АНД 3124/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Наказателно дело 3124/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1254

 

гр. Пловдив, 01.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД-ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                         

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД3124/2019 г. по описа на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 1118 от 23.04.2019 г., издадено от Началника на териториален отдел МРР „Тракийска към ГД МРР при ЦМУ на Агенция „Митници“, с което на А.С.А., ЕГН: ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1216 лева за извършено нарушение на чл. 126 от ЗАДС. Със същото Наказателно постановление  предметът на митническо нарушение /нарязан тютюн/ е отнет в полза на Държавата. 

         Жалбоподателят, А.А., обжалва цитираното наказателно постановление с доводи за неправилност и незаконосъобразност и прертендира за неговата отмяна.

         Въззиваемата страна, РР „Тракийска към ГД МРР при ЦМУ на Агенция „Митници“, изразява становище, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

От фактическа страна се установява следното:

На 09.08.2018 г. екип от служители на РУ-Стамболийски при ОД на МВР Пловдив в състав ** С.Б., ** И.В.и ** Д. П., извършили проверка в дома на А.С.А., с ЕГН:**********,***. В хода на проверката А.С.А., предал с Протокол за доброволно предаване от 09.08.2018 г. - общо 4,000 кг (четири килограма) нарязана листна маса с белези на тютюн.

В хода на образуваната проверка са били снети обяснения от А. С. А., в които същият е посочил, че е закупил 5.000 кг. тютюн от непознато за него лице в град Пловдив, кв. Столипиново с цел направата на ръчно свити цигари за употреба в семействотo му.

Тези констатации били отразени в Докладна записка до началника на РУ-Стамболийски при ОД на МВР Пловдив от 09.08.2018 г., изготвена от ** С.Б..

В хода на започнатото разследване, откритата при проверката нарязана листна маса с белези на тютюн е била изпратена в Митница Пловдив за експертна справка, която да установи вида на стоката.

Видно от Протокол № 04_22.08.2018/29.08.2018 г., съставен от началника на отдел „Митническа лаборатория - Пловдив: предоставената проба попада в обхвата на продуктите, дефинирани в чл. 12, ал. 1, т. 1 на ЗАДС като „Тютюн за пушене (за лула и цигари). Тютюнът е годен за консумация и може да се използва във вида, в който е представен.

На 03.12.2018 г. водената преписка по ДП № ЗМ-219/2018 г. по описа на РУ-Стамболийски при ОД на МВР Пловдив е била изпратена в Районна прокуратура гр. Пловдив.

С Постановление № 7523/2018 г. от 13.12.2018 г., Мария Лулкина - прокурор при Районна прокуратура гр. Пловдив, е прекратила наказателното производство, водено за престъпление по чл. 234, ал. 1 НК срещу А.С.А. и е изпратила копие от постановлението, ведно с материалите по делото, в Митница Пловдив с оглед реализиране на административнонаказаелна отговорност на лицето.

С писмо № 32-27250/28.01!2019 г. А.С.А., е бил поканен да се яви в ТД „Тракийска на Агенция Митници на 26.02.2019 г. за даване на обяснения, съставяне н връчване на АУАН. Въпреки че поканата е била получена лично от А.С.А., същият не се е явил на указаните в покана дата и място.

В хода на образуваната администартивнонаказателна преписка било прието, че е налице нарушение на чл. 126 от ЗАДС, което не разкривало белезите на маловажен случай на административно нарушение и не попадало в обхвата на чл. 126 б, ал. 2 от ЗАДС. След това на основание чл. 124, ал. 1, чл. 126, чл. 128, ал. 2 от ЗАДС, чл. 27, чл. 36, ал. 1, чл. 52, ал. 4 и чл. 57 ЗАНН на жалбоподателя е наложено административно наказание – „ГЛОБА” в размер на 1216 лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз, а на основание чл. 126 ЗАДС стоките, предмет на нарушение са били отнети в полза на държвата и предадени в склада на Митница Пловдив на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС.

Настоящият съдебен състав приема описаната фактическа обстановка за установена, въз основа на приложените по делото: НП, АУАН, Постановление на РП-Пловдив, както и от останалите писмени доказателства, приложени в достъдебното производство, които, доколкото са събрани по реда на НПК, следва да се ценят като надлежи доказателствени източници. В подкрепа на установените по делото факти са и показанията на разпитания като свидетел актосъставител – свид. З.К., които съдът кредитира като неопровергани, логични и обективни.

Горната фактическа обстановка и събраните по делото доказателства обосновават следните правни изводи:

Жалбата е подадена от легитимирана страна, в законоустановения срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

Съгласно чл. 126 ЗАДС се наказва лице, което произвежда, държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба - за физическите лица, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв. Субект на нарушението по чл. 126 ЗАДС може да бъде всяко лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки, без за тях да е налице документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, като законодателят не е ограничил субектите на това административно нарушение само до регистрираните по ЗАДС лица.

