АНД 3023/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Наказателно дело 3023/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1272 гр.Пловдив, 04.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Пловдивският районен съд, XXVI н.с., в публичното заседание на седми юни две хиляди и деветнадесета година, двадесет и шести наказателен състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

при секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3023/2019г. по описа на ПРС, XXVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление  № 10-0273-000172 от 22.03.2019 г. издадено от Началник на РУ Хисар към ОДМВР в частта с която на И.Х.Й. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 200 лева за извършено от него нарушение по чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

         Жалбоподателят, чрез процесуалния представител адв. П. обжалва процесното наказателно постановление в горепосочената част, като излага съображения, че същото е неправилно и незаконосъобразно. Било налице противоречие в описанието на нарушението и посочената като нарушена правна норма.

         Въззиваемата страна, редовно уведомена не изпрати представител и не депозира становище по съществото на спора.

Съдът като се запозна с приложените по делото доказателства, обсъди доводите изложени в жалбата и служебно провери правилността на атакуваното постановление, намери, че са налице основания за неговата отмяна по следните съображения:

Жалбоподателят е бил санкциониран за това, че на 12.03.2019 г. около 19:00 часа в Община Калояново на път Втори клас № 2-64-км.22+500м, на отсечката между с. Песнопой в посока с. И. Вазово, като водач на лек автомобил ,,Опел Тигра‘‘ с рег. № ***управлява това МПС, като допуска следното нарушение – предприема изпреварване на МПС, което се движи пред него, без да се е убедил, че то не е подало сигнал за изменение посоката си на движение на ляво, като се сблъскват странично. По този начин е допуснал ПТП с материални щети и пострадало лице, като по този начин му е вменено, че извършено нарушение по чл. 42, ал. 1, т.1 ЗДвП.

В хода на съдебното следствие беше разпитан актосъставителят, който потвърди отразеното от него в АУАН. Добави, че е установил описаната от него фактическа обстановка, след като е разпитал участниците в ПТП.

Съдът намира, че следва да се кредитира изцяло заявеното от актосъставителя, тъй като същият депозира ясни, логични и последователни показания, които си кореспондират с останалия събран по делото доказателствен материал.

По инициатива на жалбоподателя беше разпитан свидетелят Д.Д., който заяви, че е се е движил непосредствено след него. След което нарушителят предприел изпреварване на лек автомобил, но шофьорът предприел маневра наляво, без да подаде светлинен сигнал за това.

Съдът намира, че следва да се кредитира и заявеното от този свидетел, тъй като си кореспондира с останалия събран по делото доказателствен материал.

Съдебният състав кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството не са били оспорени от страните по делото.

От представеното копие от Заповед се установява, че АУАН и НП са съставени от компетентни органи.

От представената справка за нарушител/водач се установява, че жалбоподателят е правоспособен водач, като освен процесният случай той е бил наказван още 12 пъти за извършени от него нарушения по ЗДвП.

От представеното копие от Констативен протокол за ПТП с пострадали лица се установява посоченото в него.

Въз основа на така установената от Съда фактическа обстановка се достигна до извод, че жалбоподателят е извършил нарушение по ЗДвП.

При издаването на наказателното постановление, обаче е допуснато съществено нарушение, което ограничава съществено правото на защита на наказаното лице да разбере защо е било санкционирано.

Нарушението се изразява в нарушаване разпоредбата на чл. 42, т. 4 ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, която в насока, че в АУАН и НП следва да се съдържа описание на нарушението.

В обстоятелствената част на НП е посочено, че предприема изпреварване на МПС, което се движи пред него, без да се е убедил, че то не е подало сигнал за изменение посоката си на движение на ляво, като се сблъскват странично.

В т. 1 от НП, обаче е посочено, че същият не се е убедил, че движещото се след него ППС не е подало сигнал за изменение посоката си движение на ляво.

По същество, обаче това са две разнопосочни твърдения. Това е така, защото в описанието се говори, че жалбоподателят е предприел маневра изпреварване на друго ППС, а пък му е вменена вина за това, че същият не се е убедил, че движещото се след него ППС не е подало сигнал за изменение посоката си на движение. Това обаче противоречи на всякаква житейска логика и не би могло дадено лице да се накаже за нещо, което той не е извършил, тъй като след него не е имало движещо се ППС.

Допуснатото нарушение е от категорията на съществените и се явява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В останалата част относно извършеното нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 ЗДвП, наказателното постановление не е обжалвано и е влязло в сила.

Предвид гореизложеното обжалваното наказателно постановление, следва да се отмени.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 10-0273-000172 от 22.03.2019 г. издадено от Началник на РУ Хисар към ОДМВР в частта с която на И.Х.Й. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба‘‘ в размер от 200 лева за извършено от него нарушение по чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

                                                          

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                        ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                        СЕКРЕТАР: Д.Д.