АНД 2920/2019 - Решение - 16-07-2019

Решение по Наказателно дело 2920/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№1331

                                     гр. Пловдив, 16.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни   две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

                                                                                        

при участието на секретаря Сийка Радева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 2920/2019 г. по описа на РС-ПЛОВДИВ, XX нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от Т.Т.Н. ******  чрез адв. П.М. *** против Наказателно постановление №19-1030-002035 от 28.03.2019 г., издадено от *** група към ОД на МВР-Плводив. С жалбата не се оспорва установената фактическа обстановка, излагат се подробни оплаквания, свързани с нарушение на процесуалните правила, изразяващи се в  неяснота на описаното нарушение.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител, не взема становище по жалбата.

Жалбата е подадена от лице, което има право на обжалване и в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Същата е допустима единствено в частта, в която жалбоподателят е наказан за нарушение на чл.150 от ЗДвП на основание чл. 177, ал.1 т. 2 от ЗДвП. В останалата й част жалбата се явява недопустима, доколкото е насочена срещу акт, който не подлежи на съдебен контрол, а и липсва правен интерeс от обжалване, тъй като административнонаказателното производство срещу жалбоподателя е прекратено, административнонаказателната отговорност не е реализирана и жалбоподателят не е административно наказан.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното :

На 04.03.2019 г. около 22:10 ч. в гр.Пловдив, на кръстовището на ул. „Васил Левски“ и ул. „Георги Трингов“ св.Л.М.А. съвместно с П. Л.Д. установили жалбоподателя да управлява лек автомобил „Фиат Типо“, с рег.№ ***, собственост на Р.К.М., без да притежава свидетелство за управление на МПС. На същата дата посочените свидетели установили, че след извършена  проверка с Дрегер алкотест 7510 с фабр. № ARDM-024  e установено, че водачът на лек автомобил Фиат Типо, с рег.№ *** управлява МПС след употреба на алкохол над 0,5 на хиляда. Въз основа на констатациите от проверката бил съставен  АУАН, в който било описано нарушението по чл.150 от ЗДвП и обстоятелствата, при които  е извършено. По същия начин е описано нарушението и в обжалваното наказателно постановление. Описани са и констатациите на проверяващите във връзка с изследваното с Дрегер алкотест. АУАН бил подписан от нарушителя без възражения.

Въз основа на съставения АУАН било издадено и обжалваното наказателно постановление. В обстоятелствената част на наказателното постановление административнонаказаващият орган описал фактическа обстановка, идентична с тази в АУАН, като за установеното в деня на проверката управление на МПС от страна на водача му след употреба на алкохол,  прекратил производството, доколкото не разкривало признаците на нарушение, а на по-тежко наказуемо деяние –престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Така описаната фактическа обстановка съдът установи въз основа на събраните устни и писмени доказателства - показания на разпитания в качеството на свидетел актосъставител Л.М.А.; справка за нарушител на името на жалбоподателя; Заповед №8121З-515/14.05.2018 г.

При проверка относно процесуалните изискания за съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление съдът не констатира нарушение на процесуалните правила. АУАН  и НП са съставени от компетентни лица предвид приложената към административнонаказателната преписка Заповед №8121З-515/14.05.2018 г. Спазени са изискванията, предвидени в чл.34 от ЗАНН, относно сроковете за съставяне на АУАН и НП. В АУАН е описано нарушението по чл.150 от ЗДвП и обстоятелствата, при които е извършено. По същия начин е описано нарушението по чл.150 от ЗДвП и в обжалваното наказателно постановление.

Нарушението по чл.150 от ЗДвП се установява от събраните в хода на съдебното производство показания на разпитания в качеството на свидетел актосъставител, съгласно който обстоятелството дали водачът е правоспособен в деня на проверката при спирането на водача се проверява след електронна справка в КАТ. В съответствие с показанията на свидетеля е и приложената към административнонаказателната преписка и приобщена по реда на чл.283 от НПК, вр.чл.84 от ЗАНН справка за нарушител, съгласно която жалбоподателят в деня на проверката е бил неправоспособен.  

По отношение на втората част от наказателното производство и установеното управление на МПС след употреба на алкохол,  правомощие и задължение на административнонаказващия орган в случаите на чл.33, ал.2 от ЗАНН е да прекрати висящото пред него административнонаказателно производство и да изпрати материалите на съответния прокурор, което очевидно административнонаказващият орган е сторил. В този случай съдът не може и не следва да проверява законосъобразността на прекратяването на административнонаказателното производство, както и обстоятелствата, свързани с описанието  в тази втора част от наказателното постановление. Прекратяването на административнонаказателното производство не подлежи на самостоятелно обжалване.  Липсва и издадено наказателно постановление във връзка с констатациите по втората част от наказателното постановление –управление на МПС след употреба на алкохол над 0,5 промила, доколкото административнонаказателното производство в тази част  е прекратено.

Предвид всичко изложено съдът намира, че наказателното постановление в частта, в която на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150,00 лв. за нарушение на чл.150 от ЗДвП на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП следва да бъде потвърдено, а в частта, в която административнонаказателното  производство е прекратено на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а съдебното производство да бъде прекратено. Ето защо съдът

 

РЕШИ :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №19-1030-002035 от 28.03.2019 г. , издадено от *** група към ОД на МВР-Пловдив в частта, в  която на Т.Т.Н., с ЕГН **********, адрес *** **** на основание чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „ глоба“ в размер на 300, 00 лв. за нарушение по чл.150 от Закона за движение по пътищата .

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Т.Т.Н., с ЕГН **********, адрес *** ***** против  Наказателно постановление №19-1030-002035 от 28.03.2019 г. , издадено от *** група към ОД на МВР-Пловдив, в частта, в  която на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН  е прекратено административнонаказателното производство, тъй като са констатирани признаци на извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по а.н.д.№ 2920/2019г. по описа на РС-Пловдив в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане.

Решението в частта, в която е потвърдено наказателното постановление, подлежи на касационно обжалване по реда на Глава ХII от АПК и на основанията по НПК, пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му на страните, а в останалата му част има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд - Пловдив в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

    

 

                                     Районен съдия : …………………………………….

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.И.