АНД 2869/2019 - Решение - 17-07-2019

Решение по Наказателно дело 2869/2019г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 1346                         17.07 Година  2019           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   ХХІІІ наказателен  състав

На     единадесети  юли                                       2019    Година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер    2869      по описа за            2019     година

 

Р Е Ш И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1654/07.03.2019г. на Директора на ТД Тракийска, с което на ЛЛС ТРЕЙД ЕООД ЕИК 204560742 са наложени  административни наказания „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2 000лв., постановено е отнемане на съоръженията, използвани за извършване на нарушението в полза на Държавата за нарушение по чл.60 ал.1 вр. чл.59 ал.2 т.4 от ЗАДС.

 

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

       ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.

 

 

 

 

 

МОТИВИ :

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

       Обжалвано е Наказателно постановление № 1654/07.03.2019г. на Директора на ТД Тракийска, с което на ЛЛС ТРЕЙД ЕООД ЕИК 204560742 са наложени  административни наказания „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2 000лв., постановено е отнемане на съоръженията, използвани за извършване на нарушението в полза на Държавата за нарушение по чл.60 ал.1 вр. чл.59 ал.2 т.4 от ЗАДС.

        Жалбоподателят ЛЛС ТРЕЙД ЕООД, твърди, че липсват доказателства за извършено нарушение, а освен това при издаване на обжалвания административен акт са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и моли същият да бъде отменен.

         Въззиваемата страна- Митница - гр. Пловдив чрез пълномощника си по делото юрисконсулт Б. изразя становище за неоснователност на жалбата.  

       Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

      ЖАЛБАТА Е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

       Атакуваното Наказателно постановление е издадено против дружеството за това, че при извършена проверка на 22.11.2018г., във връзка с получен сигнал, е установено, че в търговски обект на дружеството – бензиностанция и газстанция, находящ се в с. Старосел, ул. „Г.М.Димитров” № 5, жалбоподателят произвежда акцизни стоки-енергийни продукти-пълнене на втечнен нефтен газ в бутилки за битови нужди, извън данъчен склад, чрез съоръжение, без да притежава лиценз за управление на данъчен склад.

        Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение № 990/10.12.2018г., същият е съставен против жалбоподателя за посочените нарушения, а разпитан в хода на съдебното производство актосъставителя С.Г.Г. изцяло поддържа изложените в него констатации. Заявява, че проверката е извършена от нея, а АУАН е съставен в присъствието на управителя на жалбоподателя.

       От така изложените доказателства се налага категоричният според съда извод, че по делото са налице безсъмнени доказателства за извършено от страна на ЛЛС ТРЕЙД ЕООД административно нарушение на чл. 60 ал.1 вр. чл.59 ал.2 т.4 от ЗАДС. В тази насока да се направи положителен извод спомогнаха преди всичко показанията на актосъставителя Г., дадени под страх от наказателна отговорност, лишени от субективна оценка на обстоятелствата по случая и подкрепени от писмените доказателства по делото, а именно АУАН, складова разписка, приемо-предавателен протокол, протокол за извършена проверка, товарителница. От всички тях категорично се потвърждава, че в проверения обект жалбоподателят произвежда акцизни стоки-енергийни продукти-пълнене на втечнен нефтен газ в бутилки за битови нужди, извън данъчен склад, чрез съоръжение, без да притежава лиценз за управление на данъчен склад. От всички доказателства по делото се налага извода, че правилно са установен всички обстоятелства по случая, самоличността на нарушителя – именно жалбоподателя, а освен това и в АУАН, и в НП са подробно описани всички те. За реализиране на административната отговорност е необходимо и достатъчно доказване на простия факт на производство на горепосочените стоки без необходимите за целта удостоверения за регистрация като данъчен склад. В този смисъл е напълно доказано и извършена продажба на същите, тъй като както проверяващите са установили пълненето на газ в бутилка, така и са иззети и приложени документи, удостоверяващи тази продажба, надлежно описани в АУАН и НП и приложени по делото..

