АНД 3091/2019 - Мотиви - 09-07-2019

Мотиви по Наказателно дело 3091/2019г.

М О Т И В И

по АНД № 3091/19г., ПРС- ХІV н.с. :

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК.

С мотивирано постановление Районна прокуратура - Пловдив е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК на обвиняемия П.С.Н. за това, че на 26.04.2019 г. в гр. Пловдив,  в условията на домашно насилие, е причинил другимо – М. В. Т., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в травматичен оток по кожата на долна челюст, кръвонасядане по шията, охлузване и кръвонасядане по гръдния кош, довело до  болка и страдание без  разстройство на здравето – престъпление по чл. 131, ал.1, т.5а,  вр. чл. 130, ал.2 от НК.

С разпореждане от 23.05.2019год. съдът е приел, че са налице предпоставките на чл.78а от НК и е насрочил делото за разглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

          Прокурорът поддържа направеното с постановлението предложение, като предлага на Съда да бъде наложено на дееца  наказание глоба в  размер около минимума от 1000 лева.

Обвиняемият Н. признава вината си, съжалява за извършеното и изразява разкаяние за стореното. Лично и чрез защитника си моли за минимално наказание.

          Съдът въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият П.С.Н. е роден на *** *** обл. Пловдив, ул. ****. Той е б., б. г., с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********.

Пострадалата М. Т. и обвиняемия П.Н. живеели във фактическо съжителство от около 20 години. Двамата обитавали къща в с.Кръстевич, обл.Пловдив ул. ***. Освен тях в същото домакинство живеели сина им – свид. С. Н., и майката на обвиняемия – свид. М. Н.. Обв. П.Н.  често употребявал алкохол и тогава ставал агресивен като псувал, обиждал и удрял пострадалата Т.. През останалото време нямало проблеми в отношенията им. След смъртта на бащата на обвиняемия преди около 4-5 години, обв. П.Н. зачестил употребата на алкохол - почти всяка вечер, и след като изпивал определено количество започвал да се заяжда, обижда и бие свид. М. Т. . С оглед честата употреба на алкохол зачестило и упражняването на физическо насилие над Т. на 2-3 пъти седмично. Само от началото на 2019г. обв. П.Н. на няколко пъти нанасял побой на свид. М. Т. .

На 26.04.2019г. вечерта свид. М. Т. , заедно със сина си – С. Н., и свидетелите Д. П., М. Н. и Н. П. били в къщата им в с. Кръстевич. Тогава в дома си се прибрал обв. П.Н., който по-рано употребил алкохол. Той обаче продължил да пие и в дома си. По едно време започнал да псува свид. М. Т.  и сина си. Избухнал скандал между обвиняемия и сина му. За да го прекратят  се намесели свид. Т. и свид. П.. Тогава обв. П.Н. насочил агресията си към пострадалата М. Т. .  Опитал се да я хване за гушата, но като не успял започнал да хвърля по нея предмети, да я псува и да я обижда. Внезапно обв. Н. взел пръчка и посегнал да удари свид. Т. с нея, но последната се предпазила с ръка. Тогава обв. П.Н. нанесъл удар с юмрук в дясната част на лицето на Т., последван от удар с юмрук в лявата част на гърдите. В този момент отново се намесил свид. П. и хванал обв. П.Н..

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от макар кратките обяснения на обвиняемия П.Н. дадени в хода на досъдебното производство и лаконичните такива в съдебно заседание пред настоящия състав, от показанията на разпитаните в досъдебна фаза на процеса свидетели – М. В. Т. /л.10, 11, 13,14/, С. Петров Н. /л.12, л.15/, Д. С. П.а /л.16/, Н. С. П. /л.18/, М. Д. Н. /л.17/, И. К. М. /л.19/, а така също от приложените по делото писмени доказателства и протоколи за процесуално - следствени действия.

