АНД 3446/2019 - Определение - 03-07-2019

Определение по Наказателно дело 3446/2019г.

П Р О Т О К О Л №1122

03.07.2019 г.                                                                     Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ХХVІ наказателен състав

На трети юли                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3446 по описа за 2019 година.

 

На поименното повикване в 14,45  часа се явиха:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:

А.Р.П. - редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка  връчена на 11.06.2019 г.,  не се явява, не сочи причини за неявяването си. 

Неговият пълномощник  А.Д. - редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява  .

         С насрочването на делото съдът е указал на жалбоподателят и неговият процесуален представител да приподпишат подадената жалба, доколкото същата не съдържа подпис на жалбоподателя или на неговия пълномощник. Към настоящия момент все още не са изпълнили указанията на съда.

 

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА:

ОД на МВР – Пловдив – редовно призована, не изпраща представител.

 

Съдът докладва постъпила информация от въззиваемата страна, видно от която се установява, че процесният електронен фиш Серия К № 2620754/21.03.2019 г. е бил анулиран и преиздаден такъв на ново лице  с имена С. А. И., тъй като първоначално санкционираното лице е представил валидна декларация по чл.189, ал.5 от ЗДвП.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, като това се явява обстоятелството, че подадената жалба против обжалвания електронен фиш не е подписана от жалбоподателя, нито от неговия пълномощник. Съдът намира, че не е налице и правен интерес от обжалването на електронен Серия К № 2620754/21.03.2019 г., тъй като е налице акт на въззиваемата страна, с който същият е бил анулиран и преиздаден друг такъв.

Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ като процесуално недопустима жалба с вх. №10300-7954/15.05.2019 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №3446/19 г. по описа на РС  - Пловдив, ХХVІ н.с.

Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от уведомяването на страните.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 14.55 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                               СЕКРЕТАР:

                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                        СЕКРЕТАР: Д.Д.