АНД 3092/2019 - Мотиви - 14-08-2019

Мотиви по Наказателно дело 3092/2019г.

МОТИВИ

 

по АНД № 3092/19г по описа на ПРС- ХXV наказателен състав

 

 С постановление от 16.05.2019г. РП - Пловдив е направила предложение на основание чл. 78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност Р.К.З., ЕГН: **********, за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, за това че на 12.05.2019г. в град Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 19-0438-000039/25.02.2019г., издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, връчено на 28.02.2019г. и влязло в законна сила на 08.03.2019г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сеат“, модел „Инка“ с Рег. № …, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение, като предлага обвиняемия З. да бъде признат за виновен и да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде определено административно наказание глоба в размер на 1 000лв.

Защитника на обвиняемия – адв. И.В. моли да бъде наложено наказание в минимален размер като изтъква че обвиняемия е безработен и се издържа от неговите родители.

Обвиняемият З.  признава, че на посочената дата 12.05.2019г. е управлявал лекия автомобил, посочен от обвинението, като изразява съжаление за случилото се. Моли да му бъде наложена минимална глоба.

 Съдът след като се запозна със събраните по делото доказателства, обсъди доводите и съображенията на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

 Обвиняемия Р.К.З. е роден на ***г***, …, български гражданин, неосъждан, с начално образование, неженен, безработен, живущ ***, ЕГН **********.

Св.П. Д. работел като м. а. в сектор „Пътна полиция" към ОДМВР-Пловдив.На 11.05.2019г. бил дежурен за времето от 19.00ч. на същия ден до 07.00ч. на 12.05.2019г. съвместно със своя  колегата-Л. А., като АП …. В 04.45ч. на 12.05.2019г. в гр. Пловдив, на бул. "Санкт Петербург", пред № 63, до магазин за мебели „Лова",полицейските служители видели да се движи по пътното платно лек автомобил марка „Сеат", модел „Инка", с per. № …, като подали сигнал със стоп-палка към водача на МПС да преустанови движението и отбие в дясно от пътя,за да му бъде извършена проверка. След това те се приближили към водача, легитимирали се и поискали да представи документ за самоличност, СУМПС, СРМПС, контролен талон и застраховка за автомобила. От представените документи била установена самоличността на водача, а именно Р.К.З., ЕГН:**********. Била направена справка в ОДЧ,от която се установило че водачът Р.К.З., ЕГН:********** е неправоспособен, както и това че спрямо него е било издадено Наказателно постановление № 19-0438-000039/25.02.2019г., издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, връчено на 28.02.2019г. и влязло в законна сила на 08.03.2019г., с което З. бил наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. За констатираното нарушение служителите на реда съставили на З. АУАН, след което бил отведен сградата на Шесто РУП при ОДМВР Пловдив за продължаване на работата с него от страна на дежурния по управление.

В хода на разследването е била приложена писмена справка от Областна дирекция на ОДМВР Пловдив, от която е видно че срещу Р.К.З., ЕГН:*********** имало издадено Наказателно постановление № 19-0438-000039/25.02.2019г.,издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, връчено на 28.02.2019г. и влязло в законна сила на 08.03.2019г за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление.

От приложената към ДП справка от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Пловдив е видно, че Р.К.З. ЕГН: ********** *** е неправоспособен водач на МПС.

Така на 12.05.2019г. в гр.Пловдив, въпреки че не бил изтекъл едногодишен период от санкционирането му по административен ред с НП 19-0438-000039/25.02.2019г.,издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, обв. З. отново управлявал моторно превозно средство без да притежава свидетелство за правоуправление, т.е. бил неправоспособен водач. Така съставеният АУАН с бланков № 019088/12.05.2019г. срещу обв. З. бил подписан от него без никакви възражения, като му било връчено и копие от самия акт.