Настоящият съдебен състав приема, че в конкретния случай се установява по безспорен начин, че с действията си жалбоподателят е осъществил от субективна и обективна страна състава на вмененото му административно нарушение. От обективна страна се установява, че на 09.08.2018 г. жалбоподателят А. ***, акцизна стока - 4 кг. тютюн, без данъчен документ по закона за акцизите и данъчните складове или фактура или митническа декларация, или придружителен административен документ. Това обстоятелство е установено по безспорен и несъмнен начин и по същество не се опровергава от жалбоподателя, доколкото последният навежда доводи единствено за това, че по преписката липсват доказателства, които да подкрепят извода за липса на документ по чл. 126 ЗАДС, както и за това, че не е посочено какъв документ е следвало да се представи. В отговор на тези възражения следва да се посочи, на първо място, че в нито един момент от производството жалбоподателят не е претендирал да разполага с документ, узаконяващ държането от негова страна на процесния тютюн. Напротив, още в самото начало същият е посочил начинът и мястото, от които се е снабдил с процесната стока. Последното от своя страна е обезпредметило и изричното изискване на конкретен документ от негова страна, доколкото хипотезата, при която е придобит тютюна изключва наличието на изискуемите от закона документи. Всъщност, следва да се посочи, че неизискването на изричен документ от жалбоподателя по никакъв начин не е ограничило правото му защита, защото същият е можел да представи такъв във всеки един етап от водените срещу него производства, в това число и в настоящето такова, но това не е сторено – по обясними причини.

В конкретния случай се касае за държане на акцизна стока – нарязан тютюн без какъвто и да е документ измежду предвидените в ЗАДС. Цитираната законова разпоредба по чл. 126 ЗАДС изисква производството, складирането, предлагането, продажбата или превоза на такива стоки да се извършва всякога с надлежен документ, доказващ внасянето, обезпечаването или начисляването на следващия се върху нея акциз. В конкретния случай в заключението на изготвената по делото митническа лабораторна експертиза се сочи, че изследвания тютюнев материал би могъл да се квалифицира като „тютюн за пушене”. Съдът кредитира това заключение, доколкото по делото липсват основания същото да се поставя под съмнение. Следва да се има предвид, че експертизата е назначена от орган на досъдебното производство, поради което приложими се явяват общите правила на НПК, които в случая са спазени и до момента на издаване на обжалваното наказателно постановление, жалбоподателят не е оспорил нито начина, по който е била извършена тази експертиза, нито заключението на същата.

Всичко гореизложено обуславя и извода, че в конкретния случай е налице осъществяване от обективна страна на вмененото във вина на жалбоподателя административно нарушение.

От субективна страна деянието е извършено виновно.  Тук следва да се има предвид, че за разлика от престъплението по чл. 234 от НК, което може да бъде извършено само умишлено, процесното административно нарушение може да се осъществи във двете форми на вина. В конкретния случай деянието е извършено при непредпазлива форма на вина и по-конкретно под формата небрежност. При извършване на деянието деецът не е предвиждал общественоопасните последици, у същият не са били налице познания за свойството на деянието, противоправните последици и причинната връзка между тях, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. Задължението за предвиждане в конкретния случай произтича от съществуването на нормативна разпоредба, която вменява определено правило за поведение, с което всички нейни адресати са длъжни да се съобразяват. В конкретния случай незнанието на нарушителя за определени факти от обективната действителност не изключва неговата отговорност, щом същият е съзнавал, че държи стока, за която е могъл и е бил длъжен да знае (тъй като това е предвидено в нормативен акт), че е акцизна и че държането й изисква съпровождането й с определени документи. Ето защо се налага и изводът, че административното нарушение по чл. 126 ЗАДС от субективна страна е извършено виновно от жалбоподателя, под формата на непредпазливост. Последният е бил длъжен, при извършваната от него дейност, да съобрази поведението си  с действащото законодателство, а именно: да притежава изискуемите по ЗАДС документи за държаните от същия акцизни стоки.

Следва да се посочи и че не се споделя доводът за неустановеност на нарушението в проведеното административнонаказателно производство, доколкото чл. 40, ал. 4 ЗАНН изрично допуска съставянето на АУАН по официални документи, каквито са в материалите по прекратеното наказателно производство.

Правилно е бил определен и размерът на дължимата глоба. Дължимият акциз за стоката предмет на нарушение общо нарязан тютюн 4,000 кг. (четири килограма) по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, подробно описан в Протокол №04_22.08.2018/29.08.2018, изчислен на основание чл. 41 от ЗАДС, във връзка с чл. 38, ал. 1 от ЗАДС, е в размер на общо 608.00 лв., съгласно Протокол № 04_22.08.2018/29.08.2018 г. Самото количество на предмета на нарушението пък е основание да се приеме, че не е налице маловажност на случая по смисъла на чл. 28 ЗАНН. Процесния случай не би могъл да бъде счетен за маловажен и по смисъла на  чл. 126б ал. 2 ЗАДС, който въвежда стойностен критерии на стоките, предмет на нарушението. В случая двойният размер на дължимия акциз значително надхвърля посочената стойност от 50 лева, при което и липсват основания за приложението на цитираната норма.

Законосъобразно е постановено отнемане в полза на държавата на акцизната стока-предмет на нарушението, съгласно чл. 124, ал. 1 ЗАДС.

          При  служебно извършената проверка, съдът не констатира допускането на нарушения в хода на административно-наказателното производство. В конкретния случай, при съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН, в това число и срокове за издаване на НП и АУАН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализирането на отговорността на жалбоподателя, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

          Всичко горепосочено обосновава и извода, че обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено. Поради горните мотиви, ПРС, ІII н. с.

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 1118 от 23.04.2019 г., издадено от Началника на териториален отдел МРР „Тракийска към ГД МРР при ЦМУ на Агенция „Митници“, с което на А.С.А., ЕГН: ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1216 /хиляда двеста и шестнадесет/ лева за нарушение на чл. 126 ЗАДС.

Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.