АНД 2821/2019 - Решение - 04-07-2019

Решение по Наказателно дело 2821/2019г.

                             Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е     № 1271

        

                                      гр. Пловдив, 03.07.2019г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  единадесети юни две хиляди и деветнадесета год. в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Ваня Койчева, като разгледа АНД № 2821/2019 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 19-1030-002669 от 16.04.2019г. на Началник Група към ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед МЗ рег. №  8121з-515/14.05.2018г., с което на жалбоподателя К.Й.И., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

          Жалбоподателят – редовно призован – не се явява, не се явява и повереникът му – ***. Н., като с депозираната срещу НП жалба , моли Съда да го отмени изцяло.

          Въззиваемата страна – Сектор „ПП” при ОДМВР – Пловдив – редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

 

         Жалбата е основателна.

 

        С акт за установяване на административно нарушение от 07.04.2019г. е било констатирано, че при извършена проверка на 07.04.2019г. около 00:50 часа в гр. Пловдив бул. „Освобождение“ кръстовище с бул. „Санкт Петербург“ управлява ЛА БМВ с рег. № ** **** ** собственост на *** ********, жалб. К.Й.И. отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство /дрегер/ „Алкотест 7510“ с № ARDM-0247 за установяване употреба на алкохол. Водачът лъха на алкохол. Издаден талон за медицинско изследване № 0015504.

Записано било от проверяващите, че по този начин били нарушени разпоредбите на чл. 174, ал. 3 от ЗДВП от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

Жалбоподателят е отказал да подпише съставения АУАН, като това обстоятелство е било удостоверено с подписа на ********– лицето А. И. А. .Жалбоподателят И. не се е възползвал от правото си в тридневен срок да направи възражения по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ надлежно отбелязан в НП/, като е наложил глоба на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1.

         Актосъставителят П.П. – редовно призован - се явява в съдебно заседание, потвърждава, че той съставил акта, както и че го поддържа изцяло. Същият заявява , че не е констатирал лично описаното в АУАН нарушение, а самият акт е бил съставен на база докладна записка, постъпила в V РУ на МВР – Пловдив. Свидетелят сочи , че очевидци на констатираното нарушение са лицата Д. Д. Ц.  и Д. Н. Т.  – и двамата служители на V-то РУ но МВР – Пловдив, поради което същите са били записани като свидетели на нарушението, а именно отказът на жалбоподателя да му бъде извършена проверка с техническо средство /дрегер/ „Алкотест 7510“ с № ARDM-0247 за установяване употреба на алкохол. Тъй като И. също така е отказал и да подпише съставения му на место АУАН, то този отказ е бил удостоверен с подписа на лицето А. И. А. , който е идентифициран единствено с адрес ЖК „Тракия“ , бл. 154, вх.А.

Съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е необосновано. На първо место тъй като бе категорично установено, че вмененото във вина на жалб. И. не е било констатирано от актосъставителя, поради което по административнонаказателната преписка е била приложена сочената от св. П. докладна записка.От същата се установява , че служителите на V-то РУ но МВР – Пловдив – Ц.  и Т.  – на посочената дата са били спрели жалбоподателя, като установили , че същият лъха на алкохол, поради което от тяхна страна бил извикан екип от сектор ПП и Кат – Пловдив. Прави впечатление , че в самата докладна е отразено , че жалбоподателят е бил спрян от Ц.  и Т.  в 00,50ч. на 07.04.2019г., като същевременно в съставения АУАН като час на констатиране на отказа на И. да бъде изпробван с техническо средство е записан също 00,50ч. Посочването на този час води до основателно съмнение за неговата достоверност , тъй като от е било необходимо изтичането на определено технологично време от момента на констатацията от страна на служителите на V-РУ но МВР Пловдив до уведомяването на екипа от сектор ПП и Кат – Пловдив. Въпреки това в АУАН като време на установяване на нарушението е посочен същият час. Оттук насетне възниква и съмнение относно действителния размер на времевия диапазон от 45 минути, предоставен на жалбоподателя в талона за медицинско изследване, тъй като в талона е записано, че И. следва да се яви в УМБАЛ „Св.Георги“ до 01,55ч. на същата дата.  Впоследствие записка като час.  Самият актосъставител безкритично е отразил в акта една фактическа обстановка, на която не е бил очевидец, като от диспозитивната му част не се разбира дали залегналите констатации са на база лични възприятия от нарушението или постъпилата докладна записка, което обстоятелство въобще не е отразено в АУАН.

Съдът е на становище , че атакуваното НП е неправилно и необосновано, поради което

 

 

                                                Р  Е  Ш  И  :

 

 

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 19-1030-002669 от 16.04.2019г. на Началник Група към ОДМВР Пловдив, упълномощен със заповед МЗ рег. №  8121з-515/14.05.2018г., с което на жалбоподателя К.Й.И., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 174, ал. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

 

         Решението  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                  /п/

Вярно с оригинала!

ВК