Описаната фактическа обстановка, Съдът приема за безспорно установена от обясненията на обвиняемия З. и от показанията на разпитаните в хода на проведеното досъдебно производство свидетели П. Л. Д., Л. М. А., като и преценени за нуждите на настоящото производство на основание чл. 378, ал. 2 от НПК събраните по делото писмени доказателства: АУАН с бланков № 019088/12.05.2019г., копие НП № 19-0438-000039/25.02.2019г.,издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив и разписка за връчването му, справка за нарушител водач, справка „БДС“,  свидетелство за съдимост на обвиняемият, характеристична справка, докладна записка.

Съдът възприема изцяло показанията на свидетелите, тъй като същите са ясни, обективни, правдоподобни и непредубедени досежно дееца и деянието му. Възприема напълно и обясненията на обвиняемия, който признава извършеното деяние и съжалява за същото. Възприема и споделеното от него, че към настоящия момент е безработен.

 При тази фактическа обстановка съдът е на становище, че обвиняемия Р.К.З. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК

 Обвиняемият Р.К.З., ЕГН: **********,***, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 19-0438-000039/25.02.2019г., издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, връчено на 28.02.2019г. и влязло в законна сила на 08.03.2019г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сеат“, модел „Инка“ с Рег. № …, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

 Престъплението по чл. 343в, ал.2 от НК, засяга управлението на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред. В конкретния случай е доказано, че на посочената дата обв. Р.К.З. е управлявал – моторно превозно средство – лек автомобил марка „Сеат“, модел „Инка“ с Рег. № …. Доказано е също така, че същия е управлявал посоченото МПС, без да притежава съответно свидетелство за управление, тъй като такова изобщо не му е било издавано. Доказано е също и че на обв. З. е било наложено административно наказание с НП № 19-0438-000039/25.02.2019г.,издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, за управление на МПС без съответното свидетелство за управление. Като в този смисъл е налице и другия обективен елемент от деянието, а именно – обв. З. е управлявал моторното превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 19-0438-000039/25.02.2019г.,издадено от Началник Трето РУ при ОДМВР Пловдив, връчено му лично на 28.02.2019г., влязло в сила на 08.03.2019г. Тоест от влизане в сила на същото от дата 08.03.2019г. той отново управлява моторното превозно средство в едногодишен срок, а именно 02.05.2019г. което прави вече съставомерно поведението му по НК.

 От субективна страна деянието при това обвинение е извършено от обв. З.  след като е знаел, че е неправоспособен водач, и че няма право да управлява моторно превозно средство, наказан е за това по административен ред и въпреки това, осъзнавайки обществено опасния характер на деянието е искал настъпването на противоправния резултат.

 Съдът намира, че обвиняемия З.  към момента на инкриминираното деяние, е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, който правен извод извежда в контекста на материалите по делото, от които е видно, че има ясна представа за действията си, причинно-следствените връзки между тях и отражението им върху другите.

Съдът намира, че законосъобразно РП гр. Пловдив е внесла предложение за освобождаване на обвиняемия З. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, тъй като са налице всички кумулативно изискуеми предпоставки на тази норма, а именно - за посоченото по- горе деяние се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, спрямо него до този момент не е прилаган този институт, от деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди, и видно от справката съдимост, обв. З.  не е осъждан. Или правният извод, който се налага е, че са налице предпоставките за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание – глоба.

 С оглед на гореизложеното съдът намира, че на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК обвиняемия З., следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание на основание чл. 78а от НК глоба, определена на минималният размер, предвиден в закона, а именно 1000 лева. Като за да наложи този размер, съдът прецени следните обстоятелства – признаването от обвиняемия на извършеното деяние, затрудненото му материално положение, предвид обстоятелството че е безработен, като така определеното наказание се явява съобразено като размер с материалното и имотното му състояние.

 Така определеното наказание ще допринесе според становището на съда за целите на специалната и генералната превенция.

 Причините за извършване на престъплението са незачитането на установения в страната правов ред, на правата и интересите на другите граждани.

 Именно по тези си съображения съдът - 25 н.с постанови своето решение.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.