АНД 3214/2019 - Решение - 06-07-2019

Решение по Наказателно дело 3214/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

  № 1289  

гр. Пловдив 06.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ – ХVІІ н. с., в публично заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря МАРИЯНА РУДЕВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 3214/2019 г. по описа на РС Пловдив – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 395/28.03.2019 г. на ***Община Пловдив, с което на „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД с ЕИК 202366961, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив ул. „Марин Дринов” № 25, ет.4, ап.18, представлявано от *** Л. Д. Л. с ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма /ЗТ/ на основание чл.206 ал.1 от ЗТ.  

         Жалбоподателят „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив чрез упълномощения си процесуален представител и по съображения, изложени в жалбата, прави искане до съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Излагат се доводи за допуснати в хода на административното производство съществени процесуални нарушения – неправилно приложение на материалния закон, непълно описание на обстоятелствата на нарушението. Излагат се и съображения за маловажност на случая по см. на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна Община Пловдив чрез процесуалния си представител прави искане до съда да потвърди наказателното постановление изцяло.

Съдът като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което се явява ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         Дружеството жалбоподател „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив, представлявано от *** Л. Д. Л., стопанисвало търговски обект – заведение за хранене, вписано във въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство като ресторант „SUBWEY”, който обект се намирал се в гр. Пловдив ул. „Княз Александър І” № 49. Част от предмета на дейност на дружеството по фирменото досие бил ресторантьорство и хотелиерство.  

         На 07.03.2019 г. в 13.15 ч. служители на Пловдивски общински инспекторат към Община Пловдив, сред които свидетелката В.Й.Ш. – ***, извършили проверка на обекта на „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД на ул. „Княз Александър І” № 49 в гр. Пловдив по спазване на изискванията на Закона за туризма. По време на проверката търговският обект бил в работен режим, с наличие на консумиращи храни клиенти, като в обекта имало разположени 8 бр. маси с 16 бр. седящи места.

         Обслужването на клиенти с предлагане на място за консумация на храни и напитки от страна на търговеца „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД дало основание на проверяващите служители да изискат да им бъде предоставено удостоверение за категоризиране на обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране – доколкото обектът функционирал в случая като заведение за хранене и развлечение с осъществявана ресторантьорска дейност. Такива изискани удостоверение за категоризиране на обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране не били представени, тъй като нямало издадени. Констатациите по проверката били обобщени в констативен протокол от същата дата, изведен бил фискален бон от въведеното в обекта фискално устройство. В констативния протокол не били вписани каквито и да било възражения или несъгласия спрямо констатациите по него от служителя на *** присъствал на проверката. Св. Ш. извършила същия ден след проверката на място в обекта и проверка в Пловдивски общински инспекторат към Община Пловдив дали за същия търговец „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД имало издадено удостоверение за категоризиране на обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, но отново установила, че такова не било издадено. 

         На следващия ден – 08.03.2019 г., в присъствието на *** на „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД св. Ш. съставила на търговското дружество акт за установяване на административно нарушение – АУАН № 5053/08.03.2019 г., за приет за осъществен състав на административно нарушение по см. на чл.114 ал.1 от ЗТ, съставляващо констатираната липса на удостоверение за категоризиране на обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране към 07.03.2019 г. и предоставянето на туристическа услуга в некатегоризиран обект. При предявяването на акта *** вписал, че има възражения, но не изложил такива, а в срока за възражения по чл.44 ал.1 от ЗАНН също не били направени възражения.

Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено на 28.03.2019 г. атакуваното наказателно постановление, с което на „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив било наложено за приетото за извършено към 07.03.2019 г. административно нарушение по см. на чл.114 ал.1 от ЗТ административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв. –минимално предвидения в санкционната разпоредба на чл.206 ал.1 от ЗТ.

Спрямо същия *** „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив на 15.04.2019 г. било издадено от *** Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив при Комисия за защита на потребителите наказателно постановление – НП № К-0047892/15.04.2019 г., пак за нарушение по чл.114 т.1 от ЗТ, сторено в същия обект – заведение „SUBWEY”, намиращо се в гр. Пловдив ул. „Княз Александър І” № 49, но за дата на нарушението /на предлагане на туристически услуги в некатегоризиран обект/ 14.11.2018 г.  

         Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: показанията на св. Ш., АУАН, фискален бон, констативен протокол, извлечение от фирмено досие, известие за доставяне, оправомощителни заповеди, копие на НП № К-0047892/15.04.2019 г.

Съдът кредитира показанията на св. Ш. като последователни и логични, съответстващи и допълващи писмените доказателства по делото, неоспорени от страните.

         При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че дружеството жалбоподател „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив към 07.03.2019 г. в гр. Пловдив е осъществило елементите от състава на административно нарушение по см. на чл.114 т.1 от ЗТ.

