АНД 2652/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Наказателно дело 2652/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

   № 1281

гр. Пловдив 05.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ – ХVІІ н. с., в публично заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година в състав

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАН МИНЧЕВ

 

при участието на секретаря МАРИЯНА РУДЕВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 2652/2019 г. по описа на РС Пловдив – ХVІІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалван е електронен фиш Серия К № 1374043 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на З.И.П. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 /петдесет/ лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДВП/ на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.2 от ЗДВП.

         Жалбоподателката З.И.П. не се явява в съдебно заседание. Чрез жалбата си и допълнително становище се иска от Съда да отмени електронния фиш като незаконосъобразен. Оспорва се авторството на лицето при извършването на административното нарушение, твърди се и допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административното производство – неспазване на срока по чл.34 от ЗАНН.

Въззиваемата страна ОД на МВР гр. Пловдив не изпраща процесуален представител в съдебно заседание.

         Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

         Жалбата е подадена в срок и изхожда от лицето, което е санкционирано, поради което се явява ДОПУСТИМА, разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.  

На 26.06.2016 г. в 23:19 ч. извън населено място – на Автомагистрала „Тракия”, в пътен участък км.118+425, с автоматизирано техническо средство – стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, тип „SITRAFFIC ERS 400”, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване към Български институт по метрология под № 4823, било заснето движение в посока гр. София на лек автомобил „БМВ 118Д” с рег. № *** със скорост от 160 км./ч. – над предвидената обща забрана по чл.21 ал.1 от ЗДВП за движение по автомагистрала максимална скорост от 140 км./ч. 

Автомобилът „БМВ 118Д” с рег. № *** бил регистриран към този момент – 26.06.2016 г., в системата на МВР като собствен на лицето М. Х. Г. от *** /регистрация в системата на МВР на автомобила на името на Г. по заявление от 15.05.2012 г./, а по заявление от 13.08.2012 г. в системата на МВР били вписани данни за собствения на М. Г. автомобил с ползвател жалбоподателката З.И.П. ***.

За нарушаване на забраната въведена с нормата на чл.21 ал.1 от ЗДВП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в kм/ч: за пътно превозно средство от категория В /тази за автомобила „БМВ 118Д” / на автомагистрала – 140 км./ч.”, за движение на автомагистрала със скорост над максимално допустимата – от 140 км./ч., бил издаден обжалвания електронен фиш, с който на З.И.П. била наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.2 от ЗДВП. Административната отговорност спрямо жалбоподателката била ангажирана спрямо нея на основание чл.188 ал.1 пр.2 от ЗДВП – като ползвател, лице, на което е предоставено моторното превозно средство – по данни вписани в системата на МВР. Във фиша установената скорост на движение на автомобила „БМВ 118Д” с рег. № *** било вписано, че е 155 км./ч., а не заснетата скорост на движение от 160 км./ч., тъй като били премахнати 3% от заснетата скорост като възможна грешка като толеранс за водача.

Обжалваният електронен фиш Серия К № 1374043 бил връчен на З.И.П. на 16.03.2019 г.

От страна на санкционираното лице П. не била подадена писмена декларация по чл.189 ал.5 от ЗДВП, в която да посочи данни за друго лице, което евентуално да е извършило нарушението, в случай че това не е била тя. 

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на: електронен фиш, фотоизображение, копие на удостоверение за одобрен тип средство за измерване с приложение за технически и метрологични характеристики, копие на заповед за утвърждаване на образци на електронни фишове, протокол, справка за първоначална и последващи регистрации на лек автомобил, справка.

При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът прие, че е налице осъществен на 26.06.2016 г. състав на административно нарушение по см. на чл.21 ал.1 от ЗДВП от страна на водача на лек автомобил „БМВ 118Д” с рег. № ***, тъй като същият се е движел извън населено място на Автомагистрала „Тракия” в участък км.118+425 в посока за гр. София, в 23:19 ч. със скорост над максимално разрешената за движение по автомагистрала 140 км./ч., а именно със 155 км./ч.

Нарушението според съда се явява безспорно доказано откъм елементите от обективната страна на нарушението – време, място, моторно превозно средство, скорост на движение, както и откъм лице нарушител, откъм субект на административната отговорност за нарушението по чл.21 ал.1 от ЗДВП.

Субект на административната отговорност за нарушението по см. на чл.21 ал.1 от ЗДВП може да бъде само водач на пътно превозно средство, а “водач” съгласно §.6 т.25 от ДР на ЗДВП е лице, което управлява пътно превозно средство. Според чл.188 ал.1 изр.І от ЗДВП „Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение.”. Административната отговорност спрямо З.П. е ангажирана съобразно чл.188 ал.1 изр.І пр.2 от ЗДВП – като ползвател – лице, на която е предоставено моторното превозно средство – вписано в базата данни на МВР като ползвател по заявление № 124134103353/13.08.2012 г., което лице П. не се е ползвала от правото си да посочи друго лице, на което да е било предоставено евентуалното управление на автомобила „БМВ 118Д” с рег. № *** към 26.06.2016 г. Стореното възражение на жалбоподателката за това, че не тя е извършила нарушението по чл.21 ал.1 от ЗДВП не се споделя от съдебния състав, доколкото наличните по делото доказателства сочат на обратния извод, а и санкционираното лице не ангажира каквито и да било доказателства в подкрепа на това си твърдение за липса на авторство при извършване на административното нарушение.

