АНД 2577/2019 - Решение - 01-07-2019

Решение по Наказателно дело 2577/2019г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                            №1253

                                     гр. Пловдив, 01.07.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на тридесети май  две хиляди и деветнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПОЛЯ САКУТОВА

                                                                                        

при участието на секретаря Славка Иванова, като разгледа докладваното от съдията АНД2577/2019 г. по описа на РС-ПЛОВДИВ, IV нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.59 от ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от МБАЛ „Тримонциум” ООД, представлявано от С. И. чрез адв. Р. С. от АК-София, срещу Наказателно постановление № НП -27-133-34/16.11.2018 г. на Изпълнителна агенция „Медицински одит“/ понастоящем Изпълнителна агенция „Медицински надзор“/,   с което на   МБАЛ „Тримонциум” ООД за нарушения на чл.86, ал.2, т.2, във вр. с чл. 86, ал.3, във вр. чл.82б от Закона за здравето /ЗЗ/на основание чл.221, ал.2 от ЗЗ са наложени общо 12 имуществени санкции  за 12 бр. в  размер на 500 лв. за всяко нарушение, общо 6000 лв. В жалбата са изложени подробни съображения за неправилност и незаконосъобразност на наказателното постановление, поради което се моли за неговата отмяна.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се представлява от адв.С.  с представено пълномощно, който поддържа жалбата по направените в нея оплаквания.

Въззиваемата страна Изпълнителна агенция „Медицински надзор” се представлява от гл.юриск. А. С., който оспорва жалбата и моли наказателното постановление като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено.

Жалбата е допустима – подадена е от лице, което има право на обжалване, в предвидения в чл.59, ал.2 от ЗАНН срок и срещу акт, подлежащ на съдебен контрол.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното :

Във връзка с Разпореждане по писмо с вх. МО-05-127/20.03.2018 г. от Районна прокуратура - Пловдив, на основание издадена Заповед РД 27-133/30.03.2018 г. и Заповед РД-27-133-3/30.04.2018 г. от ***на Изпълнителна агенция „Медицински одит е извършена проверка от дльжностни лица на ИАМО в периода от 02.04.2018 г. до 02.05.2018 г. вкл. в лечебното заведение МБАЛ Тримонциум ООД, гр. Пловдив.

1. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3477 пациентката Л.Х.П., на ** г., на 11.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулатория процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 11.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу". Видно от приложените фискални бонове от 11.10.2017 г. № 018406 и 018407, пациентката е заплатила за очната леша на лечебното заведение. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на *** от 04.01.2017 г.

Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „ТримонциумООД и УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ Тримонциум ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Сыцевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД-гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К.-*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г. фактурирани на лечебното заведение.

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на   чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето и че  нарушението е извършено на 11.10.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „ТримонциумООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цар Борис 111 Обединител" № 126.

В АУАН  е посочено, че нарушението е установено на 02.05.2018 г., последния ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

 

2. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3478 пациентката К.А.А., на ** г., на 11.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура 19. Видно от Оперативния протокол от 11.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин сигу.

Видно от приложените фискални бонове от 11.10.2017 г. № 018410 и 018411, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 700 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на *** от 04.01.2017 г.

Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум" ООД и УМБАЛ „Св. Георги ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканскня бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ Тримонциум ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД: ..през 2017 г. не са постьпилн лскарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Същсвременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на лациенти на УМБАЛ Св. Георги ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии ендове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К. -*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето и че нарушението е извършено на  11.10.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „ТримонциумООД, гр. Пловдив.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

3.  Според ИЗ/История на заболяването/ № 3480 пациентката З.В.В., на ** г., на 11.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение.Лекувана е по
Амбулаторна процедура
№19. Видно от Оперативния протокол от 11.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу“. Видно от приложените фискални бонове от 11.10.2017 г. , № 018402 и 018404, пациентката е заплатила за очната леща на лечебното заведение. Заплатената от нея сума е 909,57 лв. Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум ООД и УМБАЛ„Св. Георги" ЕАД-гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканскня бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ Тримонциум ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД през 2017 г. не са постъпвали лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ„Св. Георги ЕАД-гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К.-*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

Фактът, че медицинското изделие- вътреочна леща не с осигурено чрез болничната аптека е нарушение

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на   чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето и че  нарушението е извършено на 11.10.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум ООД, гр. Пловдив. Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

4. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3481 пациентката А.А.К.на ** г., на 11.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение.  Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно oт Оперативния протокол от 11.10.2017 г. е извършена Факоемулсофикация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу.

Видно от приложения фискален бон от 11.10.2017 г. № 018413, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 230 лв.

Стикери oт медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

Въпреки това МБАЛ Тримонциум” ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04,04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни леши към Болничната аптека. Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациента на УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД-гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К.-*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от тьрговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на   чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето и че  нарушението е извършено на  11.10.2017 г.   датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ  Тримонциум ООД  гр. Пловдив.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

5. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3482 пациентката С.К.Д., на ** г.. на 11.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 11.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу.

Видно от приложените фискални бонове от 11.10.2017 г. № 018408 и №018409, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 880 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на *** от 04.01.2017 г.

Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум ООД и УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД-гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не ее заплащат от Републиканскня бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ  Тримонциум ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- *** па Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД: „през 2017 г. не са постьпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Сьщевременпо през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св.Георги" ЕАД- гр. Пловдив и с поддьржала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К.-*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала дирекгно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на   чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето и че нарушението е извършено на 11.10.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум ООД, гр. Пловдив.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

6. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3501 пациентката Й.К.Б., на ** г., на 12.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 12.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу.

