АНД 3174/2019 - Решение - 25-07-2019

Решение по Наказателно дело 3174/2019г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1411

гр. Пловдив, 25.07.2019 г.

    

      В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

         

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГОЛЧЕВ

при участието на секретаря Тихомира Калчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3174/ 2019 г., по описа на РС- Пловдив, IV- ти наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалван е Електронен фиш серия „К“, № 2301799, издаден от ОД на МВР- ПЛОВДИВ, с който на П.Д.И., ЕГН **********, в качеството му на ****на МПС марка и модел „БМВ 330Д“, с рег. № ****, на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, за това, че на 02.09.2018г. в 14:46ч. в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ до № 216, посока с. Труд, при въведено ограничение на скоростта за населено място от 50км/ч. и при отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч, е било установено, че се управлява МПС със скорост от 83 км/ч, при максимално разрешена скорост от 50 км/ч – нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

         По съображения, изложени в жалбата И. обжалва посочения електронен фиш като незаконосъобразен. Поддържа се, че мястото, на което е било позиционирано АТСС е извън административните граници на гр. Пловдив и предвид това допустимият предел на скоростта е повече от 50 км/ч. Изтъква се, че след като контролът за скоростта се осъществява извън границите на населеното място, то неправилно като санкционна норма е посочен чл. 182, ал. 1 ЗДвП, вместо чл. 182, ал. 2 ЗДвП. Акцентира се върху обстоятелството, че протоколът по чл. 10 от Наредба № 8121з- 532 също е опорочен, тъй като голяма част от него е останала непопълнена от длъжностните лица, извършващи контрола по скоростта. Сочи се, че това е съществено нарушение, което рефлектира върху законосъобразността на цялата процедура по контрол на скоростта на придвижване на водачите на МПС. Моли се атакувания ел. фиш да бъде отменен в своята цялост.

         В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично, изпраща упълномощен процесуален представител. Поддържа се така депозираната жалба. Излага се становище по същество на спора.

         В съдебно заседание, въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител.

         Съдът, след като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок, произтича от процесуално легитимирана страна, насочена е срещу подлежащ на самостоятелно обжалване пред съд акт, поради което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Разгледана по същество жалбата е основателна, по следните съображения:

         Обжалваният електронен фиш формално съдържа изискуемите реквизити, така както са посочени в чл. 189 ал. 4 от ЗДвП- отразени са териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението /ОДМВР – гр. Пловдив/, мястото / гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ до № 216/, датата /02.09.2018г./, точният час на извършване на нарушението /14:46ч./, регистрационният номер на управляваното МПС /РВ2382МТ/, собственикът на МПС регистриран в системата на ОД на МВР, налице е описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното и заплащане.

Същевременно обаче, от изисканите и приобщени в хода на съдебното производство доказателствени материали, то се поставя под съмнение къде точно е било позиционирано АТСС, с което е заснето нарушението и по- точно дали е било в административните граници на гр. Пловдив или извън тях. Така, процесуалният представител на жалбоподателя изрично е оспорил отразеното в ел. фиш обстоятелство, че мястото на което е заснето нарушението се намира в административните предели на гр. Пловдив. Във връзка с това изрично оспорване, съдът е изискал и впоследствие е постъпила информация от Община Пловдив, район „Северен“, ведно със списък на административните номера на ул. „Васил Левски“ в гр. Пловдив. Както от писмото на Община Пловдив, район „Северен“, така и от приложения към него списък ( класификатор на адресите) се изяснява с категоричност, че в административните предели на гр. Пловдив не фигурира адрес ул. „Васил Левски“ № 216. Това обстоятелство рефлектира върху издадения ел. фиш в няколко насоки. На първо място, то изцяло неясно е след като в гр. Пловдив не съществува адрес ул. „Васил Левски“ № 216, къде точно е било позиционирано АТСС- дали в границите на населено място или извън него ( в този порядък, следва да се посочи и че е невъзможно това да се установи, тъй като и в протокола по чл. 10 от Наредбата е записано, че АТСС е разположено на ул. „Васил Левски“ до № 216). Това обстоятелство е от особено значение за процесния случай, тъй като от него зависи и дали установената допустима граница на скоростта ще бъде 50 км/ч или повече, а оттам и дали е налице нарушение и коя следва да бъде приложимата санкционна норма. В процесния случай, след като се установява, че административен адрес ул. „Васил Левски“ № 216 не съществува в границите на гр. Пловдив, то накърнено е и правото на защита на жалбоподателя, тъй като той е поставен в подчертана неяснота досежно основен белег от обективна страна на деянието- мястото на неговото извършване. Както бе посочено и по- горе, в случая то е от ключово значение и именно от точното място на извършване на деянието, ще зависи и дали жалбоподателят се е движел с превишена скорост и колко е тя като величина над максимално допустимото.

На следващо място, съдът споделя и възражението на жалбоподателя, че протоколът по смисъла на чл. 10 от Наредбата е нередовен от външна страна. Посоченият протокол представлява официален свидетелстващ документ, който се съставя по смисъла на чл. 10 от Наредба № 8121з- 532 и съдържа строго определени реквизити. Тяхното точно и пълно попълване е гаранция за законосъобразност и прозрачност на процедурата по измерване скоростта на придвижване на водачите на МПС. В случая, голяма част от графите на протокола са останали непопълнени- не е посочен номерът на служебния автомобил, в който се е намирало мобилното АТСС, липсва номер на първо и последно статично изображение, както и общ брой на установените с АТСС нарушения, не е отбелязано дали АТСС е настроено съобразно изискванията на производителя и до коя дата е годно за експлоатация. Допълнително, в протокола е посочено, че лицето И. го е приел, но изобщо не е отразено колко броя статични изображения са свалени от АТСС, както и на коя дата е приет протоколът по чл. 10 от Наредбата. Както бе посочено и по- горе, цитираният протокол представлява официален свидетелстващ документ и предвид това, недопустимо е органите извършващи контрол сами да преценяват кои графи от протокола ще запълнят и кои ще пропуснат да попълнят. Подобни пропуски опорочават процедурата по контрол върху скоростта на придвижване на водачите на МПС, а оттам рефлектират и върху законосъобразността на издадения електронен фиш.

Съобразно гореизложеното, атакуваният електронен фиш, като незаконосъобразен, следва да бъде отменен в своята цялост.

        

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

    Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ Електронен фиш, серия „К“, № 2301799, издаден от ОД на МВР- ПЛОВДИВ, с който на П.Д.И., ЕГН **********, в качеството му на ****на МПС марка и модел „БМВ 330Д“, с рег. № ****, на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 400.00 /четиристотин/ лева, за това, че на 02.09.2018г. в 14:46ч. в гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ до № 216, посока с. Труд, при въведено ограничение на скоростта за населено място от 50км/ч. и при отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч, е било установено, че се управлява МПС със скорост от 83 км/ч, при максимално разрешена скорост от 50 км/ч – нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Пловдив, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му, по реда на гл. XII от АПК и на касационните основания, разписани в НПК.

                                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Т.К.