Съдържащите се по делото доказателства, вкл. фотоизображението на заснемането движението на лекия автомобил „БМВ 118Д” с рег. № *** на 26.06.2016 г. в 23:19 ч. извън населено място – на Автомагистрала „Тракия”, в пътен участък км.118+425, изготвено с автоматизирано техническо средство – стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, тип „SITRAFFIC ERS 400”, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване към Български институт по метрология под № 4823, уведомително писмо, съпроводителното писмо по чл.189 ал.8 от ЗДВП на ВПД *** ОД на МВР гр. Пловдив и дадена информация в същото, сочат категорично и несъмнено единственият възможен извод, че административното нарушение, състоящо се в движение над максимално допустимата скорост за движение извън населено място – на автомагистрала, е извършено от водача на заснетия лек автомобил в посоченото в обжалвания електронен фиш време и място.

Електронният фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл.189 ал.4 от ЗДВП. В същия изчерпателно са посочени териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението – ОД на МВР гр. Пловдив, мястото – на Автомагистрала „Тракия”, в пътен участък км.118+425, датата – 26.06.2016 г., точният час на извършване на нарушението – 23:19 часа, регистрационният номер на моторното превозно средство – ***, регистрираният ползвател на моторното превозно средство – З.И.П., описание на нарушението – превишена скорост при ограничение 140 км./ч. за извън населено място – на автомагистрала, нарушената разпоредба – чл.21 ал.1 от ЗДВП, размерът на глобата – 50 лв., срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане.

Мястото на контрол на действие и обсег на автоматизираното техническо средство стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения, тип „SITRAFFIC ERS 400” е било обозначено с оглед на съдържащата се информация в протокол от 21.05.2015 г. с пътен знак „Е24” в съответствие с чл.165 ал.2 т.7 от ЗДВП. 

От приложеното по делото удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 09.10.4823 се установява по безспорен начин годността на техническото средство, с което е била измерена скоростта на управлявания в нарушение на чл.21 от ЗДВП автомобил.

В приложения към преписката снимков материал е отразено, че е била измерена скорост на движение на автомобила „БМВ 118Д” с рег. № *** от 160 км./ч. Във фиша установената скорост на движение на автомобила била вписана, че е 155 км./ч., а не заснетата скорост на движение от 160 км./ч., тъй като били премахнати 3% от заснетата скорост като възможна грешка от ± 3%, като толеранс за водача.

По отношение на размера на наложеното наказание – същото е в конкретно определен размер съобразно приложимата санкционна разпоредба на чл.182 ал.2 т.2 от ЗДВП – при превишаване на максимално определената скорост за движение извън населено място от 11 до 20 км./ч. – глоба в размер на 50 лв., какъвто и размер е определен и с обжалвания фиш.

Съдът не споделя доводите на жалбоподателката за допуснато съществено процесуално нарушение в хода на административното производство по издаване и връчване на обжалвания фиш – да не са спазени сроковете по чл.34 от ЗАНН. В чл.34 са предвидени специални давностни срокове за извършване на конкретни действия по реализацията на административно – наказателна отговорност при издаване на АУАН и НП - три месечен/съответно едногодишен, за издаване на АУАН и шест месечен за издаване на НП. За електронния фиш, представляващ специфичен правен акт, съчетаващ характеристиките на АУАН и на НП, но който не може да бъде приравнен нито на АУАН, нито на НП, не могат да намерят приложение специалните давностни срокове предвидени в чл. 34 ЗАНН.

За електронните фишове, обаче следва да намерят приложение давностните срокове, изключващи реализацията на административна отговорност при наложени наказания глоба, по чл.80 ал.1 т.5 от НК – тригодишен давностен срок. Съгласно §.1 т.1 от ДР на ЗАНН „Електронен фиш” е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.”. От момента на извършване на административното нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДВП от страна на П. като водач на лекия автомобил „БМВ 118Д” с рег. № *** – 26.06.2016 г., момент в който е сторено заснемането с автоматизираното техническо средство – момента на постъпване и обработване на данните в информационната система на МВР, до момента на връчване на електронния фиш на жалбоподателката П. – 16.03.2019 г., тригодишният срок по чл.80 ал.1 т.5 от НК не е бил изтекъл. 

По изложените горе съображения съдът прие да потвърди обжалвания електронен фиш Серия К № 1374043 като законосъобразен.

Мотивиран от горното РС Пловдив ХVІІ н. с.

 

Р Е Ш И:

      

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1374043 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на З.И.П. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 /петдесет/ лв. за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДВП/ на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.2 т.2 от ЗДВП.

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

М.Р.