АНД 3237/2019 - Мотиви - 19-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 3237/2019г.

МОТИВИ към РЕШЕНИЕ № 1221 от 26.06.2019 г. по АНД № 3237/2019 г. по описа на ПРС, НО, XI с.

 

Пловдивска районна прокуратура е внесла с мотивирано постановление предложение обвиняемият Д.В.К.  да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба по чл. 78а НК, което на основание чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК да бъде заменено с обществено порицание, за това, че на 07.06.2018 г. в гр. Пловдив, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението  на деянието и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 6,772 гр. и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,2 тегловни процента, на стойност 40,63 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК.

Производството пред първата инстанция е протекло по реда на диференцираната процедура по глава XXVIII НПК.

В хода на съдебните прения представителят на Пловдивска районна прокуратура поддържа повдигнатото обвинение и моли обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност за инкриминираното деяние, като му се наложи административно наказание обществено порицание.

Защитникът на обвиняемия адв. Л. споделя изложеното, като допълнително счита, че са налице основанията за освобождаване от наказателна отговорност във връзка с чл. 61 от НК и налагане на възпитателна мярка по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Пледира да бъде наложена възпитателна мярка „предупреждение“.

Обвиняемият Д.К. се признава за виновен, а в правото си на лична защита поддържа казаното от своя защитник. С последната си дума моли за по-леко наказание.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

От фактическа страна:

Обвиняемият Д.В.К. е роден на *** г. (на *** години към момента на извършване на деянието) в гр. П., живущ ***, ****, български гражданин, с основно образование, безработен, ****, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

На 07.06.2018 г. около 20:30 часа се вървял сам по ул. „Пере Тошев“ в гр. Пловдив. Когато се намирал в близост до № 85 на същата улица, забелязал патрулиращ служебен автомобил на полицейските власти. В него се намирали служителите на I РУ при ОД на МВР Пловдив - свидетелите С. Ю. и Г. С., които били на смяна от 20 ч. на 07.06.2018 до 8 ч. на 08.06.2018 г. Щом ги видял, обвиняемият бръкнал в джоба си и хвърлил син полиетиленов плик, съдържащ суха зелена листна маса, на земята под паркиран на близо лек автомобил джип марка „Форд“ модел „Рейнджър“ с рег. № ***. Пликът застанал между задните две гуми. Полицейските служители забелязали стореното от К., тъй като се намирали на 10 метра разстояние и тръгнали към него. Въпреки че обвиняемият направил опит да избяга, бил заловен и му били поставени специални помощни средства – белезници. При залавянето му Ю. и С. забелязали особеност в левия крачол на панталона на обвиняемия – той бил издут в основата си до глезена и завършвал с ластик. Затова попитали обвиняемият К. дали има в себе си забранени от закона предмети. Последният им съобщил, че има и ги държи именно на забелязаното от тях място. Това било марихуана, която с протокол за доброволно предаване предал. Това бил един брой син полиетиленов плик с неправилна форма, съдържащ суха зелена тревиста маса.

С протокол за оглед били изследвани и запазени следи от престъплението като бил приобщен по досъдебното производство и хвърленият под лекия автомобил син полиетиленов плик.

Обвиняемият бил задържан за 24 часа по реда на ЗМВР и отведен в I РУ към ОД на МВР Пловдив.

Назначена и изготвена била съдебнохимическа експертиза, която установила, че сухата зелена растителна маса, приобщена по делото чрез оглед на местопроизшествие – обект 1 на експертизата, представлявала марихуана с нето тегло 5,085 гр. и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,2 тегловни процента. Същата експертиза установила, че в синия полиетиленов плик, предаден от обвиняемия – обект 2 на експертизата, представлява марихуана с нето тегло 1,687 гр. и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,2 тегловни процента. Или е установено общо 6,772 гр. марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,2 тегловни процента. След изследването останал нето тегло 3,841 гр. марихуана със същия активен компонент, които са предадени за съхранение в ЦМУ, отдел „Борба с наркотрафика“.

Съгласно заключението на назначената и приета от съда комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза обвиняемият не страда от психично заболяване и не се води на психиатрично диспансерно наблюдение към ЦПЗ Пловдив, не страда от наркотична зависимост и е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си по време на инкриминираното деянието на 07.06.2018 г.

Установено е, че съгласно приложение № 2 към Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството марихуаната е на стойност 40,63 лв.