Изцяло неоснователни са доводите в жалбата за неправилното приложение на материалния закон при подвеждане на елементите от състава на приетото за извършено административно нарушение към приложената материално правна разпоредба на чл.114 т.1 от ЗТ. Съгласно чл.114 т.1 от ЗТ лицето, извършващо ресторантьорство в туристически обект, е длъжно да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране. Съгласно чл.3 ал.1 т.3 ЗТ „ресторантьорство” е туристическа дейност, а на основание чл.3 ал.2 т.2 към туристическите обекти се отнасят и заведенията за хранене и развлечения /самостоятелни и прилежащи към места за настаняване/ - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове. В §.1 т.57 от ДР на ЗТ е дадена дефиниция на ресторантьорството  - предоставяне на туристически услуги при специфични форми на обслужване съобразно вида на туристическия обект.

В този смисъл съдът намира, че безспорно се установи извършено от страна на жалбоподателя „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД нарушение по чл.114 т.1 от ЗТ, тъй като като предоставящо туристически услуги „ресторантьорство” /с предлагане на клиенти за консумация на място на храни и напитки, на обособени общо 16 места за сядане, в туристически обект /представляващ с оглед на предлаганите услуги заведение за хранене/ – действащ според въведеното в експлоатация фискално устройство като ресторант „SUBWEY”, намиращ се в гр. Пловдив ул. „Княз Александър І” № 49, към момента на проверката не е изпълнило задължението, това да се осъществява в категоризиран обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Липсата на категоризация на конкретния обект, както и временно удостоверение за открита процедура по категоризиране към момента на проверката се доказва категорично от доказателствата по делото – и гласни, и писмени, а и не се и оспорва и с жалбата против НП.

         Следва да се посочи, че съгласно чл.120 т.2 от ЗТ „Не подлежат на категоризиране по този закон: заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти.”. В конкретния случай е безспорно доказано, че в обекта на „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД в гр. Пловдив ул. „Княз Александър І” № 49 са били констатирани повече от 12 места за сядане – 16 места, което и въвежда задължението за предоставящия туристическата услуга *** да категоризира обекта по ЗТ, като е без значение за обективната съставомерност с оглед състава на нарушението по чл.114 т.1 от ЗТ дали в обекта е имало сервитьори или не. 

Това нарушение по чл.114 ал.1 от ЗТ е подведено правилно от актосъставителя в АУАН и от административно – наказващия орган в НП към уреждащата състава му съответна правна норма, изложени са при описание на обстоятелствата на нарушението всички такива, включително и относно времето на извършване на нарушението – 07.03.2019 г., така че дружеството нарушител да е наясно за какво точно му се търси административна отговорност.

И АУАН, и НП са изготвени в съответствие с изискванията на чл.42 и на чл.57 от ЗАНН, като не намира опора в материалите по делото доводът на жалбоподателя за допуснати в хода на административното производство съществени процесуални нарушения, състоящи се в непълно излагане на обстоятелствата на нарушението в АУАН – относно времето на извършване на нарушението.

 В хода на административното производство съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения, които да опорочават наказателното постановление и да налагат неговата отмяна като незаконосъобразно. 

Правилно е определена и санкционната разпоредба по чл.206 ал.1 от ЗТ, като наложеното наказание по вид съответства на субекта на административната отговорност – имуществена санкция. Относно размерът на наложеното наказание – имуществена санкция в размер на 1000 лв., съдът прие, че същият като определен в минимално предвидения от законодателя размер в чл.206 ал.1 от ЗТ, е съответен на обществената опасност на нарушението и нарушителя, а и целесъобразен. Настоящата инстанция счете, че наказващият орган правилно е извършил преценката на всички смекчаващи и отегчаващи административната отговорност обстоятелства и законосъобразно е определил този размер на имуществената санкция от 1000 лв. като не е счел случая за маловажен по см. на чл.28 от ЗАНН. Отчетена е липсата на други налагани административни наказания за други административни нарушения извършени от същия *** – от една страна като смекчаващо административната отговорност обстоятелство, но е отчетено и констатираното пак при проверката на място в обекта друго нарушение – свързано с нерегламентирано използване на рекламно – информационна табела /съставен според показанията на свидетелката Ш. АУАН и за това/ - като отегчаващо административната отговорност обстоятелство. Случаят не е маловажен, доколкото същият не разкрива по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от посочения вид, а освен това и по делото е налично доказателство, предоставено от процесуалния представител на санкционираното дружество, за налично друго наложено наказание – с НП № К-0047892/15.04.2019 г., пак за нарушение по чл.114 т.1 от ЗТ, сторено на друга дата – на 14.11.2018 г. 

По изложените съображения съдът прие, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Мотивиран от горното РС Пловдив ХVІІ н. с. 

 

Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 395/28.03.2019 г. на *** Община Пловдив, с което на „НОВ ПЛОВДИВ” ЕООД с ЕИК 202366961, със седалище гр. Пловдив, адрес на управление гр. Пловдив ул. „Марин Дринов” № 25, ет.4, ап.18, представлявано от ***Л. Д. Л. с ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма /ЗТ/ на основание чл.206 ал.1 от ЗТ.  

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.