АНД 3119/2019 - Мотиви - 16-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 3119/2019г.

 

 

МОТИВИ към Решение №1193  от 19.06.2019 г. по а.н.д.№ 3119 по описа на РС-Пловдив за 2019, г., ХХ н.с.

 

Образувано е по предложение на РП- Пловдив за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание  по чл.78а от НК срещу П.Г.Г.. Във внесеното предложение се излагат съображения, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл354а, ал.5, вр.ал.3, т.1  от НК, а именно за това, че на 10.05.2019 год. в гр. Раковски, обл.Пловдив, е държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества- марихуана с общо нето тегло 3,391гр. със съдържание на активен компонент 7,2 тегловни % тетрахидроканабинол /ТХК/, на стойност 20,35 лева при единична цена от 6,00 лева за 1 грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай -престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК. В подкрепа на предложението се изтъква също че, деецът не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК; че от инкриминираното деяние не са причинени имуществени вреди.

В съдебно заседание представителят на РП-Пловдив поддържа направеното предложение, като изразява становище, че са налице всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки.

Пред съда обвиняемият П.Г. се явява лично и представляван от служебния си защитник адв. М. ***. Обвиняемият  и неговият адвокат се присъединяват изцяло към становището на РП-Пловдив и молят за минимално по размер наказание.

Съдът,като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа страна :

.

 

:

 

 

 

 

 

Обвиняемият П.Г.Г. е роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ..., български гражданин, със средно образование, неработещ, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

Св.М.И.С. и св.С.А.П.- … при РУ на МВР гр.Раковски, били назначени в наряд като автопатрул, за времето от 19.00 часа на 10.05.2019 г.  до 07.00 часа на 11.05.2019 год. Около 23.06 ч. на 10.05.2019г.  в гр.Раковски, на ул. „Георги С.Раковски“ до № 47, пред шивашки цех „Легия“ свидетелите спрели за проверка лек автомобил марка „БМВ 320 Д“  с регистрационен № …, управляван от св.П.Г.Г.. В автомобила пътували братът на св.Г. - обв.П.Г.Г. и собственикът на автомобила- св.И.П.И. Св. П. извършил проверка на водача на автомобила за употреба на алкохол и наркотични вещества. След това и трите лица били отведени от полицейските служители в РУ на МВР гр.Раковски. В Районното управление обв.П.Г. заявил, че има в себе си наркотично вещество от вида на марихуаната, което съхранявал в метална кутия за сачми. Обв. П.Г. предал с протокол за доброволно предаване на св.С.П. намиращите се у него вещи и саморъчно записал, че предава доброволно  1 брой метална кутийка, сребриста на цвят, с надпис „KRM FINALE POINT“ за сачми, съдържаща наркотично вещество марихуана около 4 грама и един брой везна, сребриста на цвят с надпис Made in China“, с която си теглел марихуаната при свиване на цигари. Като пояснение в протокола записал, че кутията с марихуаната и везната са лично негови. Обв. П.Г. бил задържан по реда на ЗМВР, а свидетелят И.П.И. при условията на неотложност бил разпитан в това му качество и било образувано настоящото наказателно производство.

В хода на бързото производство св.С.А.П. предал с протокол за доброволно предаване на водещия разследването разследващ полицай, предаденото му с протокол за доброволно предаване от обв. П.Г., а именно: 1бр. метална кутия, сребриста на цвят, с надпис „KRM FINALE POINT“, съдържаща суха зелено- кафява листна маса под формата на глави със специфичен мирис на марихуана, както и 1бр. електронна везна, сребриста на цвят, с надпис “Made in China“, с пет копчета и прозрачен капак.

