АНД 3256/2019 - Решение - 20-06-2019

Решение по Наказателно дело 3256/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     1197                                   20.06.2019 г.                             Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 VІІІ наказателен състав

На двадесети юни                                        две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

Секретар: Ваня Койчева

Прокурор: .....................

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД дело номер 3256 по описа 2019 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.Я.Я. - **г., ********, български гражданин, неженен – живеещ на съпружески начала, реабилитиран, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН  в извършването на престъпление по чл.316, във вр с чл. 309, ал.1 от НК, тъй като на 23.12.****г. в гр. Пловдив, съзнателно е използвал неистински частен документ – договор за субективна новация от 18.12.2015 г., сключен между „СИФЕР“ ООД гр. Пловдив, ЕИК: 115861564 като продавач, Т. З. Б.  ЕГН: ********** като купувач и Е.Я.Я. ЕГН: ********** като трето лице пред В. Б.  – ******** ******** по заместване при Б. Т.  – ******** в района на Районен съд-гр. Пловдив, рег. №*** на Нотариалната камара, по нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № **, том *, рег. № ****, дело № *** от ****г., за да докаже, че е изменено някое право, а именно – Е.Я.Я. като трето лице встъпва в правата на Т. З. Б.  като купувач по договор за възлагане на строителство и предварителен договор за покупко-продажба от 14.09.2010 г., сключен между „СИФЕР“ ООД гр. Пловдив, ЕИК: 115861564 като продавач/изпълнител от една страна и от друга – Т. З. Б.  ЕГН: ********** като купувач/възложител, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.78А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА /1000/ ЛЕВА.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:      

                                                                   /п/

Вярно с оригинала!

ВК