АНД 3255/2019 - Мотиви - 15-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 3255/2019г.

Мотиви към Решение 1216 от 25.06.2019 г., постановено по АНД 3255, по описа на ПРС, XXVI Наказателен състав.

 

Внесено е постановление на Районна прокуратура гр. Пловдив с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78а, ал.1 от НК, на обвиняемия Й.Д.А., ЕГН: ********** за това, че от 06.02.2018 г. до 08.04.2019 г. в с. ***, обл. Пловдив, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – Р.Д.А. с ЕГН: **********, ненавършила шестнадесет годишна възраст – престъпление по чл. 191, ал. 1 НК.

Представителят на прокуратурата поддържа предложението при фактическа обстановка, визирана в него и пледира за признаването на обвиняемия за виновен за извършване на престъпление по чл.191, ал.1 от НК и освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание - глоба в размер на 1000 лева.

Защитникът – адв. Д.поддържа казаното от прокурора. С оглед наличието на редица смекчаващи обстоятелства, предложи на обвиняемия да бъде наложено наказание в размера на минимума предвиден в закона.

Обвиняемият Й.А., редовно призован за насроченото съдебно заседание, не се яви, като и не посочи причини за неявяването си.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, от фактическа страна намери за установено следното:

Обвиняемият Й.Д.А. е роден на *** ***, обл.Пловдив, ****, Б., български гражданин, без образование - неграмотен, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Досъдебното производство е образувано и водено за извършено престъпление по чл. 191, ал. 1 НК.

Пострадалата Р.Д.А. е родена на *** г. в гр. **, като същата живеела с родителите си и братята и сестрите си в с. ***, обл. Пловдив.

През учебната 2017/2018 г. тя била ученичка в 8-ми клас в училището в с. ***, обл. Пловдив. През есента на 2017 г. току-що навършилата 14 години Р.А. се запознала с обв. Й.Д.А. ***. Последният често посещавал роднини в с. *** и намирал време да се види на кафе с пострадалата Р.А.. Двамата започнали да поддържат контакт и по телефона и чрез ,,Фейсбук‘‘. Една вечер в началото на месец февруари 2018 г., докато си пишели по ,,Фейсбук‘‘, обвиняемият попитал непълнолетната А. дали иска да му стане жена. Последната се съгласила.

На 06.02.2018 г. Й.А. и неговите родители - св. К. А. и Д. А. отишли в дома на св. Р.А., за да я поискат за жена, макар да знаели, че още няма навършени 15 години. Родителите на А. се съгласили и тя още същата вечер заминала с обвиняемия за дома му в с. Д., обл. Пловдив като прекъснала училище. Двамата заживели заедно на семейни начала, а през месец април 2018 г. направили годеж.

През есента на 2018 г. родителите на Р.А. направили няколко опита да си върнат дъщерята, но Й.А. все идвал и я вземал. На 29.09.2018 г. потърсили съдействие и от полицията, което било повод за начало наказателното производство. По време на проверката обвиняемият бил предупреден, че съжителството с лице под 16 години е престъпление, а Р.А. била предадена на родителите й. Малко по-късно Й.А. отново взел Р.А. в дома си, като видно от медицинските документи почти веднага след това тя забременяла от него. Двамата продължили да живеят като семейство до привличането на А. като обвиняем на 08.03.2019 г.

Горните факти съдът намери за доказани от признанията на обвиняемия, депозирани в досъдебното производство, които кредитира като подкрепени от протоколите за разпит на свидетелите – М.Г.Ч., Д.С.А., Р.Д.А., както и от събраните по делото писмени доказателства – справка за съдимост, характеристична справка, копие от удостоверение за раждане, протокол за полицейско предупреждение.

Съдът намира, че следва да се кредитират изцяло обясненията на обвиняемия Й.А., тъй като същите си кореспондират с останалите събрани по делото гласни доказателства, а именно последващите депозирани показания от свидетелите М. Ч., Д.А. и Р.А., в които последните посочват, че по отношение на пострадалата не е била проявявана агресия от страна на обвиняемия и неговото семейство. От друга страна, съдебният състав е на становище, че не следва да се кредитира първоначално заявеното от Р.А., което е в насока, че Й.А. се е отнасял лошо с нея, доколкото в последния си разпит, тя се е отрекла от първоначално заявеното от нея.

Съдът кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството не са били оспорени от страните по делото.

От справката за съдимост се установява, че обвиняемият Й.А. е неосъждан и същият не е бил освобождаван до момента по реда на чл. 78, ал. 1 НК.

От представената характеристична справка се установява, че обвиняемият е с добри характеристични данни.

При така установените факти, от правна страна, Съдът намери, че обвиняемият Й.Д.А., ЕГН: ********** е извършил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191, ал.1 от НК за това, че от 06.02.2018 г. до 08.04.2019 г. в с. Д., обл. Пловдив, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол – Р.Д.А. с ЕГН: **********, ненавършила шестнадесет годишна възраст – престъпление по чл. 191, ал. 1 НК.

От обективна страна обвиняемият, пълнолетно лице, с навършени осемнадесет години е заживял с ненавършилата шестнадесет години свидетелка – Р.Д.А.. Субект на това престъпление може да бъде само пълнолетно лице от мъжки пол, а ответната страна може да е лице единствено от женски пол, ненавършило 16 години, до който извод се достига тълкувайки нормата на престъпния състав, а изпълнителното деяние се изразява в заживяването на съпружески начала, без сключен граждански брак.

От субективна страна обвиняемият Й.А. е действал с пряк умисъл, като същият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване. Същият е осъзнавал, че няма право да живее с ненавършило 16 години момиче, но въпреки това е заживял съпружески, с Р.Д.А., без да има сключен граждански брак, като бил наясно, че същата е на 14 години. Очевидни са елементите на прекия умисъл обективиран в поведението и действията на Й.А..

Обвиняемият е неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност и не му е налагано административно наказание глоба по реда на чл.78а от НК, от деянието няма нанесени имуществени вреди, тежка телесна повреда или смърт. В случая са налице изискуемите предпоставки даващи основание за прилагане на чл.78а от НК, за освобождаване на Й.А. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а именно - за извършеното умишлено престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. При определяне на наказанието и неговата индивидуализация Съдът взе предвид, като смекчаващи отговорността обстоятелства - чистото му съдебно минало, младата възраст, социалните и битови особености на етноса към който принадлежи, въпреки че липсата на предходно осъждане и отсъствието на нанесени имуществени вреди не могат да се ценят повторно, тъй като са взети предвид при самата квалификация на деянието по чл.78а от НК. При анализиране на събрания по делото доказателствен материал не се установиха отегчаващи вината обстоятелства.

С оглед изложеното съдът наложи административно наказание „Глоба" в справедлив размер - от 1000 /хиляда/ лева. Определеното при горепосочените съображения наказание, Съдът намира за една адекватна на извършеното престъпление санкция и необходима за постигане на предвидените в чл. 36 от НК цели, а именно - да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления, да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

По изложените съображения, съдът постанови решението.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.