Във връзка с предаденото от страна на обвиняеми Г. наркотично вещество и за да бъде изяснен неговия вид и количество била изготвена химическа експертиза, съгласно която представената за изследване суха, зелена растителна маса, представлява марихуана с общо нето тегло 3,391 грама и съдържание на наркотично вещество /активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/-7,2 тегловни %. Остатъкът след изследването бил  2,337 грама. По работната повърхност на везната се установили следи от марихуана, но поради следовият характер на марихуаната било невъзможно да се определи нето тегло и процентно съдържание на активното наркотично вещество. След изследването остатъкът на наркотичното вещество, а именно 2,337 гр. марихуана, било изпратено на съхранение до Централно митническо управление гр.София / лист 26 от делото/, а металната  кутия, сребриста на цвят, с надпис „KRM FINALE POINT“ и електронната  везна, сребриста на цвят, с надпис Made in China“- били предадени за съхранение на домакина на РУ на МВР гр.Раковски

Така описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на събраните по делото устни и писмени доказателства – показания на св.С.А.П., М.И.С. - … в РУ Раковски, също и тези на св. И.П.И., обяснения на обвиняемия П.Г., както и справка за съдимост;  характеристична справка; протокол за доброволно предаване от 10.05.2019 г., съгласно който обвиняемият Г. предал на св.С.П.  забранените движими вещи – наркотично вещество и везна;  протокол за доброволно предаване от 12.05.2019 г., съгласно който св.С.П. предал на водещия разследването предадените от обвиняемия  движими вещи;  също и от изготвената в хода на досъдебното производство физико-химична експертиза.

Показанията на св. П. и С. съдът намира за последователни, логични, взаимнодопълващи се и в съответствие с останалите доказателства по делото. От тях се установява, че на процесната дата обвиняемият заедно със св.  П.Г. и И.И. били спрени за проверка. От показанията на двамата свидетели – П. и С. се установява и  че обвиняемият доброволно предал забраненото наркотично вещество, което държал  в себе си, а също и електронната везна. В съответствие с показанията на двамата свидетели са и тези, дадени от св. И.И.. В подкрепа на показанията на св. П., С. и И. са съставените протоколи за доброволно предаване и издадената срещу обвиняемия заповед за задържане за срок до 24 часа. В хода на разследването не е дала показания св. П.Г., тъй като същата се е възползвала от законово уредената възможност, предвидена в чл.119 от НПК да не дава показания.

Обясненията на обв. Г. представляват средство за защита и годен източник на доказателства. В случая същите намират подкрепа с показанията на останалите свидетели П., С. и И., а също и със съставените по досъдебното производство протоколи за доброволно предаване, поради което съдът дава вяра на тези обяснения.

Изготвената по досъдебното производство експертиза съдът намира за компетентна,  всестранна, обективна и пълна. От нея се установява вида и количеството на държаното от обвиняемия наркотично вещество.

С оглед така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи :

Обвиняемият  П.Г.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състав на престъпление, предвиден в чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК, като на 10.05.2019 год. в гр. Раковски, обл.Пловдив, е държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества - марихуана с общо нето тегло 3,391 гр. със съдържание на активен компонент 7,2 тегловни % тетрахидроканабинол /ТХК/, на стойност 20,35 лева при единична цена от 6,00 лева за 1 грам, съгласно Постановление № 23 на Министерски съвет от 29.01.1998 год. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като деянието представлява маловажен случай -престъпление по чл. 354а, ал. 5 вр. ал. 3, т. 1 от НК.

Субект на извършеното деяние е пълнолетно, вменяемо лице.

По делото по безспорен начин се установява авторството на деянието, а именно, че обвиняемият е извършител на престъплението. С поведението си същият е засегнал обществените отношения, свързани с опазването на общественото здраве. Изпълнителното деяние е осъществено при една от предвидените в закона форми, а именно държане на забранени наркотични вещества. Обвиняемият е държал на датата на извършената проверка  забранено наркотично вещество от вида и в количеството, посочени във внесеното постановление. Установената върху наркотичното вещество фактическа власт, обвиняемият е продължил да упражнява до намесата на органите на реда.