 

По доказателствата:

Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от признанието на обвиняемия Д.К. дадено пред орган на досъдебното производство (л. 6) и това дадено непосредствено пред съда (л. 15 гръб НОХД), показанията дадени на досъдебното производство от свидетелите С. Ю. (л. 47 ДП), Г. С. (л. 48 ДП), М. К. (л. 49 ДП), А. К. (л. л. 67 ДП), М. И. (л. 68 ДП), писмените доказателства протокол за доброволно предаване (л. 12 ДП), протокол за оглед на местопроизшествие с фотоалбум към него (л. 13 и сл. ДП), протокол № 854 от 11.06.2018 г. за извършена химическа експертиза на БНТЛ, експертна справка № 843 от 08.06.2018 г., комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза на обвиняемия (л. 37 и сл. ДП), веществените доказателства по делото, справка за съдимост, характеристична справка и останалите доказателства събрани по досъдебното производство и прочетените от съда.

В посочените доказателствени материали не се съдържат противоречия. Същите еднопосочно и непротиворечиво установяват фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на мотивираното постановление.

Показанията на всички свидетели са достатъчно подробни, логични и последователни, като всеки един от тях допринася за изясняване на фактическата обстановка и подкрепя показанията на другите, което потвърждава тяхната достоверност и съответстват на признанието на обвиняемия, които макар и да се ограничават единствено в признание на фактите от обвинителния акт, допринасят за изясняване на обстоятелствата по делото.

Съдът намира за необходимо изрично да подчертае поведението на обвиняемия, който в съдебно заседание призна виновността си по обвинението и изрази съжалението си за стореното.

Показанията на свидетелите Ю. и С. съдът намира за обективни, дадени искрено и добросъвестно, непротиворечиви и последователни и затова им дава вяра. Именно те са лицата, които пряко са видели действията на обвиняемия – изхвърлянето на първото пликче, опитът му за бягство, създаденото със специална цел място за укриване на останалата част от намиращата се у него марихуана в левия крачол на панталона му и са възприели думите му, че има още марихуана, по-късно предадена доброволно. Изводите от техните показания се подкрепят косвено от данните, предоставени от свидетелите М. К. – майка на обвиняемия, която споделя, че от около два месеца синът ѝ се е събрал с компания, която не му влияе добре, от показанията на К., който лично е видял ареста на обвиняемия, и тези на М. И., който познава обвиняемия и него именно е чувал да казва, че продава марихуана. Последният споделя, че лично е виждал К. да пуши марихуана.

Гласните доказателства се подкрепят и от изготвените съдебни експертизи установяващи характера на инкриминираните предмети – марихуана, тяхното тегло и съдържание на активен компонент. Изложената теза се поддържа и от писмените доказателствени средства оглед на местопроизшествие ведно с фотоалбум към него и протокол за доброволно предаване.

 

От правна страна:

С оглед гореизложената фактическа обстановка се установява, че по отношение на обвиняемия са налице всички елементи от обективна и субективна страна на престъпния състав по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 вр. чл. 63, ал. 1, т. 5 от НК, доколкото  07.06.2018 г. в гр. Пловдив, като непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението  на деянието и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 6,772 гр. и със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ 9,2 тегловни процента, на стойност 40,63 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай.

От обективна страна извършените от дееца действия по упражняване на фактическа власт върху инкриминираното вещество – марихуана, осъществява изпълнителното деяние на престъплението като „държане“. Това се отнася както до доброволно предаденото полиетиленово пликче ведно със съдържанието му, така и по отношение на хвърленото от обвиняемия, доколкото до този момент той е упражнявал фактическа власт.

По делото не се събраха доказателства и не се изложиха твърдения от обвиняемия и защитата, той да е имал надлежно разрешително за упражняването на фактическа власт върху наркотичното вещество.

Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, марихуаната представлява вещество с висок риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранено за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Конкретното изпълнително деяние се характеризира със своята особеност, а именно малкото количество вещество (6,772 гр.), неговата ниска стойност (40,63 лв.), данните за личността на дееца – неосъждан към момента на извършване на деянието, нереабилитиран, съдействието му към органите на реда за разкриване на престъпното деяние и признанието му на вината още на досъдебното производство, потвърдено и пред съда, изключително младата му възраст и въпреки че е направил опит да избяга – съвкупно обуславят квалификацията на случая като „маловажен“ по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК. Разкрива се съществено осезаема по-ниска степен на обществена опасност на деянието и на дееца в сравнение с типичните и обикновените случаи на престъпление от същия вид.