Видно от приложените фискални бонове от 12.10.2017 г. № 018429 и 018430, пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума от 920 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени  в Приложение към Заповед на *** от 04.01.2017 г.

Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум ООД и УМБАЛ Св. Г.ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплашат от Републиканскня бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ ТримонциумООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД; „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Сыцевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациепти на УМБАЛ Св. Георги ЕАД-гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различни видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К.-*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум" ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

Фактът, че медицинското изделие - вътреочна леща не е осигурено чрез болничната аптека с нарушение

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на  чл.86, ал.2, т.2 от Закона за здравето и че нарушението е извършено на 12.10.2017 г. - датата, на която е заплате на очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив.

Нарушението е установено на 02.05.2018г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

7. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3502 пациентът Т.А.П. на ** г. на 12.10.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 12.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу.

Видно от приложените фискални бонове от 12.10.2017 г. 018431 и 018432, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума от 880 лв. съответства на Цените на медицинската услуга, медицински изделия и консумативи, определени в Приложение към Заповед на *** от 04.01.2017 г.

Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум ООД и УМБАЛ „Св. Георги ЕАД - гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканскня бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ Тримонциум ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистьр фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Сыцевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становишата на д-р И. - *** на лечебното заведение и на д-р К. -*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на   чл.86 , ал.2, т.2 от Закона за здравето и че нарушението е извършено на 12.10.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум" ООД, гр. Пловдив.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

8. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3504 пациентът И. Д. Р., на ** г.. на 12.10.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оперативния протокол от 12.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу.

Видно от приложения фискален бон от 11.10.2017 г. № 018412, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума е 230 лв.

Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум ООД и УМБАЛ „Св. Георги ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканскня бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ ТримонциумООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистър фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД: „през 2017 не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Сьщевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациенти на УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД-гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К. -*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г.. фактурирани на лечебното заведение.

Фактьт, че медицинското изделие - вътреочна леща не е осигурено чрез болничната аптека е нарушение

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на   чл.86 , ал.2, т.2 от Закона за здравето и че нарушението е извършено на 11.10.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум ООД, гр. Пловдив.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

9. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3505 пациентът П.Р.И., на ** г. на 12.10.2017 г. е постъпил в Очно отделение. Лекуван е по Амбулаторна процедура № 19. Видно от Оператнвния протокол от 12.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу.

Видно от приложения фискален бон от 12.10.2017 г. № 018434, пациентът е заплатил за очната леща на ЛЗ. Заплатената от него сума е 230 лв.

Стикери от медицинското изделие са положени в История на заболяването  и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум ООД и УМБАЛ „Св. Георги ЕАД-гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната, на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканскня бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ ТримонциумООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистьр фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД: „през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Същевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни леши на пациента на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД- гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К.-*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от търговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия фактури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на   чл.86 , ал.2, т.2 от Закона за здравето и че нарушениетоа е извършено на 12.10.2017 г. - датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум ООД, гр. Пловдив.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от длъжностни лица на ИАМО.

Нарушението е извършено за първи път.

10. Според ИЗ /История на заболяването/ № 3513 пациентката М.Ц.К., на ** г.. на 12.10.2017 г. е постъпила в Очно отделение. Лекувана е по Амбулаторна процедура ЛГ« 19. Видно от Оперативния протокол от 12.10.2017 г. е извършена Факоемулсификация и аспирация на катаракта. Вложена е вътреочна леща. В Епикризата е записано - „Леща ИОЛ- ин ситу.

Видно от приложения фискален бон от 12.10.2017 г. № 018433. пациентката е заплатила за очната леща на ЛЗ. Заплатената от нея сума е 230 лв.

Стикери от медицинското изделие са положени в ИЗ и Епикризата.

МБАЛ „Тримонциум ООД и УМБАЛ „Св. Георги ЕАД- гр. Пловдив имат подписан договор за доставки, чрез Болничната аптека на последната. на лекарства и на медицински изделия, които не се заплащат от Републиканския бюджет и бюджета на НЗОК.

Въпреки това МБАЛ Тримонциум ООД не е поръчала през 2017 г. нито една очна леща през Болничната аптека. Според Становище от 04.04.2018 г. на Магистьр фармацевт Н.Г.Ч.- *** на Болничната аптека на УМБАЛ „Св. ГеоргиЕАД: през 2017 г. не са постъпили лекарствени листове или искания за доставка на медицински изделия в частност очни лещи към Болничната аптека. Съшевременно през 2017 г. Болничната аптека е продала над 900 бр. очни лещи на пациента на УМБАЛ „Св. Георги ЕАД-гр. Пловдив и е поддържала средномесечна наличност от около 80 бр. лещи от различии видове и размери.

Видно и от Становищата на д-р И. - *** на ЛЗ и на д-р К.-*** Очно отделение, доставката на очни лещи се е извършвала директно от тьрговски фирми в МБАЛ „Тримонциум ООД.

За това свидетелстват и всички предоставени на проверяващата комисия факгури от доставки на вътреочни лещи през 2017 г., фактурирани на лечебното заведение.

В резултат на направените констатации било установено, че е налице  нарушение на  чл.86 , ал.2, т.2 от Закона за здравето и  че нарушението е извършено на 12.10.2017 г. датата, на която е заплатена очната леща на МБАЛ „Тримонциум ООД.

Нарушението е установено на 02.05.2018 г., последен ден на извършената проверка от