По делото безпротиворечиво е установен характера на наркотичното вещество. Видно от заключението на изготвената по досъдебното производство физико-химическа експертиза държаното наркотично вещество е със съдържание на марихуана с нето тегло 3,391 гр гр. и съдържание на активен компонент -   тетрахидроканабинол 7.2тегловни %, 

Марихуаната е включена в Приложение № 1 към Списък  I от Наредбата за квалифициране на растенията и веществата като наркотични, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.

Доколкото по делото не се установи обвиняемият Г. да е придобил или държал високорисковите наркотични вещества, въз основа на лицензия за придобиване, преработване, съхраняване и употреба на същата, издадена при реда и условията на  Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, то следва да се приеме, че посочените действия е осъществил незаконно, в нарушение на установения за това ред и без надлежно разрешение за същото.

Съгласно Приложение № 2 от Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, стойността на горепосоченото количество марихуаната със съответния активен компонент възлиза на 20,35 лв. Предвид незначителното количество на държано наркотично вещество съдът намира, че държането му е общественоопасно  предимно за  физическото здраве на обвиняемия. При изследване дали случаят е маловажен, съдът взе предвид и поведението на обвиняемия, интензитета на  деянието. Действително обвиняемият е държал наркотичното вещество, но в деня на проверката веднага е предал държаното количество, поради което и не може да се приеме, че същият е проявил упоритост при осъществяване на изпълнителното деяние. В хода на досъдебното производство обвиняемият, а и пред съда, обвиняемият  изразява критично отношение към извършеното и го е оценил негативно.

От субективна страна, деянието е осъществено от обвиняемия виновно, при форма на вината пряк умисъл. Обв. Г. е съзнавал обществената опасност на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и пряко е целял настъпването им. Умисълът на дееца е обхващал както обстоятелствата, че упражнява фактическа власт върху наркотично вещество, от вид и със съдържание, описани по-горе, така и че същите действия извършва по отношение на високорисково наркотично вещество и без надлежно разрешение за това. По изложените съображения, съдът призна обв. Г. за виновен в извършването на престъпление по  чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1 от НК.

Налице са условията за приложение на чл.78 а от НК, а именно: 1. Касае се за умишлено деяние, за което законът предвижда „глоба” до 1000  лева; 2. Към момента на извършване на деянието подсъдимият не е осъждан за престъпление от общ характер, нито е освобождаван от наказателна отговорност по чл.78а от НК; 3. От деянието не са настъпили съставомерни имуществени вреди. При  преценка дали са налице условията за приложение института на чл.78а съдът съобрази и въведените в чл.78а, ал.7 от НК  забрани, като прие, че не са налице ограниченията, представляващи пречка за приложение на чл.78а от НК.

С оглед определяне размера съдът взе предвид, че за извършеното престъпление нормата на чл.354а, ал.5 от НК предвижда наказание „глоба” до 1000 лв. При това положение единственото възможно административно наказание, което може да бъде наложено е „глоба” в размер от 1000 лв. и така могат да се спазят изискванията на специалната и общата норма.

На основание чл.189, ал.3  от НПК обвиняемият Г.  беше осъден да заплати направените по делото разноски в полза на ОД на МВР Раковски в размер на 122,40 лв. във връзка с назначената по досъдебното производство физико-химична експертиза.

На основание чл.354а, ал.6 от НК съдът постанови вещественото доказателство по делото, а именно 2,337 гр. марихуана,  изпратено на съхранение до Централно митническо управление гр.София след влизане на решението в законна сила  да бъде унищожено по предвидения в закона ред. 

На основание чл.53, ал.1, б. а от НК съдът постанови да бъде отнета  в полза на държавата 1 бр. електронна везна, сребриста на цвят, с надпис "Made in China", предадена на съхранение на домакина на РУ на МВР гр.Раковски, след влизане на решението в законна сила.

 Вещественото доказателство – 1 бр. метална кутия, сребриста на цвят, с надпис „KRM FINALE POINT",  предадена на съхранение на домакина на РУ на МВР гр.Раковски, съдът постанови да се унищожи  като вещ без стойност, след влизане на решението в законна сила.

 По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

                          

 

 

                                                       Районен съд :................................................

 

Вярно с оригинала! МК