         Във връзка с гореизложеното се явяват напълно неоснователни наведените в жалбата възражения относно незаконосъобразността на обжалваното НП, както и за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В конкретния случай напълно ясно и точно са били описани вмененото във вина на жалбоподателя нарушение както в АУАН, така и в НП, като между тях, а и в самите им текстове, взети поотделно липсва каквото и да било противоречие, неяснота или непълно описание на деянията. Напротив – същите са подробно и конкретно описани, в съответствие с изискванията на ЗАНН и в този смисъл не са били нарушени правата на жалбоподателя да научи в извършването на какви нарушения е ангажирана отговорността му. Освен това е налице напълно правилно ангажиране административната отговорност на дружеството, тъй като именно то е било лицето, стопанисвало обекта, в който се е извършвало производство, по смисъла на чл.59 ал.2 т.4 ЗАДС на инкриминираните продукти. Освен това не случайно законодателят е предвидил възможност за санкциониране на юридически лица, като от това следва изводът за приложение на обективната и безвиновна отговорност на нарушителя – юридическо лице.

          Що се отнася до възражението във ввръзка с приложението на чл.124а ЗАДС, то същото не следва да бъде обсъждано от съда, доколкото самият наказващ орган е приложил тази норма, в рамките, в които същата е приложима в конкретния случай и за целта е била издадена и връчена Заповед № ЗТД 3000-228 от 30.04.2019г.

           Поради изложеното и атакуваното Наказателно постановление № 1654/07.03.2019г. на Директора на ТД Тракийска, с което на ЛЛС ТРЕЙД ЕООД ЕИК 204560742 са наложени  административни наказания „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2 000лв., постановено е отнемане на съоръженията, използвани за извършване на нарушението в полза на Държавата за нарушение по чл.60 ал.1 вр. чл.59 ал.2 т.4 от ЗАДС, като обосновано и законосъобразно, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО.

Не на последно място според съда липсват основания за приложението на чл.28 от ЗАНН по отношение извършеното от жалбоподателя. В него е предвидено, че за “маловажни случаи” на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание – в случая нарушението е констатирано за първи път. Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на тълк. н.д. № 1/2005г., административнонаказателният процес е строго нормирана дейност, при която за извършено административно нарушение се налага съответно наказание, а прилагането на санкцията на административнонаказателната норма, във всички случаи, е въпрос само на законосъобразност и никога на целесъобразност. Посочва се, че общото понятие на административно нарушение се съдържа в чл. 6 на ЗАНН, като в чл. 28 и чл. 39 ал.1 от ЗАНН законът си служи още с понятията “ маловажни” и “явно маловажни” нарушения, като при извършване на преценка дали са налице основанията на чл. 28 ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като ограничи маловажните нарушения от тези, обхванати от чл. 6 от ЗАНН. В цитираното Тълкувателно решение се приема, че преценката за “маловажност на случая” подлежи на съдебен контрол. Поради това и настоящият състав ще обсъди тази преценка на административнонаказващият орган.

          В конкретния случай, съобразявайки вида на нарушението, факта, че макар то да е първо по рода си за жалбоподателя, но като се взеха предвид и всички по-горе обсъдени доказателства по делото – производство на инкриминираните стоки от неизвестно време, невъзможността да се установи броя и количеството им, не би следвало наказващият орган да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Последното се налага преди всичко предвид обстоятелството, че по същество макар да липсват причинени с извършените деяния вреди за фиска, то е налице сериозно накърняване на правилата за добра търговска практика, включително и свързана с производство на стоки в складове, за които са налице всички необходими документи. В този смисъл всяко нарушение на изискванията за такава дейност крие висока потенциална опасност за неограничен брой лица, поради което и се характеризира като такова с висока степен на накърняване на обществените отношения.

   Що се отнася до размера на наложеното наказание „ГЛОБА”, то видно от правилно посочените санкционни норми от ЗАДС, това са минимално установеният размер на санкциите, предвидени в закона за извършените нарушения и следователно тя е наложена при правилна преценка на обстоятелствата по случая. Поради това и правилно административно-наказващият орган е преценил всички обстоятелства по случая и е определил именно този размер.

         По делото се твърди, но при извършената служебна проверка от страна на съда не се установяват допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и издаване на НП.

 

   За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

 

   По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.