АНД 3436/2019 - Определение - 04-07-2019

Определение по Наказателно дело 3436/2019г.

П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 1120

 

04.07.2019 год.                                                                              Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                             VІІІ наказателен състав

На четвърти юли                                     две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                    

Секретар: Ваня Койчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

АНД № 3436 по описа за 2019 година.

На поименното повикване в 10:55 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Д., редовно призован, не се явява,

          ОБЩИНА ПЛОВДИВ, редовно призован, не изпраща представител

          Съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даван, а производството по същото да бъде прекратено. Съображенията за това са следните: жалбоподателя Д. е активирал настоящото производство с жалба срещу фиш за налагане на глоба за неправилно паркиране, поради което цялата административнонаказателна преписка следва да бъде изпратена на Община Пловдив където да бъде съставен АУАН, евентуално след това да бъде издадено НП и при положение, че същото бъде атакувано производството би могло да протече по този ред, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 3436/2019г. по описа на ПРС, VІІІ н.с.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя и за наказващия орган,  пред ПАС.

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието се закри в 10:56 часа.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                             /п/

 

                                                          СЕКРЕТАР:

                                                                             /п/

Вярно с оригинала!

ВК