АНД 3411/2019 - Решение - 30-07-2019

Решение по Наказателно дело 3411/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е  

1438

 

гр.Пловдив, 30.07.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, V състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ БОЕВА

 

при секретаря: ТАНЯ СТОИЛОВА

като разгледа АНД № 3411/2018г. по описа на Районен съд Пловдив, V наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по депозирана жалба от Н.С.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***, срещу наказателно постановление № 12 от 13.05.2019 г., издадено от вр. и.д. кмет на Община Брезово, с което на основание чл. 34 от Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Брезово, му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл. 8 ал.1 от  Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Брезово.

В жалбата се излагат бланкетни съображения за незаконосъобразност на издаденото НП. От съда се иска неговата отмяна.

В проведеното открито съдебно заседание жалбоподателят, не се явява.

Въззиваемата страна – Община Брезово, се представлява от адв. В., представя пълномощно. По същество излага съображения за правилност на обжалваното НП, както и че същото е издадено от компетентен орган и установява по несъмнен начин извършеното нарушение. Посочва, че случаят не може да се квалифицира като маловажен. Наложената санкция не е в максимален размер и отговаря на вредоносните последици. Моли НП да бъде потвърдено.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното: 

Жалбата се явява процесуално допустима, доколкото е подадена в предвидения в чл. 59 ал.2 ЗАНН срок, от легитимирана страна, срещу акт, подлежащ на обжалване.

Разгледана по същество се явява ОСНОВАТЕЛНА, поради следните съображения:

От фактическа страна съдът установи следното:

            На 16.04.2019 г. около 10:30 часа свидетелят Х. посетил УПИ 396 от кв. 41 по регулационния план на с. Върбен, обл. Пловдив, който по сигнал на граждани знаел, че се стопанисва от жалбоподателя Н.. При посещението си свидетелят констатирал, че жалбоподателят отглеждал в двора на своя имот следните животни: 40 броя крави на възраст над 24 месеца, с 3 броя приплод на възраст до 6 месеца. Животните се отглеждали в маломерни стопански постройки при лоши хигиенни условия. Не се установило да е изградено торище. В имота и тротоара до него имало голямо количество торова маса.

Поради изложеното на 17.04.2019 г. свидетелят Х. посетил дома на Н. като го поканил да присъства на съставяне на АУАН в кметството на с. Върбен, но Н. отказал. Свидетелят Х. съставил в кметството на с. Върбен, в присъствието на свидетел, АУАН № 4/17.04.2019 г., с който вменил на жалбоподателя нарушение по чл. 8 т.1 от Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово.

На същата дата бил съставен и констативен протокол за посещение на имота на жалбоподателя Н. вх. № 01/17.04.2019 г. по описа на Община Брезово.

На 24.04.2019 г. Х. отново посетил Н. за връчването на съставения АУАН, но последният отказал да го получи, което обстоятелство било удостоверено с двама свидетели.

Така описаната и възприета от съда фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на разпитания в хода на съдебното следствие свидетел Й.Х., който описва извършената проверка и сторените при същата констатации. Съдът кредитира същите показания като логични, непротиворечиви и съответстващи на събраната по делото доказателствена съвкупност. Описаната и възприета фактическа обстановка се установява и от писмените доказателства по делото – АУАН № 4/17.04.2019 г. и констативен протокол вх. № 01/17.04.2019 г. по описа на Община Брезово.

Относно приложението на процесуалните правила и от правна страна:

Въз основа на така възприетата фактическа обстановка, съдът намира, че безспорно се установи да е извършено вмененото на жалбоподателя нарушение по чл. 8 т.1 от Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово. Така се установи, че същият отглежда в двора на своя имот, находящ се в регулационните граници на с. Върбен, обл. Пловдив, 40 броя крави на възраст над 24 месеца, с 3 броя приплод на възраст до 6 месеца, които животни се явяват в пъти повече от разрешените съобразно чл. 7 т.2 от Наредбата, а именно: 4 броя и приплодите им, което поведение правилно е било подведено под нормата на чл. 8 т.1 от Наредбата.

Въпреки изложеното съдът намира, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защитна на жалбоподателя.

Така, макар и изрично да не е отбелязано, в хода на съдебното следствие се установи, че АУАН е съставен в отсъствие на жалбоподателя. Съставянето на акт в отсъствие на нарушителя съобразно нормата на чл. 40 ал.2 ЗАНН е допустимо в два случая: 1. когото той е известен, но не може да се намери или 2. когато е поканен за съставянето на акта и не се яви. Единствено при наличието на една от двете хипотези на чл. 40, ал.2 от ЗАНН администрацията е изправна. Същата следва да е издирила нарушителя, да е положила усилия той да присъства при съставянето на акта, но поведението му да прави това обективно невъзможно. Само в такъв случай, както бе отбелязано, законът позволява актът да бъде съставен и в отсъствие на нарушителя / чл. 40, ал. 2 от ЗАНН/. В случая обаче, не се установява да е налице нито една от двете хипотези на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, даващи основание на актосъставителя да състави процесния АУАН в отсъствие на нарушителя. В настоящата съдебна инстанция не бяха ангажирани доказателства за надлежно отправена покана, достигнала до нарушителя, за съставяне на АУАН, като от свидетелските показания не може да се извлече категорична информация за спазване на чл.40 ал.2 от ЗАНН. Следва да се посочи още, че в конкретния случай никъде в АУАН не е отбелязано, че е съставен при посочената по-горе хипотеза, а именно, че известният нарушител след покана не се е явил за съставянето на АУАН. Текстът на сочената по-горе разпоредба означава, че актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извода за извършеното административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта. Това означава, че поканата следва да съдържа недвусмислено изявление на органа към лицето, че същото се поканва на определена дата и час именно за да му бъде съставен акт за нарушение, а не по друг повод. За да се охрани правото на защита на нарушителя, поканата следва да е достигнала до него няколко дни преди посочените дата и час за съставянето на АУАН /така Решение № 1698 от 24.07.2018 г. по к. адм. н. д. № 1150/2018 г. на Административен съд – Пловдив/. Доколкото такава покана не може да бъде извлечена от представените по делото доказателства, като са налице и показания, че същата не е обективирана в писмен вид, то съдът намира, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила при издаването на АУАН, което е ограничило правото на защита на жалбоподателя.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че е налице допуснато нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в наличие в административнонаказателната преписка единствено на копие от АУАН, като от показанията на свидетеля Х. се установи, че оригиналът не се намира в община Брезово, а същият е връчен на нарушителя. Въпреки изложеното, съдът намира, че посоченото нарушение не е съществено, доколкото копието е четливо и може да се направи преценка за наличието на реквизитите по чл. 42 ЗАНН.

Предвид допуснатото съществено процесуално нарушение при съставяне на АУАН в отсъствие на нарушителя, обжалваното НП следва да бъде отменено.

Така мотивиран, Районният съд Пловдив

 

Р Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 12 от 13.05.2019 г., издадено от вр. и.д. кмет на Община Брезово, с което на Н.С.Н., ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл.34 от Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Брезово, му е наложена административно наказание – глоба, в размер на 100 лева, за нарушение на чл. 8 ал.1  от  Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Брезово.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че същото е изготвено и обявено, пред Административен съд Пловдив, на основанията, предвидени в НПК, и по реда на глава дванадесета от АПК.

 

                                                                                 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС