГН **********, в качеството й на собственик на когото е регистрирано МПС ,,Тойота Корола‘‘ 1.4 с рег. № **на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лева, за това, че на 04.08.2018г. в 15:17ч. в Път I-6 /ГКПП Гюешево-Бургас/ км 267+894 до бензиностация ,,Ивони‘‘ в посока гр. Калофер при въведено ограничение с пътен знак В26 60 км/ч и при отчетен толеранс от минус 3 км/ч в полза на водача, е било установено, че управлява МПС със скорост от 91 км/ч.

         По съображения, изложени в жалбата Н.Б. обжалва посочения електронен фиш като незаконосъобразен. Излагат се доводи, че при издаването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

         В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично, като депозира съображения по съществото на спора.

         В съдебно заседание, въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител.

         Съдът, след като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок, произтича от процесуално легитимирана страна, насочена е срещу подлежащ на самостоятелно обжалване пред съд акт, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, по следните съображения:

         Обжалваният електронен фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189 ал. 4 от ЗДвП, доколкото в същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОДМВР – гр. Пловдив/, мястото / гр. Пловдив, Път I-6 /ГКПП Гюешево-Бургас/ км 267+894 до бензиностация ,,Ивони‘‘ в посока гр. Калофер, датата /04.08.2018г./, точният час на извършване на нарушението /15:17ч./, регистрационният номер на управляваното МПС /РВ 0166ТХ/, както и собственикът на когото е регистрирано МПС – Н.В.Б..

         В атакувания електронен фиш е налице и пълно описание на нарушението /управление на лек автомобил със скорост от 91 км/ч извън населено място, при ограничение 60км/ч с пътен знак В26. Отразено е превишението на скоростта /31км. ч/, нарушената разпоредба /чл.21, ал.2 от ЗДвП/, размерът на глобата /300 лв./, основанието, на което се налага /чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП/, срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане /в 14 - дневен срок по указаната сметка на името на отбелязания във фиша фонд/. В тази връзка следва да се посочи, че правилно е приложен и установеният толеранс на измерената скорост от минус 3км/ч. На фотоснимката, приложена към ел. фиш е посочена измерената скорост на движение на МПС- 94 км/ч., а в електронния фиш е отразена скорост с вече взет предвид толеранс, а именно - 91 км/ч.

Относно обстоятелството, че нарушението е установено посредством заснемането му с мобилно автоматизирано техническо средство за видеоконтрол, то не съществува спор между страните, а и това се установява от всички събрани по делото доказателства - електронен фиш серия „К“ № 2283373, Удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 17.09.5126, Протокол, Протокол за използване на Автоматизирано техническо средство или система по чл. 10 от Наредба за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (наричана за краткост Наредбата).

Съдът счита за нужно да посочи, че след настъпилите изменения в Наредбата ( ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г. ), чл. 7 от същата бе отменен. Тоест, считано от 16.01.2018г., мястото за контрол с АТСС не следва да бъде обозначавано с пътен знак Е24, както и точната му локация не се оповестява чрез средствата за масово осведомяване или в интернет страницата на МВР.

Изцяло неоснователни са възраженията на жалбоподателя, касаещи неустановеност на точното място на извършването на нарушението. Както бе посочено и по-горе, мястото на извършване на нарушението е индивидуализирано в достатъчна степен, съобразно законодателните изисквания, залегнали в чл. 189, ал. 4 ЗДвП.

Налице е и ясна връзка между процесния електронен фиш и приложения към него снимков материал. От приложения по делото Протокол за използване на АТСС се установява, че техническото средство- е било позиционирано в бензиностанция ,,Ивони‘‘. Работата с техническото средство е започнала на 04.08.2018г. в 11.00ч. и е приключила в 20.00ч. на същата дата. Законосъобразно е определена и административната санкция, която следва да понесе нарушителят - глоба в размер от 300 лв., съобразно разпоредбата на чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП. Размерът на глобата е фиксиран, поради което и същият не подлежи на каквато и да било преценка от страна на съда.

Съдът счита и че настоящият случай не разкрива белези, дефиниращи го като маловажен по смисъла на чл. 28, б. „а“ ЗАНН. Дори напротив- измерената с техническото средство скорост на движение е 91 км/ч. при въведено ограничение на скоростта от 60 км/ч. Превишението е почти 1/2 на разрешената скорост и разкрива висока степен на опасност. Следва да се посочи и че обществените отношения, гарантиращи спокойното и безопасно придвижване по пътната мрежа, отворена за обществено ползване са от особено значение. Установеното в случая превишение на скоростта ги накърнява с особен интензитет и предвид това не следва да бъде определяно като маловажно.

          Предвид гореизложеното, атакуваният електронен фиш следва да бъде потвърден.

Така мотивиран, Съдът

  Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия „К“, № 2283373, издаден от ОД на МВР- ПЛОВДИВ, с който на Н.В.Б., ЕГН **********, в качеството й на собственик на когото е регистрирано МПС ,,Тойота Корола‘‘ 1.4 с рег. № **на основание чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 300.00 /триста/ лева, за това, че на 04.08.2018г. в 15:17ч. в Път I-6 /ГКПП Гюешево-Бургас/ км 267+894 до бензиностация ,,Ивони‘‘ в посока гр. Калофер при въведено ограничение с пътен знак В26 60 км/ч и при отчетен толеранс от минус 3 км/ч в полза на водача, е било установено, че управлява МПС със скорост от 91 км/ч.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Пловдив, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, по реда на гл. XII от АПК.

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.