АНД 2637/2019 - Решение - 20-06-2019

Решение по Наказателно дело 2637/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

     1 2 0 3                           20.06. 2019 г.                          гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ХХІ      нак. състав

На двадесети юни                               две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГЕТОВ

                                                       

СЕКРЕТАР: Петя Сарпанова

ПРОКУРОР: НИКОЛАЙ КАМЕНОВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 2637  по описа за 2019 година

 

                                                 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Ц.М.Х. -  роден в гр.Б., б., българско гражданство, средно специално образование, работещ, женен, неосъждан, с адрес:***, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН за това, че на 16.10.2018г. на републикански път II-86-км.7+150, община Пловдив, обл.Пловдив  управлявал МПС – л.а. марка „Пежо“ модел „407“, ДК № **** с номер на рамата *************** , което не е регистрирано по надлежния ред предвиден в чл.140, ал.1 от ЗДвП: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места“ и съгласно Наредба № I-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторни превозни средства, издадена от Министерството на вътрешните работи, поради което и на основание по чл.345, ал.2 вр. ал.1 от НК във вр. с чл. 378 ал.4 т.1 от НПК във връзка с чл. 78а ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 (хиляда)  лева.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд гр. Пловдив. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П. С.