АНД 3211/2019 - Решение - 09-07-2019

Решение по Наказателно дело 3211/2019г.

РЕШЕНИЕ

Номер 1 2 9 9                         09.07.2019г.                   Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски районен съд                                   ХІV наказателен състав

 

На осемнадесети юни                            двехиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН КЮРТОВ

Секретар: Петя Сарпанова

като разгледа докладваното от съдията

АНД номер  3211 по описа за  2019   година

намира и приема за установено следното:

         Производството е по реда на чл.59 от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 283/14.03.2019г. на Зам.Кмет по Транспорт при Община Пловдив, с което на В.П.В., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 / петдесет / лв. за нарушение по чл.6, ал.2, вр. с чл.43, ал.3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.Пловдив.

         Жалбоподателят В. чрез повереник моли Съда да отмени наложената му глоба по съображения, подробно изложени в жалбата и съдебно заседание.

         Въззиваемата страна – Община Пловдив, чрез своя представител намира жалбата за неоснователна.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         ЖАЛБАТА Е ДОПУСТИМА за разглеждане, а по същество последната е ОСНОВАТЕЛНА.

         На 05.12.2018 год. около 10.05ч било констатирано от свид.К.А. като охранител в ОП Общинска охрана - Пловдив, че МПС с рег. № ****** е паркирано върху тротоара на ул.”Строител” срещу №7, в гр.Пловдив.  На място липсвали обозначения позволяващи това. Ето защо бил съставен фиш № 0002242276 от същата дата, с който била наложена глоба в размер на 50 лева и залепен на моторното превозно средство. С оглед постъпила жалба срещу него и разпореждане на ПРС, 21 н.с. срещу жалбоподателя за горното бил съставен АУАН № 039231/20.02.19г., а въз основа на него било издадено и атакуваното НП.

         Разпитан в с.з. като свидетел съставителя на акта, а и на фиша – К.А., извършил проверката в качеството си на охранител в Общинска охрана Пловдив. След като установил, че автомобилът е паркиран неправилно, той съставила фиша за нарушение по чл.6, ал.2 от Наредбата и го залепил на страничното стъкло, тъй като го нямало водача наблизо. По този начин фишът бил връчен надлежно. В същият обаче липсвали имена на лицето извършило нарушението, защото самия свидетел нямал тези данни. В последствие не се установи на нарушителя да е изпращан друг фиш съдържащ тези имена, макар такъв да е приложен по делото. След оспорване на фиша обаче и в изпълнение разпореждането на съда, свид.А. съставил и констативния акт за горното деяние.

         Горното се установява както от разпита на посочцение свидетел К.Г.А., които Съдът кредитира като обективни и логични, така и от приложените по делото писмени документи – фиш, АУАН, заповед. Тези показания не бяха оборени по никакъв начин. Същественото в настоящия казус обаче е, че на практика актосъставителя А. не е възприел кое е лицето извършило нарушението изобщо. След справка се установява кой е собственика на МПС, но не и дали той реално е извършил нарушението, което му е вменено. Разбира се чл.188 ЗДвП допуска на собственик да се наложи наказание за извършено с неговото МПС нарушение, но би следвало това изрично да се посочи в правораздавателния акт, докато в настоящия казус на фиша е даден вид, че собственикът лично е извършил нарушението. Нещо , което не бе доказано по делото. Не се споделя от настоящата инстанция тезата на представителя на въззиваемата страна, че тежестта на доказване кой е управлявал МПС-то в процесния случай била на собственика. Законодателят не е въвел подобно изключение. Само е посочено, че може да бъде санкциониран, но не като извършител на самото нарушение, а за неправилно паркиране на собственото му МПС, а не като личен извършител на нарушението. Последното е от съществено значение, защото се отразява на характеристиката на водача на МПС.

При тази фактическа обстановка, настоящата инстанция счита, че следва да се отмени процесното НП.

За пълнота следва да се посочи, че настоящата инстанция намира за неоснователни възраженията на жалбоподателя касателно липса описание на модел и цвят на МПС. Последното е достатъчно, за да се индивидуализира с посочените в акта и НП марка и регистрационен номер.

         Мотивиран от изложеното, Съдът 

 

                                                    Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 283/14.03.2019г. на Зам.Кмет по Транспорт при Община Пловдив, с което на В.П.В., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50 / петдесет / лв. за нарушение по чл.6, ал.2, вр. с чл.43, ал.3 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.Пловдив.

 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред ПАС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.