Самият подсъдим заявява, че действително на процесната дата и място ударил пострадалата в главата и гърдите. Признава и, че имало и други случаи, при които удрял шамари на пострадалата. Също така потвърждава, че често стават скандали между двамата, по правило след употреба на алкохол от негова страна. От показанията на пострадалата, а и свидетелите очевидци Д. П. и Н. П. се потвърждава, че действително е имало удари с юмрук, както и редици обиди от страна на обвиняемия към свид.Т.. Показанията на свид.С. Н. също са в унисон с тези на П.и. Като син на обвиняемия този свидетел разкрива данни за множество подобни прояви от страна на баща си, но винаги след употреба на алкохол от последния. Предмет на разглеждане в настоящия казус обаче е само случаят от 26.04.2019г. и то спрямо майка му. А всъщност от показанията на този свидетел става ясно, че конфликтът започнал между баща и син като и двамата се напсували, но в последствие младежът напуснал дома, за да не стане по-голям скандал. Така досежно процесните факти неговите показания не внасят някаква съществена информация. Разпитаната по делото свид.М. Н. също потвърждава за нанесените удари и обиди на 26.04.2019г., но нюанса в нейните показания са твърденията, че за първи път вижда физическо насилие от страна на сина си над свид.Т.. Все пак и майката на обвиняемия сочи, че Т. е споделяла и по-рано, че е била обект на физическа агресия от страна на сина й. Косвени данни за поведението на подсъдимия и алкохолна злоупотреба се съдържат и в показанията на свид.И. М., който приел оплакването, а и присъствал на алкохолната проба на обв.Н.. В този смисъл съдът кредитира показанията на свидетелите с доверие, а и обясненията на обвиняемия, които са хармонични по между си. В съдебно заседание бе разпитан по искане на защитата и свид.Н. М. М., който описа обвиняемия като кротък човек. Според него не създава проблеми в селото и няма противообществени прояви. Принципно тези показания също се приемат от съда, тъй като както бе посочено и по-горе поведението на обвиняемия е конфликтно само след алкохолна употреба и то по отношение на неговите ближни – жената , с която живее на семейни начала и майка на сина му, както и с последния.

Съгласно заключението на изготвената съдебномедицинска експертиза на пострадалата  М. Т.  е видно, че на същата е бил причинен травматичен оток на долната челюст, кръвонасядане по шията и охлузване и кръвонасядане по гръдния кош.  Било й причинено болка и страдание без  разстройство на здравето.

Съдът кредитира това заключение, тъй като същото съответства на доказателствата по делото, изготвено е с нужните специални знания и не е оспорено от страните.

При така установеното от фактическа страна е видно, че с действията си обвиняемият П.С.Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 131 ал.1 т.5а  вр. чл. 130 ал.2 от НК.

От обективна страна на 26.04.2019 г. в гр. Пловдив,  в условията на домашно насилие, е причинил другиму – М. В. Т., ЕГН: **********, лека телесна повреда, изразяваща се в травматичен оток по кожата на долна челюст, кръвонасядане по шията, охлузване и кръвонасядане по гръдния кош, довело до  болка и страдание без  разстройство на здравето. Престъплението е извършено "в условията на домашно насилие", защото е предшествано от системно упражняване на физическо и психическо насилие и е осъществено спрямо лице, от което обвиняемия има дете и лице, с което той се намира във фактическо съпружеско съжителство. В този смисъл е чл.93, т.31 НК, според който престъплението е извършено "в условията на домашно насилие", ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство, или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.

От субективна страна деянието е извършено от обв. П.С.Н. при форма на вина – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, като обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на извършваното, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Обв. Н.  е извършил деянието, съзнавайки, че това е забранено от закона, че поведението му е противоправно и е в разрез с установените в обществото норми и правила, но въпреки това е извършил процесното деяние. Извършване на последното е предшествано от упражнено системно домашно насилие от обвиняемият П.С.Н. спрямо М. Т. .   

За извършеното от обв.Н. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация. Той не е осъждан за престъпление, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от НК,  а с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди. Не са налице и пречки по смисъла на ал.7 от същата норма. Наличието на пияно състояние не е част от състава на престъплението. При наличието на тези материалноправни предпоставки за приложението на чл. 78а, ал.1 от НК, Съдът е на становище, че обв.Н. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като на основание посочената разпоредба му бъде наложено административно наказание ГЛОБА. В настоящия случай отчитайки чистото съдебно минало, признаването на вината, добрата характеристика извън упражняването на домашно насилие, чиято системност е част от квалификацията на насилието като домашно такова / изисква се системност/, като взе предвид степента на обществена опасност на деянието и на извършителя, както и имущественото му състояние – безработен, Съдът му налага минималната глоба в размер на 1000 /хиляда/ лв. Отегчаващи вината обстоятелства настоящата инстанция не отчита. Според съда това наказание се явява най-справедливо и съответно на извършеното. Следва да се отчита, че паричната санкция рефлектира и върху оставалите членове на домакинството, включително и пострадалата. В този смисъл по-висок размер на глобата би бил контрапродуктивен.

        По изложените съображения съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.