От субективна страна се установява, че обвиняемият К. е съзнавал, че държи забранено от закона вещество – общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал те да настъпят като държи високорисково наркотично вещество. Деянието е извършено при пряк умисъл. Тези изводи са пряко изводими от показанията на свидетелите, които са възприели неговото поведение лично, и признанията на обвиняемия. Установи се от назначената и приета комплексна СППЕ, че той не страда от психично заболяване и не се води на психиатрично диспансерно наблюдение към ЦПЗ Пловдив, както и не страда от наркотична зависимост. Предвид че към момента на извършване на деянието К. е бил непълнолетен е изследван и въпросът дали може да бъде субект на престъпление, т.е. дали е наказателноотговорно лице. Съгласно чл. 31, ал. 2 от НК непълнолетно лице – навършило 14 години, но ненавършило 18 години – е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Експертите са стигнали до същия извод, като са го обосновали на липсата на интелектуални, мисловни, волеви базисни отклонения, които да предполагат отсъствие на възможност за разбиране и ръководене на постъпките, както и че е могъл да възприема и да възпроизвежда фактите от значение за делото, без да са установили пречка да участва в процеса. Отделно от това и установеното от фактическа страна поведение свидетелства за съзнаване у дееца на свойството и значение на деянието му, тъй като той е създал специално място, където да укрие марихуаната, опитал се е да не бъде свързан с една част от нея, като я е изхвърлил, и е направил опит да избяга. Всичко сочи, че е разбирал, че носи забранено от закона високорисково наркотично вещество и именно по тази причина деянието му  е общественоопасно.

Изложеното по-горе изключва и извода да се приеме деянието на К. да е извършено поради увлечение или лекомислие по смисъла на чл. 61 от НК. Поведението му е самостоятелно, подредено, осмислено и целесъобразно, много добре контролирано, а реакцията му – непосредствена и целенасочена. Обратно, увлечението се характеризира с понижен самоконтрол под влияние на дадени обстоятелства и се изразява в емоционално-волевото състояние на непълнолетния към момента на деянието, а лекомислието е свързано с интелекта му и се изразява в недостатъчната способност правилно да преценява характера, значението и неправомерността на престъпното деяние. Както посочват и вещите лица по СППЕ в поведението на обвиняемия не се откриват следи от неадекватност или липса на самоконтрол. Всичко това дава основание да се приеме, че не е налице лекомислие или увлечение при извършване на деянието и да се отхвърли защитната теза за квалифициране на деянието по чл. 61 от НК, който регулира тази хипотеза.

Предвижданото от закона наказание за престъпление по чл. 354а, ал. 5 от НК е глоба до 1000 лв. Деецът не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност, с деянието не са причинени имуществени вреди. Следователно са налице условията за освобождаването на обвиняемия от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и налагането му на административно наказание.

 

По административното наказание:

Както се посочи за престъплението предмет на установяване по настоящото дело се предвижда наказание глоба до 1000 лв. Приложението на института на чл. 78а от НК предвижда наказание глоба от 1000 до 5000 лв. Същевременно ал. 6 на същия член предвижда, когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, какъвто е настоящият случай, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка, т.е. вместо глоба. Следователно съдът като прецени смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, данните за личността на обвиняемия, включително и че същият е **** намира, че за постигане на най-вече на целите на личната превенция, за да се превъзпита и поправи и да му се въздейства предупредително, но и на генералната превенция и въздействие възпитателно и възпиращо върху останалите членове на обществото, в случая учителския и ученическия колектив на обвиняемия, най-справедливо и адекватно би било наказанието „общество порицание“, което да бъде изпълнено чрез прочитането на решението пред тях.

 

По разноските и веществените доказателства:

Доколкото назначената химическа експертиза не е изразходвала изцяло предмета на престъплението марихуана, то остатъкът от него, а именно 3,841 грама, намиращо се на съхранение в ЦМУ, отдел „Борба с наркотрафика“ подлежи на отнемане и унищожаване.

Използването на експертна помощ и действителното извършване и приемане на експертизи обосновават ангажиране и на отговорността на обвиняемия за заплащане на сторените на досъдебното производство разноски. Затова на основание чл. 189, ал. 3 от НПК същият следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД на МВР Пловдив сумата от 363,13 лв. за разноски по делото.

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

            ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

            И. Й.