АНД 3212/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Наказателно дело 3212/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

1273

 

гр. Пловдив, 04.07.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - XXIV наказателен състав в публично заседание на двадесет и пети юни, две хиляди и деветнадесета година в състав:

                      

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

при секретаря: МАРИЯНА РУДЕВА,

като разгледа АНД № 3212/2019  г. по описа на ПРС, XXIV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление НП № 279 от 13.03.2019, издадено от **.З.И.В.– Заместник кмет „Транспорт” в Община Пловдив с което на М.Ж.Д. е било наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл.43, ал.3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив за нарушение на чл.6, ал.2 от същата наредба.

  С жалбата се  прави искане за отмяна на наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно, излагат се доводи за неточно описание на нарушението, неяснота кога е извършено същото, както и че сочената разпоредба е неясна.

 Жалбоподателят М.Ж.Д.,  редовно и своевременно призована не се явява в съдебно заседание, представлява се от адв.А., който излага аргументи за отмяна на наказателното постановление.

          Въззиваемата страна – Община Пловдив редовно призована се представлява от юрисконсулт М., която излага аргументи за потвърждаване на НП.

  Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

 Жалбоподателят М.Д. притежавала лек автомобил „Фолксваген” с регистрационен № **. На 07.11.2018 г. същата паркирала автомобила си в гр.Пловдив, на тротоара на ул. „Баткун” №3, в близост до дома си. Мястото на паркирането на автомобила било констатирано и от св.П.Х. – **, който залепил на лекия автомобил фиш № 0002243473 за нарушение на чл.6, ал.2, от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив. В залепения екземпляр на фиша бил посочен час 10.25 часа, а в останалите два екземпляра – 11.25 часа. Фишът бил оспорен от жалбоподателката, поради което на 07.02.2019 г. и бил съставен АУАН на основание чл.39, ал.3 от ЗАНН.

Въз основа на съставения АУАН било издадено процесното наказателно постановление.

             Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от свидетелските показания на свидетеля П.Х. и от приобщените по делото писмени доказателства – НП, АУАН, фиш № 0002243473 в три екземпляра, като единият предоставен в съдебното следствие от процесуалния представител на жалбоподателя,  оправомощителни заповеди.

Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав на Пловдивски районен съд,  достигна до следните правни изводи:

           Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА, тъй като е подадена в срок от лице, което има правен интерес от това.

          Разгледана по същество, жалбата се преценя като ОСНОВАТЕЛНА. 

            На първо място АУАН и НП са съставени от компетентни лица, което се доказва от приложените по делото оправомощителни заповеди. Установява се, че АУАН е съставен в максимално предвидения 3 месечен срок от установяване на нарушението и самоличността на нарушителя, което от своя страна се е случило на дата 07.11.2018 г. От тук следва изводът, че съставения АУАН е законосъобразен. Следва да се посочи и че съставения АУАН съдържа всички изискуеми реквизити.

Съдебния състав счита, че от доказателствата по делото безспорно се установява, че лек автомобил „Фолксваген” с регистрационен № ** е бил паркиран в нарушение на изискванията на чл.6, ал.2, от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив на ул. „Баткун” на тротоара на №3. Неясно е обаче точно кога е извършено нарушението, доколкото от доказателствата се установяват два различни часа на същото – 10.25 часа /сочен на залепения на стъклото отрязък от фиша/ и 11.25 часа /сочен на другите два екземпляра на фиша/. В АУАН и НП е прието, че часът на нарушението е 11.25 часа, но е неясно въз основа на какво е прието това. От друга страна актосъставителят не може да посочи кога е установил нарушението и сочи, че е съставил фиша на място, като часът на фиша е колкото е бил там  на място, а от доказателствата по делото се установява разминаване в отразените часове в различните екземпляри на фиша. Безспорно е, че административно наказателното производство започва със съставянето на АУАН, но в същия следва да се опишат и посочат точно и ясно всички обстоятелства, които са установени. При така събраните доказателства по делото съдът счита, че не може да се установи по безспорен и категоричен начин кога точно е извършено нарушението като час. Този порок на АУАН е пренесен и в НП, поради което в конкретния случай не може да се приложи и разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН. Ето защо с оглед на посоченото съдът счита, че има осъществено нарушение на сочената правна разпоредба, но са допуснати нарушения на изискванията на чл.42, т. 4 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

Неоснователни се явяват възражението за неустановяване извършителя на нарушението, доколкото е доказано, че именно жалбоподателката е собственик на автомобила, а след като е отсътсвал водачът на автомобила АУАН се съставя спрямо собственика. В конкретния случай липсва подадена декларация от Д. затова кой е управлявал автомобила, поради което и се приема за доказано, че правилно е съставен АУАН спрямо нея.

Не може да се счита, че е нарушено правото на защита на жалбоподателката с посочване за нарушена нормата на чл.6, ал.2 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, доколкото е безспорно, че тази разпоредба въвежда забрана за паркиране на тротоарите, а именно такова е нарушението на жалбоподателката.

Същевременно според настоящия съдебен състав правилно не е била приложена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото самото нарушение не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обичайните случаи на такива нарушения. Ето защо съдът счита, че конкретният случай няма как да бъде приет за маловажен такъв.

Независимо от това обаче, доколкото са констатирани съществени процесуални нарушения, посочени по-горе, то съдът счита, че издаденото НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 279 от 13.03.2019, издадено от **.З.И.В.– Заместник кмет „Транспорт” в Община Пловдив с което на М.Ж.Д. е било наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл.43, ал.3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив за нарушение на чл.6, ал.2 от същата наредба.

  Решението  не е окончателно и подлежи на обжалва пред Административен съд Пловдив от страните  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                                                          

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.