АНД 3444/2019 - Определение - 18-07-2019

Определение по Наказателно дело 3444/2019г.

ПРОТОКОЛ № 1206

 

 

18.07.2019 година                                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    ХХ наказателен състав

На осемнадесети юли                                     две хиляди и деветнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

 

СЕКРЕТАР: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА 

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3444 по описа на РС Пловдив за 2019 година

 

На поименното повикване в 15.18 часа се явиха:

 

     ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ЛЕННО АД – редовно призован, изпраща представител мл. адв. Н.В.Л. от АК – София, с пълномощно по делото, представено днес.

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА – ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – редовно призована,  се  представлява от Началник Отдел Н.К., с пълномощно от днес.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ – В.П.Б. – редовно призована, се явява лично.

 

АДВ. Л.: Да се даде ход на делото.

НАЧ.ОТДЕЛ: К.: Считам, че ход на делото не следва да се дава. Същото следва да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Районен съд – София. Видно от наказателното постановление административно наказателната отговорност е ангажирана за следното нарушение: от страна на работодателя „Ленно“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, район „Оборище”, бул.“Мария Луиза“ № 2 не е изпратено уведомление до ТД НАП. Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите за дружество със седалище и адрес на управление в град София е ТД НАП – София. Именно поради тази причина наказателното постановление е издадено не от Директор Дирекция Инспекция на труда - Пловдив, а от Изпълнителния директор на Главна Инспекция на труда, предвид мястото на извършване на нарушението.

Аз съм упълномощена и от Изпълнителната агенция.

АДВ.Л.: На първо място, в наказателното постановление не е конкретизирано ТД НАП кой град Пловдив или София.

 На второ място, считам, че административно наказателното производство се е развило изцяло в град Пловдив. АУАН е съставен от В.Б. – на длъжност главен инспектор в град Пловдив, мястото на нарушението се установява от актосъставителя. Наказателното постановление е издадено във връзка с неподадено уведомление в срок. Възразявам, считам, че местно компетентен е ПРС.

 

Съдът намира възражението на адв. Л. за основателно. Доколкото по делото има данни, че поверяваният обект е бил на територията на град Пловдив , както и не е посочено мястото на нарушението, намира, че въпросът за компетентността на съда следва да бъде изяснен след изслушване на актосъставителя. Съдът намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

ОПРЕДЕЛИ: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА самоличността на актосъставителя :

В.П.Б. – родена на ***г. в гр. ***, ***, българска гражданка, омъжена, неосъждана, работи в ***, без родство с жалбоподателя.

Съдът разясни на свидетеля разпоредбите на чл.120-122 от НПК, както и наказателната му отговорност по чл.290, ал.1 от НК.

 

СВИД. Б.: Обещавам да кажа истината. Наясно съм с правата си.

Съдът разясни на страните разпоредбите на чл.274 и чл.275 от НПК.

 

АДВ. Л.: Нямам възражения, отводи и нови искания

НАЧ.ОТДЕЛ К.: Нямам възражения, отводи и нови искания.

 

Съдът, като изслуша становищата на страните и предвид липсата на нови искания, намира, че липсват процесуални пречки и следва да  бъде даден ход на съдебното следствие, ето защо

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ДОКЛАДВА се жалба от  ЛЕННО АД против наказателно постановление НП № 16-002392/10.05.2019 г., издадено от  изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – гр. София.

 

АДВ. Л.: Поддържам жалбата.

НАЧ.ОТДЕЛ К.: Оспорвам жалбата.

 

Съдът, намира, че за изясняване на спорните по делото обстоятелства, следва да се допусне до разпит на актосъставителя в качеството на свидетел, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел В.П.Б..

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Б. със снета по делото самоличност и предупреден за наказателната отговорност.

 

СВИД. Б.: По повод постъпил сигнал в Дирекция „Инспекция по труда“ - Пловдив извършихме проверка на „Ленно“ АД – София, с обект на контрол офис в гр. Пловдив, бул.“Марица“ № 154. При проверката по документи в ДИТ от трудовото досие на Ч. се установи, че с прекратяването на трудовото му правоотношение е извършено със заповед на основание чл.330 от КТ, а именно дисциплинарно уволнение. Заповедта за прекратяване е връчена на лицето на 07.03.19г., като тази дата се счита и за дата на връчване на заповедта и съответно за прекратяване на трудовото правоотношение. От представеното уведомление в Дирекция „Инспекция по труда” на 19.04.19 г. за това, че  за прекратяването не е подадено уведомление в НАП на 08.04.2019 г. установих, че същото не е подадено в 7-дневния срок от прекратяването, което е извършено на 07.03.2019г., т.е. пропуснат е 7-дневният срок до 14.03.19г. За констатираното нарушение на чл.62, ал.3 от КТ в ДИТ - Пловдив на упълномощен представител на дружеството е съставен акт на дружеството „Ленно“ АД за нарушение на чл.62, ал.3 от КТ, а именно, че е подадено уведомление извън 7 - дневния срок за подаването му в ТД НАП. Говорих с пълномощник на дружеството. Мисля, че Н.Т. се казваше. Той каза, че е подадено след 7-дневния срок. То се вижда и от направената справка в регистъра на НАП. Това уведомление трябва да се изпрати от страна на дружеството. Самият представител не е счетоводител. Задължението за изпращане е на работодателя „Ленно” АД. АУАН-ът е съставен в присъствие на пълномощника на дружеството. Придвижена е преписката до директора. Практиката е да се представи в деловодството на Дирекция „Инспекция по труда“ - Пловдив.

 

Съдът, като изслуша показанията на свидетеля, намира, че в настоящото производство, доколкото липсват изрични разпоредби в ЗАНН  по силата на препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН по отношение въпросите за местно компетентния съд  намират съответно приложение разпоредбите от НПК. В случая от показанията на свидетеля се установява, че проверката е започнала на територията на град Пловдив, където е полагал труд Л.Ч.. От показанията на свидетеля  се установява обаче, че твърдяното в АУАН административно нарушение е довършено на територията на Районен съд – София, доколкото „Ленно“ АД, със седалище гр.София, в качеството на работодател на Л.Ч. е било задължено да изпрати предвиденото в закона уведомление в съответната ТД на НАП-София. Предвид изложеното съдът намира, че в случая намират приложение разпоредбата на чл.36 ал.2 от НПК, вр.чл.84 от ЗАНН, според която когато нарушението е започнало в района на един съд, а е продължило в района на друг, делото е подсъдно на съда, в чийто район е довършено нарушението т.е. където е следвало да бъде подадено уведомлението , а това е ТД на НАП София . По тези съображения съдът намира, че не е местно компетентен да продължи да разглежда делото и съдебното производство следва да бъде прекратено, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 3444/2019г. по описа на ПРС, ХХ н.с.

ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд – София.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в СЗ.

          Заседанието се закри в  15,35 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                           СЕКРЕТАР:

Вярно с оригинала!

МГ